blog placeholder

Een schets over het eigen bedrijf. Nu de reorganisatie van de financieel-/economische wereld in volle gang is, lijkt voor velen de eigen onderneming een uitkomst. Een visie op basis van het verleden, 2009 en de toekomst.

Ondernemer 6:

Nog even verder op het verschijnsel Overheid. De samenleving is een levend geheel wat opgebouwd is uit mensen, u en ik en alle anderen die er zijn waarvan we het bestaan wel of niet persoonlijk kennen. Om het geheel leefbaar te houden is er een instituut ontstaan dat aangeduid wordt met het woord Overheid. Het geheel van organisaties wat zich bezig houdt met wet- en regelgeving en uiteraard de handhaving daarvan. De top van dit instituut wordt gevormd door wat in de boeken over Staatsrecht wordt beschreven als Koning en Staten-Generaal, de uiteindelijke wetgevende macht. Het samenspel van de Ministers, Parlement en Eerste Kamer met daarbij een toch niet te onderschatten rol voor de Koningin. Dit is de organisatie van het Bestuur van ons land, onze samenleving. Het is de wisselwerking tussen samenleving en Overheid die leidt tot het opstellen en afkondigen van wetten. Politiek is iets anders.

Politiek is het spel om deel uit mogen maken van het Bestuur, via in eerste instantie de verkiezing in het Parlement. In de Nederlandse democratie betekent dit dat Politieke Partijen eens in de zoveel tijd de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk zetels te krijgen en vervolgens als de rust na de strijd is weergekeerd eens gaan overleggen hoe het verder moet. Het is in mijn visie een een illusie dat de Overheid een leidinggevende rol speelt, in de zin van loods zijn, richtinggever. Het is de samenleving in zijn geheel die de richting aangeeft en de taak van de Overheid een en ander in goede banen te leiden en ervoor te zorgen, door wet en regelgeving dat het niet “uit de hand loopt”. Het kernpunt van overheidsbeleid moet altijd gericht zijn op het collectief belang en niet het belang van een individu, al of niet een grote multinationale onderneming, ten koste van het geheel. Voor u als ondernemer is het dus van belang uw plannen te toetsen aan het geheel van wet en regelgeving en dat heeft niets te maken met de Politiek.

 In het boek Oorlog en Vrede van Tolstoi, uitgegeven in de jaren 1867-1869 trof ik het volgende citaat aan:

 “Iedere bestuurder denkt in rustige vreedzame tijden dat de hele onder zijn jurisdictie vallende bevolking slechts door zijn inspanningen vooruitgang boekt, en in het besef van de eigen onvervangbaarheid ligt voor de bestuurder de beloning voor zijn moeite en inspanning. Het is begrijpelijk zolang de historische zee rustig is de loodsbestuurder, die zich vanuit zijn wankele bootje met zijn bootshaak aan het schip van het volk vasthoudt, waardoor hijzelf vooruitkomt , denkt dat het schip waaraan hij zich vasthoudt door zijn inspanningen vooruitgaat. Maar als er een storm opsteekt , de zee woelig wordt en het schip zelf in beweging komt , dan is een dergelijke waanvoorstelling onmogelijk. Het schip vaart zijn eigen zelfstandige machtige koers , de bootshaak reikt niet tot het zich voortbewegende schip en de bestuurder wordt plotseling vanuit zijn positie als machthebber, als de bron van kracht tot een nietige, nutteloze en zwakke persoon.”

Het zijn de ondernemers, door de eeuwen heen, door wiens inspanningen de huidige samenleving is gevormd en zal worden gevormd. Leiders bestaan slechts bij de gratie van het getolereerd worden door de samenleving en worden afgerekend op hun waarde door diezelfde samenleving. Wat u ook voor zaak runt, een kleine islamitische slagerij/groentewinkel, marktstal, groothandel in machineonderdelen, fabrikant van hoogwaardige technische componenten, het is de optelsom van met name de ondernemersactiviteiten die de samenleving vorm en richting geeft.

Diezelfde samenleving is uw toetssteen en beslist uiteindelijk over uw voortbestaan, zoals nu de bank- en verzekeringswereld gewogen en te licht is bevonden. De kern van de huidige tijd, 2009 is de toename van het collectief bewustzijn, we zijn als individu geen slaven meer, maar ieder op zich onderdeel van een groter geheel. Als u dit voor ogen houdt bij uw ondernemersplannen, kan succes, continuïteit, niet uitblijven. De rest is planning en organisatie en begin ik de volgende aflevering met de juridische organisatie van de onderneming.