blog placeholder

Situationeel leidinggeven

Er zijn verschillende soorten leiderschapstijlen beschreven. Het gaat hierover situationeel leiderschap. Het is een theorie omschreven door Hersey en Blanchard. Er zijn talloze vormen van leiderschap. Maar wat is nu effectief leiderschap? De situationele leiderschapsstijl is afhankelijk van de mogelijkheden van de medewerker.

Hersey en Blanchard

Om effectief leiding te geven moet je in de praktijk je kunnen aanpassen aan verschillende situaties. Een manager die er één specifieke leiderschapstijl op nahoud hoeft niet de meest effectieve leider te zijn. Elke situatie/medewerker vraagt om een andere benadering van leiderschap. Alleen op deze manier kan er tot een optimaal resultaat gekomen worden. Er is dus niet één manier van leidinggeven die het beste is. Er zijn bepaalde factoren die invloed hebben in elke situatie op de effectiviteit van een bepaalde leiderschapstijl. Deze factoren zijn:

 

 • Persoonlijkheid, vroegere ervaringen en verwachtingen van leider
 • Verwachtingen en gedrag superieur
 • Taakeisen
 • Verwachtingen en gedrag collega’s
 • Kenmerken verwachtingen en gedrag ondergeschikten
 • Organisatiecultuur en beleid
 

Taakvolwassenheid medewerker

Het criterium waarop deze leiderschapstijl afhankelijk wordt gesteld is het niveau van de taakvolwassenheid van de medewerker. Hieronder wordt verstaan de bekwaamheid van de medewerker om een taak uit te voeren en de bereidheid om de verantwoordelijkheden daarvan te dragen. Taakvolwassen gedrag omvat dus twee criteria:

 • Bekwaamheid (opleiding, ervaring)
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen (nieuwschierig, zelfvertrouwen)

Op deze criteria kan elke medewerker verschillend scoren, namelijk:

 • Niet bekwaam, niet bereid
 • Niet bekwaam, wel bereid
 • Wel bekwaam, niet bereid
 • Wel bekwaam, wel bereid (Bekwaam en zelfstandig)

Elke situatie is per medewerker verschillend en vraagt ook om een verschillende benadering van leiderschap. Er wordt dan gekeken naar de dimensies taakgerichtheid en relatiegerichtheid van de medewerker. Taakgericht houdt in dat de manager de medewerker richtlijnen moet geven bij uivoering van werkzaamheden en relatiegerichtheid houdt in dat de manager in bepaalde mate ondersteuning moet verlenen, hierbij gaat het om zaken als prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef. Simpel gezegd betekent mate van taakgerichtheid -> wel of niet bekwaam en relatiegerichtheid -> Wel of niet bereid.

 

Typen leidinggeven omschreven door Hersey en Blanchard

Stel een medewerker is wel bekwaam en wel bereid. De mate van relatiegerichtheid (ondersteuning) is laag en de mate van taakgerichtheid (richtlijnen geven) is ook laag. De beste stijl van leidinggeven is dan: Delegeren. Hierbij geeft de leidinggevende de taak met weinig sturing en ondersteuning aan de werknemer, omdat deze werknemer bekwaam en bereid genoeg is om zelfstandig dit uit te kunnen voeren.

 

Als een medewerker wel bekwaam is maar niet bereid. De beste stijl van leidinggeven is dan: Overleggen. Er wordt veel nadruk gelegd op relatiegerichtheid en weinig op taakgerichtheid. De medewerking krijgt weinig sturing over de inhoud van de opdracht, maar wel veel ondersteuning. De leidinggevende stimuleert de medewerker om zijn werk te voltooien.

 

Indien een medewerker niet bekwaam maar wel bereid is, kan er het beste gebruik gemaakt worden van de leiderschapstijl: Overtuigen. Er is hier veel nadruk op de relatie en ook op de mate van taakgerichtheid. De medewerker krijgt veel sturing en odnersteuning bij zijn werkzaamheden. De leidinggevende geeft aan de ene kant opdrachten aan de medewerker, maar begeleid deze ook hierbij.

 

Als een medewerker niet bekwaam en niet bereid is dan is de beste stijl: Instrueren. De medewerker ontvangt veel sturing, dus de mate van taakgerichtheid is groot. De medewerker krijgt alleen weinig ondersteuning. De mate van relatiegerichtheid is zeer laag. De leidinggevende geeft dus opdrachten aan de medewerker, maar stuurt hem hierbij weinig. Deze laatste type medewerker is lastig om te sturen en verdient het ook niet om veel aandacht te krijgen. Dit komt omdat de motivatie er niet is en het uitvoeren van zijn opdrachten ook de wensen over laat.

 

In de ideale situatie zorgt de leidinggevende ervoor door het type leiderschapstijl die hij toepast, dat de medewerker groeit in de mate van taakvolwassenheid. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit:

 

Van niet bekwaam niet bereid -> Niet bekwaam wel bereid of Wel bekwaam wel bereid -> Wel bekwaam niet bereid

 

De taakvolwassenheid groeit hierbij van laag naar hoog. Belangrijk is dat de leidinggevende op tijd door moet hebben dat een medewerker is gegroeid in de taakvolwassenheid en bereid moet zijn de stijl aan te passen. Op deze manier is effectief leiderschap erg dichtbij!