blog placeholder

De Universiteit Utrecht is de op één na grootste universiteit van Nederland. Er studeren in totaal meer dan 30.000 studenten aan één van de 48 bacheloropleidingen, 122 minors en 198 masteropleidingen. Deze studies worden gevolgd zeven verschillende faculteiten te weten; Faculteit Bètawetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Geesteswetenschappen, Faculteit Geneeskunde, Faculteit Geowetenschappen, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de Faculteit Sociale Wetenschappen.

universiteit van utrecht

Faculteit bètawetenschappen:
Onder de Bètawetenschappen verstaan we de zogenaamde exacte wetenschappen te weten Biologie, Farmacie, Informatica, Natuur- en sterrenkunde, Scheikunde en Wiskunde. Al deze takken van wetenschap hebben met elkaar gemeen dat ze gebaseerd zijn op natuurwetten. Op de Faculteit Bètawetenschappen worden deze onderwerpen gedoceerd met behulp van wiskundige modellering, formele logica en, behalve de wiskunde, met experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode).

Faculteit diergeneeskunde:
De Faculteit Diergeneeskunde, ook wel veterinaire geneeskunde genoemd, is een opleiding die opleidt tot dierenarts. Zij leidt zowel op tot praktiserende dierenartsen als tot veterinair wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is het mogelijk je te specialiseren tot bestuurder en beleidsmaker in de veterinaire volksgezondheid. Bij deze specialisatie staat de zorg voor de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong centraal.

Faculteit geesteswetenschappen:
Op de faculteit geesteswetenscappen wordt les gegeven in talen (zowel de studie van alle talen als de linguïstiek, de wetenschappelijke studie van de natuurlijke talen), geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen (geschiedschrijving, kunstgeschiedenis, de studie van literatuur en filosofie en de communicatiewetenschap), kunstgeschiedenis, en theologie (godgeleerdheid). Al deze wetenschappen houden zich bezig met de producten van de menselijke geest.

Faculteit geneeskunde:
De Faculteit Geneeskunde leidt op tot arts. De opleiding tot arts bestaat uit een gedeelte van vier jaar dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Na het doctoraalexamen volgen een aantal coassistentschappen (stages) in allerlei specialismen. Na het volgen van een aantal coassistentschappen wordt de opleiding afgerond met een artsexamen. Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd wordt de artsenbul uitgereikt. Met het behalen van de artsenbul wordt je in het BIG-register geregistreerd als basisarts. Hier kun je nog niet mee aan het werk. Daarvoor moet er eerst nog een specialisatie worden behaald. Pas na een specialisatie als huisarts, internist, longarts, oogarts etc.ben je voldoende geschoold om volledig zelfstandig patiënten te behandelen. De studie Geneeskunde inclusief specialisatie duurt in totaal negen tot twaalf jaar.

Faculteit geowetenschappen:
De Faculteit Aardwetenschappen omvat o.a. de wetenschappen geologie, fysische geografie, geofysica en ingenieursgeologie. De vakgebieden waar les in wordt gegeven zijn; biogeologie, bodemkunde, fysische geografie, geoarcheologie, geochemie, geodesie, geofysica, geologie, geomorfologie, glaciologie, hydrografie, hydrologie, ingenieursgeologie, klimatologie, limnologie, meteorologie, mijnbouwkunde, milieukunde, mineralogie, oceanografie, paleobotanie, paleoceanografie, paleoklimatologie, paleontologie, paleozoölogie, petrologie, kwartairgeologie, regionale geologie, sedimentologie, seismologie, speleologie, stratigrafie en vulkanologie. Afgestudeerde aardwetenschappers kunnen kiezen voor het praktisch toepassen van hun kennis in de winning van fossiele brandstoffen, de civiele techniek en de landbouw maar ook voor het theoretisch toepassen van hun kennis door het werken aan het voorspellen en/of voorkomen van rampen als aardbevingen , vulkaanuitbarstingen, de gevolgen van globale temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect, de grote van het ozongat boven de zuidpool en de modiale drinkwaterproblematiek.

Faculteit recht, economie, bestuur en organisatie:
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende departementen: Departement Rechtsgeleerdheid, Departement Economie: Utrecht University School of Economics (USE) en Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Faculteit sociale wetenschappen:
Op de faculteit Sociale wetenschappen wordt onderwezen in maatschappijwetenschappen (antropologie, bestuurskunde, economie, rechtsgeleerdheid, politicologie en sociologie) en gedragswetenschappen (communicatiewetenschap, psychologie, pedagogiek en criminologie).
Al deze wetenschappen hebben betrekking op de mens in zijn sociale omgeving.