blog placeholder

Hoe maak ik een goede onderzoeksopzet? Dit is een vraag die men zich vaak stelt wanneer er een onderzoeksopzet gemaakt moet worden.

Voor een goede onderzoeksopzet, volgt u vijf stappen.

Deze vijf stappen zijn:

 1. het formuleren van een onderzoeksopzet,
 2. de onderzoeksvorm,
 3. analyseren,
 4. concluderen en aanbevelen,
 5. maken van een rapportage.

Wanneer je eenmaal begonnen bent met deze stappen is het lastig keuzes achteraf te veranderen. Daarom is het echt belangrijk om goed na te denken waar het onderwerp precies over gaat.

1.Het formuleren van een onderzoeksopzet:

In dit deel van de onderzoeksopzet wordt duidelijk uitgelegd wat het doel van dit onderzoek is. Je bespreekt hierin de centrale vraag, legt uit voor wie het onderzoek bedoeld is (bepalen van doelgroep) en wat de plan van aanpak van het onderzoek zal zijn.

 1. Doel van het onderzoek: Formuleer het onderzoeksdoel in termen van eindresultaten.
 2. Wat is de centrale vraag? De centrale onderzoeksvraag wordt opgedeeld in deelvragen.
 3. Wie is de doelgroep? De doelgroep is de groep mensen die je gaat bevragen. Je kunt natuurlijk niet de hele populatie bevragen en daarom selecteer je een groep die het beste bij uw onderzoek past. Dit heet werken met een steekproef: een afspiegeling van de totale samenleving. Hierbij is het belangrijk dat de steekproef goed samen gesteld is en dat de uitkomsten betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

2. De onderzoeksvorm

Een onderzoek kan op twee manieren plaatsvinden: field research en desk research.

Bij field research zul je mensen moeten ondervragen. Dit kan weer op twee manieren: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken.

Kwalitatief onderzoek ligt voor de hand als je wil peilen hoe je doelgroep denkt over een product, een nieuw idee of werkwijze. Kwalitatief onderzoek vindt meestal plaats in een kleine groep. Het geeft de mensen de ruimte om uitgebreid en vrijuit te reageren op de gestelde vragen. Aan de uitkomsten van dit onderzoeken kunnen echter geen harde conclusies worden gevormd.

Bij kwantitatief onderzoek wordt een groter groep personen telefonisch, schriftelijk of via internet ondervraagd. Hierdoor kunt u wel een betrouwbare conclusie vormen.

Bij desk research probeer je van achter je bureau antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag. Hierbij is literatuuronderzoek, onderzoek op het internet en raadplegen van deskundigen belangrijk. Het kan ook helpen om de onderzoeksvraag te verbeteren.

3. Analyseren

In deze fase van het onderzoek dien je de (relevante) uitkomsten van stap 2 uit te werken.

4. Concluderen en aanbevelen

Wanneer het veld werk afgerond is kun je uit de uitkomsten de conclusie trekken. Aan de hand van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan.5. Rapportage maken

Aan het eind van het onderzoek dien je de resultaten vast te leggen in een rapportage. Zo kun je de opdrachtgever duidelijk en overzichtelijk informeren over de bevindingen van je onderzoek.

Een goede rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Samenvatting
 • Omschrijving onderzoeksopzet, hiervoor kun je stap 1 gebruiken.
 • Resultaten van het onderzoek door middel van tekst, tabellen en grafieken
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlagen: geraadpleegde bronnen en/of literatuur; onderzoeksinstrumenten

Het is verstandig om een rapportage mondeling toe te lichten aan de opdrachtgever.

Zo kun je tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten de onduidelijkheden en eventuele vragen beantwoorden.