blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief) Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat Adolf mij (en de rest van het verkoopteam en zelfs de boekhouder) al vanaf het moment van zijn aanstelling volledig negeert en buitenspel zet en daarbij niet alleen mij geestelijk onder druk zet maar ook de rest van het verkoopteam en hij het bedrijf, zoals ook blijkt uit zijn overige door mij al eerder toegelichte “bossing” praktijken, moedwillig benadeeld.

Woord vooraf:
Het overgrote deel van de omzet van Bossingman BV wordt gegenereerd door de verpakte bloembollen in de zogenaamde standaard kleinverpakkingen. De verkoop van deze standaard kleinverpakkingen wordt daarbij voor een heel groot deel bepaald door de gebruikte foto’s en de lay-out. Een verandering van de lay-out en de daarin geplaatste foto’s van de standaard kleinverpakking is daarom ook een cruciaal proces.

N.B. alle genoemde aantallen en bedragen zijn een indicatie en kunnen dus afwijken van de werkelijke getallen.

Proces nieuwe lay-out standaard kleinverpakking voor aantreden Adolf:
Voor het aantreden van Adolf werd het proces tot invoering van een nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking  minstens een jaar van te voren in gang gezet. Dit ging als volgt. Ik verzocht een drietal ontwerpbureaus om een tiental heel verschillende ontwerpen aan te leveren. Vervolgens bepaalden we met het hele verkoopteam welk ontwerp de algemene voorkeur had. Vervolgens ging ik met de verkoopleider naar het bij het gekozen ontwerp behorende ontwerpbureau om daar ter plaatse de puntjes op de i te zetten. Daarna werd deze als basis gebruikt voor alle ± 840 soorten voor- en najaarskleinverpakkingen. Ik zorgde vervolgens voor al deze kleinverpakkingen voor de invulling van de foto’s en de juiste weergave van alle verplichte en gewenste gegevens en informatie op de kleinverpakkingen.

Gevolgen nieuwe lay-out standaard kleinverpakking:
De gevolgen van de invoering van een nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking  zijn groot. Het belangrijkste gevolg, naast dat de brochure, de website, alle presentatiefoto’s etc. etc. allemaal gewijzigd moeten worden, is dat nagenoeg alle nog in voorraad zijnde kleinverpakkingskaarten weggegooid kunnen worden. De laatste keer, zo’n 8 jaar geleden, bij de invoering van een nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking betekende dit dat er alleen al in het herfstseizoen 11.000 kg aan kleinverpakkingen naar het oud papier ging. Bij een gewicht van ± 34 gram per stuk betekend dit dat er 323.529 kleinverpakkingskaarten à € 0.06 per stuk, dus totaal voor zo’n € 19.411,- werd afgevoerd waar we € 300,- voor kregen vergoed van de oud papier handelaar. Het afvoeren van zowel de najaar- als de voorjaar kleinverpakkingskaarten kostte dus toen al rond de € 40.000,-.

Proces nieuwe lay-out standaard kleinverpakking onder Adolf zijn leiding:
Ondanks dat Adolf er door het verkoopteam diverse malen nadrukkelijk op was gewezen dat het invoeren van een nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking  tenminste  een jaar van te voren in gang gezet moet worden en door mij dat het hoge kosten tot gevolg heeft bepaalde hij, nog geen twee maanden van te voren, in zijn eentje zonder overleg met het verkoopteam, dat er in het najaar van 2014 een nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking  kwam. Hij had daarvoor (natuurlijk buiten mij om terwijl dit nog steeds tot mijn officiële takenpakket behoorde) alleen door Bloemen-media drie voorstellen laten maken. Geen van de drie voorstellen kon de goedkeuring van mij en de rest van het verkoopteam wegdragen. Toch moesten we (tegen het algemene bedrijfsbelang in omdat hij een grote keten had beloofd dat zij, dat najaar, het eerste jaar het alleenrecht zouden krijgen op de standaard kleinverpakking  in de nieuwe lay-out) er één uitkiezen. We kozen daarop de minst slechte met de opmerking dat de foto van de potinzet te klein was en niet in lijn met de rest van de lay-out. Adolf verzocht mij toen om aan Bloemen-media aan te geven hoe groot de pot inzet moest worden en om 42 modellen te laten maken zodat we die de volgende week, als de inkopers van de grote keten langs kwamen, ze aan hen konden laten zien. Toen de inkopers van de grote keten de nieuwe lay-out zagen vonden ze hem echter niet mooi. Een week later riep Adolf me bij zich om mij de definitieve nieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking te laten zien. Ik was heel verbaasd want het was een totaal ander ontwerp. Het bleek een smalle afgeleide van de standaard grootverpakking maar dan met een veel kleinere potinzet en geen tuininzet. Hij vroeg wat ik er van vond en ik zei tegen hem, (ondanks dat ik de potinzet veel te klein vond en het beeldvlak veel te hoog),  dat ik het prima vond (omdat het hem toch geen bal uitmaakte wat ik of de rest van het verkoopteam er van vond). Ik wees hem er wel op dat het vlak waar het hoofdbeeld in stond veel te hoog was en dat we nagenoeg alle foto’s zouden moeten laten aanpassen om het beeld mooi op te vullen wat veel extra kosten met zich mee zou brengen.

Gevolgen nieuwe lay-out standaard kleinverpakking onder leiding van Adolf:
De aanleiding voor de veel te snelle invoering van denieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking was dat de verkopen in het jaar daarvoor heel erg teruggevallen waren door het instorten van de Roebel waardoor er behoorlijk verlies was geleden. De veel te snelle invoering, dat najaar, van de 90 soorten standaard kleinverpakking in de nieuwe lay-out (die de grote keten al een paar jaar in de oude lay-out voerde en waarvan Adolf had toegezegd dat deze grote keten de verpakkingen dat najaar exclusief in denieuwe lay-out van de standaard kleinverpakking  zou kunnen krijgen), leidde in dat najaar al, door de hoge opstartkosten bij het vervaardigen van kleine oplages drukwerk, tot extra kosten omdat we voor deze soorten voor Een grote keten kleine aantallen moesten bestellen en daarnaast ook nog de kleinverpakkingskaarten van dezelfde soorten in de oude lay-out in kleinere aantallen moesten bestellen. (Dit waren echter geen opvallend grote bedragen dus had de boekhouder daar niet direct erg in) Een paar maanden daarna leidde de veel te snelle invoering in het voorjaar van 2016 van de gehele voorjaars-serie echter tot nog veel hogere kosten omdat de verkopen in 2015 nog meer waren teruggevallen en er dus nog meer verpakkingskaarten in de oude lay-out over waren, ik schat uit mijn hoofd alleen voor het voorjaar al zo’n 500.000 wat een kostenpost van ongeveer € 30.000,- tot gevolg had. Vervolgens bleek dat er, zoals ik al had aangegeven, van de gebruikte foto’s van de 420 soorten van de voorjaarsserie er ongeveer 300 aangepast moesten worden tegen de vaste prijs van € 40,- per bewerking, dus ongeveer € 12.000,-. Dit kwam extra bovenop de normale opmaakkosten en dit heb ik dus direct aan Adolf gecorrespondeerd. Dat Adolf echter niet alleen ons als verkoopteam nergens meer bij betrok maar ook de boekhouder niet bleek begin dit jaar toen de boekhouder haast een rolberoerte kreeg toen hij de rekeningen van Bloemen-media onder ogen kreeg. Hij kwam ontzet bij mij op kantoor en zei dat hij totaal geen rekening had gehouden met zulke grote nog te betalen bedragen en vroeg mij hoe dat in hemelsnaam kon. Ik heb hem toen gezegd dat ik alles in opdracht van Adolf had gedaan en dat ik Adolf volledig op de hoogte had gehouden van alle extra kosten. De boekhouder en ik liepen vervolgens samen naar Adolf toe maar Adolf deed vervolgens naar de boekhouder toe voorkomen of ik hem niet op de hoogte had gesteld van de extra kosten maar gelukkig stond mijn e-mail waarin ik hem op de hoogte had gebracht van de extra kosten voor het aanpassen van de foto’s met in de bijlage de specificaties van de extra kosten nog op zijn computer bij zijn ontvangen berichten.

*Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.