blog placeholder

Op Wikipedia vond ik de volgende definitie voor leven: “Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn”.

Is er leven na de dood mogelijk

Leven:
Uit bovenstaande definitie van het leven volgt dat alleen organismen kunnen leven. Alleen voor dieren, planten, bacteriën en schimmels geldt dat ze volledig voldoen aan de bovenstaande definitie van het leven. Er zijn echter ook nog twee grensgevallen die zich wel kunnen voortplanten maar wat geen organismen zijn. Dit zijn respectievelijk virussen en prionen. Een virus zelf leeft niet maar bestaat alleen maar uit een hoeveelheid erfelijk materiaal, DNA of RNA. Een virus kan zich wel voortplanten maar kan dit alleen met behulp van en ten koste van een ander organisme. Een prion ontstaat door een spontane mutatie van het Prion Protein gen in een eiwit. Het op deze manier spontaan ontstane prion kan andere moleculen in dit eiwit er toe aan zetten om ook te veranderen in een prion. Op deze manier kan de prion zich vermeerderen ten koste van de goede moleculen.

Is er leven na de dood mogelijk

Leven na de dood:

Als een mens overlijdt stopt zijn lichaam met functioneren. Zijn lichaam kan zich niet meer in stand houden en zijn lichaam kan zich niet meer voortplanten. Dit betreffende lichaam stopt dus met leven. Als je een mens echter bekijkt als een levend organisme dan leeft zijn organisme voort in zijn nageslacht. Niet alleen de organisch doorgegeven genetische informatie van een overleden mens leeft voort in zijn nageslacht maar ook zijn gedurende zijn leven opgedane kennis kan voortleven in zijn nageslacht. Het voortleven van de genetische informatie gaat vanzelf doordat tijdens de bevruchting de genen van zowel de man als van de vrouw doorgegeven worden. Het voortleven van de gedurende zijn leven opgedane kennis vergt echter de nodige inspanning. Als een mens wil dat zijn gedurende zijn leven opgedane kennis in zijn kinderen voortleeft moet hij heel veel tijd en energie in zijn kinderen  steken.

Is er leven na de dood mogelijk

Kinderloos voortplanten:

De kop kinderloos voortplanten schreeuwt natuurlijk om een uitleg. Veel mensen beschouwen het doorgeven van hun genetische code als de belangrijkste factor van het doorgeven van hun eigenschappen. Ik niet. Ik heb er bewust voor gekozen om mij niet voort te planten door middel van het verwekken van eigen kinderen. Mijn motivatie daarvoor is dat de mensheid te snel groeit en dat ik als rijke westerling in de luxe positie verkeer om er voor te kunnen kiezen om niet aan die ongebreidelde groei bij te dragen. Volgens mij is het doorgeven van je gedachtegoed belangrijker dan het doorgeven van je genetische eigenschappen. Ik probeer daarom niet alleen mijn adoptiekinderen, zonder dwang, zoveel mogelijk van mijn gedachtegoed mee te geven maar doe dit ook door met mensen te praten en door mijn gedachten op schrift te stellen, blijvende dingen te creëren en te publiceren.

Is er leven na de dood mogelijk

Conclusie:
Gezien de definitie van leven is er geen leven meer in een overleden menselijk lichaam na de dood. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er iets is na de dood. Dit iets is echter geen leven zoals vastgelegd in de definitie van het woord. Het leven van een mens wordt wel doorgegeven na de het overlijden van zijn lichaam in de vorm van zijn nageslacht, zijn blijvende creaties en zijn gedachtengoed.

Is er leven na de dood mogelijk

Bedankt voor het lezen van mijn artikel:
 Want door het lezen van dit artikel leeft mijn gedachtegoed via jouw hersens voort. Mijn gedachtegoed heeft jouw gedachtegoed namelijk beïnvloed en door het doorgeven van jouw, door mij beïnvloede, gedachtegoed leeft er weer een klein deel van mij eeuwig voort.