blog placeholder

In dit artikel vindt u wat er in een onderzoeksverslag aanwezig moet zijn en wat de meest gebruikelijke indeling van een onderzoeksverslag is.

 1. Voorwoord.
  Een korte beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek inclusief een dankwoord dat gericht is tot diegene die mee hebben geholpen aan het verkijgen van het eindresultaat.
 2. Inhoudsopgave.
  Opsomming van de onderdelen van het verslag.
 3. Inleiding.
  Een korte beschrijving van het onderwerp en de hoofdstukken. Je legt hierin dus uit wat de lezer kan verwachten van het rapport.
 4. Samenvatting.
  Weergaven van de belangrijkste onderdelen van het verslag.
 5. Hoofdstuk 1. Beschrijving van het onderzoek.

  Paragraaf 1. Probleemstelling.
  beschrijf de doelstelling(en) van het onderzoek, waarbij aan de hand van een aantal deelvragen een beschrijving kan worden gegeven van de probleemstelling. Het is belangrijk dat de volgende delen zeker vermeld worden.
            – Wat is het belang van het onderzoek?
            – Welke problemen dienen te worden opgelost?
            – Welke antwoorden dient het onderzoek aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen?
            – Voor wie zijn de onderzoeksresultaten belangrijk?
  Voor meer informatie over een probleemstelling vermeld ik u naar http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/onderzoeksproces/.

  Paragraaf 2. Onderzoeksopzet.
  geef een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten.
            – Beschrijf de onderzoeksgroep die aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
            – Vermeld de respons en beschrijf de consequenties daarvan voor het presenteren van de
              onderzoeksresultaten, in relatie tot begrippen als: betrouwbaarheid, nauwkeurigheid,
              representativiteit.
            – Geef een beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethode die is gebruikt (observatie,
              enquête of experiment). Besteed daarbij ook aandacht aan de voor- en nadelen van de
              gehanteerde methode.
            – Beschrijf de gebruikte analysemethode, in relatie tot het meetniveau van de
              onderzoeksresultaten

  Paragraaf 3. Onderzoeksresultaten.
  Hier dienen de belangrijkste onderzoeksresultaten te worden beschreven, waarbij kan worden verwezen naar tabellen of grafieken, die in de bijlagen opgenomen dienen te worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende analysetechnieken. Aandachtspunten zijn:
            – Het presenteren van de resultaten van rechte tellingen.
            – Het toetsen van de representativiteit
            – Nagaan of (gestelde) hypothesen aanvaard, dan wel verworpen moeten worden
            – Signaleren van verschillen en controleren op significantie
            – Leggen van verbanden en toetsen of die significant zijn
            – Verklaren van de geconstateerde verbanden en verschillen.

 6. Hoofdstuk 2. Conclusies.
  Deze moeten uiteraard gebaseerd zijn op de eerder verkregen onderzoeksresultaten. In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. En wat je hieruit af kan leiden.
 7. Hoofdstuk 3. Aanbevelingen.
  Deze zijn gebaseerd op de conclusies. Zorg wel voor concrete aanbevelingen, dit kan bijvoorbeeld door de bekende W’s; Wie, Wat, Waar, Waarom, etc.
 8. Bijlagen.
  Deze bestaan uit de complete vragenlijst, tabellen, grafieken, etc.
 9. Literatuuropgave
  Een vermelding van de geraadpleegde bronnen.