blog placeholder

Bossing of te wel pesten door de baas

(Alle namen in dit artikel zijn fictief) Inleiding: bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Het voor mij ontbreken van een vertrouwenspersoon bij Bossingman BV:
Binnen de organisatie van Bossingman BV fungeert de boekhouder in de praktijk als vertrouwenspersoon. Mijn vertrouwen in hem is echter niet aanwezig omdat hij, zowel op het werk als privé, al meer dan 40 jaar bevriend is met directeur eigenaar G. Bossingman (die ik vanwege zijn eerdere optreden tegen C. L. en D. M. ook niet in vertrouwen kon nemen) met wie hij, wat betreft het bedrijf, alles deelt. Ik ben daarom ook nooit naar hem toe gegaan vanwege mijn aanvaringen met Adolf maar heb mijn aanvaringen met Adolf wel diverse malen te kennen gegeven aan directeur eigenaar J. Bossingman, de enige waarvan ik denk dat hij geen kwade bedoelingen heeft.

Vaststelling van het falen van de vertrouwenspersoon:
Een paar weken voor mijn ziekmelding is mijn collega F. D., in zijn functie van back office manager, naar de vertrouwenspersoon toegegaan en heeft hem er van op de hoogte gesteld dat Adolf mij niet eerlijk behandelde. Ook mijn collega D. M. heeft een aantal weken voor mijn ziekmelding zijn ongenoegen /wantrouwen jegens Adolf uitgesproken en aangegeven dat de getroffen werknemer daar de dupe van is terwijl er van meerdere kanten is aangeven dat het niet goed gaat. De vertrouwenspersoon heeft hier vervolgens niets mee gedaan.

Vaststelling van beschaamd vertrouwen door de vertrouwenspersoon:
Ik heb op de morgen van mijn ziekmelding de vertrouwenspersoon mijn toelichting overhandigd met daarin vermeld; de belangrijkste voorbeelden van Adolf zijn “bossing” praktijken, een duidelijk uitleg van wat “bossing” betekend en mijn verklaring dat ik door de daardoor opgelopen mentale gezondheidsklachten niet meer in staat ben om nog voor Bossingman BV te kunnen werken. Ik ben vervolgens zijn kantoor uitgelopen en ben afscheid gaan nemen van mijn collega’s. De vertrouwenspersoon is, zodra hij mijn toelichting met de aantijging  jegens Adolf had gelezen, direct met dit schrijven naar directeur eigenaar G. Bossingman gegaan. Toen ik na afscheid genomen te hebben van mijn eerste collega, naar G. Bossingman toe liep om afscheid te nemen kwam G. Bossingman met mijn schrijven in zijn hand overeind en zei, we moeten even praten. Vervolgens nam hij mij met de vertrouwenspersoon  mee naar de vergaderruimte waar ik nogmaals herhaalde wat ik eerder die ochtend al tegen de vertrouwenspersoon had gezegd.

  • Wat ik vanmorgen doe druist tegen alles in wie ik ben.
  • Ik had van mezelf nooit verwacht dat ik dit ooit zou doen.
  • Ik ben door jullie in een hoek gedreven waardoor ik wordt gedwongen om dit te doen.
  • Als ik Adolf tegenkom ontplof ik en doe ik hem wat aan.
  • Om mijzelf en Adolf daar voor te behoeden meld ik me hierbij ziek en kom ik hier nooit meer terug.
  • De enige persoon die hier direct verantwoordelijk voor is is Adolf want die is niet eerlijk en het is voor mij onmogelijk om nog ooit met hem te werken.

De vertrouwenspersoon  reageerde direct met de vraag, “heb je je wel ziekgemeld vanochtend?” in een poging mij vrijwillig ontslag in de schoenen te schuiven. Ik zei dat ik dat voor mijn werk al had gedaan bij F. D. en dat R. H. het al had doorgegeven aan de verzuimdesk. Ik heb vervolgens gezegd dat ik de volgende week een voorstel voor een nette afhandeling van deze zaak verwachtte en ben weggegaan. In plaats van een voorstel voor een nette afhandeling van deze zaak in gang te zetten heeft de vertrouwenspersoon  degene die ik beschuldigde van het door machtsmisbruik, veroorzaken van mijn psychische klachten (ik had het document met mijn toelichting op mijn ontslag (en in de loop van de dag nog een aantal aanvullende toelichtingen) ook naar de vertrouwenspersoon  gemaild zodat hij die eventueel door kon sturen naar een instantie die in deze zaak zou kunnen bemiddelen),  geheel tegen de regels bij verzuim door een arbeidsconflict in, per e-mail op de hoogte gebracht. Naar aanleiding daarvan werd ik aan het eind van de middag door Adolf vanaf zijn vakantieadres op mijn privé telefoon thuis  gebeld en stelde hij voor om één en ander de volgende dag bij een kopje koffie te bespreken. Ik heb dit natuurlijk geweigerd om de reden die ik bij mijn ziekmelding al aangegeven had, ik zou hem namelijk aanvliegen.

*Bossing en mobbing:
De termen mobbing en bossing worden beiden gebruikt om pesten op het werk mee aan te duiden. Er is echter een wezenlijk verschil tussen mobbing en bossing. Met de term mobbing worden namelijk alle vormen van pesten op het werk aangeduid, dus zowel pesten door collega’s als door een leidinggevende. Met de term bossing wordt echter alleen pesten op het werk door een leidinggevende aangeduid.

Bossing:
Het, in de context van pesten op het werk gebruikte woord bossing, is een Duits woord en staat als zodanig niet in de Nederlandse encyclopedie. Voor de exacte betekenis moet je dus een duitse encyclopedie raadplegen. De in Duitse versie van Wikipedia te vinden omschrijving van het woord bossing luidt, vertaald in het Nederlands, als volgt: Bossing staat in de strikte zin voor  “psychologische terreur op de werkplek, met als doel het slachtoffer uit het bedrijf te werken.” In bredere zin betekend bossing een persoon, continu of herhaaldelijk pesten, lastig vallen, kwellen en  kwetsen met het doel om hem geestelijk schade toe te brengen. Het komt het meest voor op school, op het werk, in sportclubs, in het verpleeghuis, in de gevangenis  en op het internet (cyberpesten). Typische bossing handelingen zijn het verspreiden van valse verklaringen van de feiten, het toewijzen van zinloze taken, bedreigingen met geweld, sociaal isolement of constante kritiek op het werk.