blog placeholder

Tot 2001 was er nooit een Europese grondwet. In 2001 hebben de regeringsleiders besloten dat hierin verandering moet komen. De burgers zouden hierdoor dichter bij de Europese Unie gebracht worden. In de grondwet zou komen te staan wat Europa moet doen voor de burgers, wat de burgers wel of niet mogen en op welke gebieden Brussel mag ingrijpen. Het overeenkomen van alle landen en het samenstellen van de Europese grondwet is erg moeilijk. Vertegenwoordigers uit alle staten moeten discussiëren om tot een besluit te komen. In 2005 is er echter massaal ‘nee’ gestemd, 61% in Nederland is tegen de Europese grondwet. Ik zal behandelen wat de voor- en nadelen zijn van de invoering van de Europese grondwet.

Invoering van de Europese grondwet

Hieronder volgen enkele voor- en nadelen van de invoering van de Europese grondwet. Deze voor en nadelen worden het belangrijkst geacht en het vaakst naar voren gebracht.

Voordelen van de Europese grondwet

Besluiten kunnen nu genomen worden met een meerderheid. In een Unie met nu 24 lidstaten is het erg moeilijk om te onderhandelen tot alle lidstaten het ermee eens zijn. Hierdoor zal er een betere terreur- en misdaadbestrijding komen. Dit zijn belangrijke zaken die op nationaal niveau aangepakt moeten worden. Doordat er een meerderheid van stemmen nodig is, kunnen besluiten niet meer door een veto worden geblokkeerd. De Europese grondwet zorgt er voor dat de samenwerking op het gebied van asielzoekers makkelijker wordt. De meeste stemmen gelden en een land kan een asielbeleid niet meer blokkeren. In de grondwet staan afspraken over een versterkte buitengrensbewaking, een EU-visumbeleid, beveiliging van reisdocumenten en een gezamenlijke terugkeerbeleid, om illegale immigratie tegen te gaan.[1]
Europa zal nu veel overzichtelijker worden doordat in de grondwet aangegeven wordt op welke terreinen de Unie bevoegdheden heeft.
In de Europese grondwet worden de waarden en rechten van burgers vastgelegd. Europese instellingen zijn verplicht zich hieraan te houden. Burgers kunnen hierdoor makkelijker naar de rechter stappen als zij van mening zijn dat een instelling hun rechten schendt. Nederland wil als grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking het laatste woord houden over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. In de grondwet is een veto over de EU-begroting vastgelegd.
In de grondwet staat dat de Europese Unie zich meer wilt richten op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Dit zou een socialer Europa betekenen. Ook zal de grondwet zorgen voor een groener en diervriendelijk Europa. Milieubescherming moet namelijk worden opgenomen in het beleid van de EU en welzijn van dieren is reeds opgenomen in de grondwet.
Er worden afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van defensie. Dit maakt het mogelijk dat Europa als het nodig is militaire operaties uit kan voeren of snel vredestroepen kan sturen.
De grondwet heeft het ook mogelijk gemaakt voor lidstaten om zich uit de Unie terug te trekken. Dit was voorheen nog niet mogelijk. Ondanks dat de Europese Unie zich steeds meer uitbreid hoeven we niet bang te zijn voor een migratieoverschot. In de grondwet kan er namelijk een Europees asielstelsel komen en dat voorkomt dat asielzoekers binnen Europa reizen naar het land met de aantrekkelijkste regels.
De burger zal meer invloed krijgen. Er komt een Europees burgerinitiatief die het mogelijk maakt dat Europeanen de Commissie kunnen verzoeken een wet te maken. De commissie is verplicht het verzoek te bespreken. Dit zal de kloof tussen de burger en Brussel verkleinen. Door de grondwet zal de economie erop vooruit gaan. Eerlijke concurrentie en een vrije markt worden in de grondwet vastgelegd.
Europa zal daadkrachtiger worden. Dit is voordelig voor de economische positie van Europa en versterkt de concurrentiepositie tegenover India, China en de Verenigde Staten. [2]

Nadelen van de Europese grondwet

Wanneer er een Europese grondwet zou ontstaan zou dit een verlies van invloed kunnen betekenen voor de kleinere lidstaten. Grotere lidstaten hebben relatief meer stemrecht en daardoor verliezen kleinere lidstaten hun macht. Wanneer Turkije zou toetreden tot de Europese Unie zou dit land waarschijnlijk het grootste land binnen de Europese Unie zijn. Hierdoor zouden kleine landen als België en Nederland hun soevereiniteit verliezen. De grondwet is niet democratisch. Zij legt veel macht bij de grotere lidstaten en kleinere lidstaten hebben hierdoor weinig in te brengen.
Opmerkelijk is dat een aantal landen tegen de invoering van de Europese grondwet zijn door de mogelijkheid tot herinvoering van de doodstraf, dit echter alleen in tijd van oorlog. Door de Europese grondwet is het echter mogelijk dat men meer en meer moet betalen aan de Europese Unie. Ook kan de grondwet het verlies van sociale voorzieningen veroorzaken.
Een Europese grondwet betekent dat bepaalde landen gedwongen worden iets uit te voeren waar zij niet achter staan. Zo kan Nederland bijvoorbeeld gedwongen worden om onze euthanasie wetgeving te herzien of om het Franse drugsbeleid toe te passen. Dit kan in ieder land tot spanningen leiden, waardoor er een strijd kan ontstaan.
Door de nieuwe grondwet kan ons land onze nationale identiteit en cultuur verliezen.De grondwet kan een probleem opleveren voor vele boeren en veehouders, omdat zij aan strenge eisen moeten voldoen. Dit is voor de veelal arme agrarische bevolking financieel niet op te brengen.
De Europese Unie is gericht op maximale vrijheid voor grote bedrijven. Zij willen dat alle publieke voorzieningen verkocht worden, om geld te verdienen. Dit zal in de Europese grondwet vastgelegd worden. Landen kunnen op deze manier niet meer zelf keuzes maken.

De Europese grondwet is een beschrijving van een federatie. Uiteindelijk gaat het recht van de Unie boven het recht van de lidstaten. Confederalisten zullen waarschijnlijk tegen de Europese grondwet zijn, omdat een confederatie geen grondwet heeft. De staten van de confederatie hebben elk een eigen grondwet en zijn onafhankelijk. Toch zouden de federalisten ook tegen moeten zijn. De Europese grondwet beschrijft namelijk wel een federatie, maar is niet democratisch. [3]

 Waarom ben ik voor de invoering van de Europese grondwet?

De Europese Grondwet is nodig voor een effectiever, democratischer, transparanter en veiliger Europa. De burger komt dichter bij het Europees bestuur te staan. De Europese grondwet vervangt alle verdragen en bevat regels waaraan Europese besluiten moeten voldoen.
Europa wordt veiliger omdat met de Europese grondwet het internationale terrorisme en de internationale criminaliteit binnen Europa beter te bestrijden is. Er is dan sprake van een gezamenlijke justitie- en politieaanpak. Er zal één Europees asiel- en immigratiebeleid komen waardoor mensensmokkelaars of illegalen geen misbruik kunnen maken van de verschillen in wetgeving tussen de verschillende Europese lidstaten. De grondwet maakt het ook mogelijk om een Europees Openbaar Ministerie op te richten, waardoor grensoverschrijdende criminaliteit bestreden kan worden.
Nederland zal geen besluiten hoeven te accepteren waar zij niet achterstaat. Nederland behoudt namelijk het vetorecht op de financiën van de EU. De EU-begroting kan alleen goedgekeurd worden als Nederland het ermee eens is. Ook zal Nederland het vetorecht houden voor het buitenlands beleid en de inzet van militairen. Nederland zal zijn macht dus niet verliezen wanneer er een Europese grondwet zou komen.
Door middel van de Europese grondwet zal Europa democratischer en effectiever worden. Zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen krijgen meer te vertellen. Onze Eerste en Tweede Kamer kunnen bepalen of iets op Europees of op nationaal niveau moet worden besloten. Voortaan zullen de meeste stemmen gelden bij het maken van beslissingen waardoor de Europese Unie sneller tot een besluit kan komen. Ook zal de Europese Unie hierdoor veel meer voor elkaar kunnen krijgen. De grondrechten van de burgers worden opgenomen in de grondwet. Burgers kunnen veel makkelijker naar de Europese rechter stappen.
Het zal niet zo zijn dat de grondwet het verlies van onze sociale zekerheid zal betekenen. Wij houden namelijk het laatste woord ten aanzien van onze eigen sociale zekerheid. Het bestrijden van criminaliteit, terrorisme en dat soort zaken kunnen wij niet meer alleen en moet op Europees niveau aangepakt worden. Daar zijn we het met zijn allen inmiddels wel over eens. De lidstaten houden echter wel het laatste woord over zaken die de nationale identiteit kunnen beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan abortus, euthanasie, het homohuwelijk en het softdrugsbeleid. Het zal dus niet zo zijn dat onze nationale identiteit verloren zal gaan.

Wanneer er een Europese grondwet zou komen vind ik wel dat kleine lidstaten meer zeggenschap en daardoor meer macht moeten krijgen. Wanneer de meeste stemmen gelden hebben grote landen relatief meer invloed. Dit zal ten gunste van de kleinere lidstaten moeten veranderen.

Bronvermelding

[1] http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=111&sid=28149#voor, 6-12-2006

[2] http://www.europese-grondwet.nl/a/referendum/argumenten-voor.html,11-11-2006

[3] http://home.tiscali.nl/mijneerstemiljoen/stemnee/index.htm,12-11-2006