blog placeholder

Door de invoering van het rookverbod in de horeca per 1 juli 2008, heeft de Voeding en Waren Autoriteit (VWA) er een taak bijgekregen, namelijk het controleren van de ruim 17.000 horeca gelegenheden op het naleven van ht rookverbod. Als een horeca-gelegenheid een boete krijgt is het niet iedereen duidelijk hoe men het beste reageren kan. Die procedure met tips wordt hieronder verklaard. De bedoeling is om tijd te rekken zodat de bodemprocedure die nu tegen de staat loopt, duidelijke uitspraken doet omtrent de (n)rechtmatigheid van de Tabakswet tbv de Horeca. Het kan dan zijn dat uw boete helemaal niet meer betaald hoeft te worden.

Hoe gaat zo’n boete proces nu in zijn werk?

Over het algmeen komt de VWA eerst met een zogenaamde Klachtenbrief. Dat kunnen er ook meerdere zijn alvorens over te gaan tot een aankondiging dat er een Boetrapport wordt opgemaakt.

Het is verstandig om direct uw zienswijze te geven op deze aankondiging, maar dat hoeft niet. U kunt ook wachten tot het Boetrapport binnen is en dan de zienswijze geven. Maar omdat de VWA in voorkomende gevallen wisselend heeft gereageerd én daar nog geen jurisprudentie over is, is het beter te voorkomen dan te genezen en eventueel twee keer de zienswijze in te sturen. Al deze tijd betaald u nog geen boete..

Als dan een reactie volgt vanuit de VWA op uw zienswijze en zij willen toch tot boete en/of strafvervolging overgaan komt het hiernavolgende traject.

Het betreft dan: een proforma bezwaarschrift: hierin wordt op nader door u aan te voeren gronden bezwaar aangetekend tegen een bepaalde boetebeschikking.

Een aanvullend bezwaarschrift: hierin staan de gronden van het bezwaar. Het gaat dan om algemene bezwaren tegen het rookverbod. Eventuele specifieke omstandigheden met betrekking tot de aan u opgelegde boete, zult u zelf in het document moeten bijzetten. Hiervoor zal ruimte worden opengelaten.

Het proces voor het instellen van bezwaar is als volgt:Bij ontvangst van de definitieve boetebeschikking (die volgt na het ‘voornemen tot boeteoplegging’) gaat een bezwaartermijn van zes weken lopen vanaf de datum die op de boetebeschikking staat vermeld.U moet binnen die termijn van zes weken het standaard proforma bezwaarschrift indienen. Hierin wordt aangegeven tegen welke boetebeschikking bezwaar wordt ingesteld en hierin wordt de Minister verzocht om een nadere termijn te stellen voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar.

Om zoveel mogelijk tijdwinst te boeken, is het verstandig als het proforma bezwaarschrift net voor de afloop van de zes weken bezwaartermijn wordt ingediend.Het café dat tijdig proforma bezwaar heeft ingediend krijgt van de Minister een nadere termijn voor aanvulling van de gronden van het bezwaar (vaak 4 weken).Binnen die nadere termijn voor aanvulling van de gronden moet u het standaard aanvullend bezwaarschrift indienen, eventueel aangevuld met eigen op- en aanmerkingen.

Om tijdwinst te boeken, is het wederom verstandig het aanvullend bezwaarschrift helemaal tegen het einde van die nadere termijn in te dienen.De Minister zal dan een datum bepalen voor een hoorzitting bij het Ministerie van VWS te Den Haag. Op die hoorzitting kunt u de bezwaren mondeling toelichten ten overstaan van een adviescommissie van het Ministerie. Deze commissie adviseert de Minister over de te nemen beslissing m.b.t. het ingediende bezwaar. De Minister hoeft dat advies niet te volgen; hij kan daarvan gemotiveerd afwijken. U kunt zelf beslissen of u de hoorzitting wilt bijwonen, het is niet verplicht.

Na de hoorzitting volgt binnen een aantal weken het advies van de commissie en het besluit van de Minister op het bezwaar.Na het bezwaar is er een termijn van zes weken om bij de Rechtbank Rotterdam in beroep te gaan tegen de beslissing op het bezwaar.

Er zijn een tweetal processen geweest waarin de rechters wisselende uitspraken hebben gedaan.

Een goede site om het actuele nieuws te volgen is www.hiermaghetwel.nl

U kunt ook lid worden van de Stichting Red de Kleine Horeca die de belangen wil behartigen van ondernemers met en zonder personeel en die tegen het rookverbod zijn.