blog placeholder

Iedere vluchteling die in ons land wordt opgevangen en erkend wordt als vluchteling krijgt van de Nederlandse staat een woning en een vluchtelingen uitkering. Zolang iedereen in Nederland het goed had maakte niemand daar een probleem van maar nu het economisch minder gaat hoor je steeds meer mensen klagen dat die vluchtelingen alles maar krijgen en wij alles betalen moeten.

Wat is een vluchteling:
Om te weten waar we het over hebben als we zeggen dat vluchtelingen ons alleen maar geld kosten zullen we eerst moeten weten wat een vluchteling precies is en wat hij vervolgens krijgt als hij in Nederland wordt erkend als vluchteling. Volgens de Nederlandse vreemdelingenwet is een vluchteling een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.  Als is vastgesteld dat een asielzoeker terecht bang is voor vervolging in zijn land krijgt hij een asielvergunning. Aan welke voorwaarden hij hiervoor moet voldoen kun je lezen op ind.nl/organisatie/informatie-jongeren/wat-is-asiel . Met deze asielvergunning komt hij in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning.

Wat krijgt een vluchteling:
Bij aankomst in Nederland wordt iedere asielzoeker door het COA opgevangen in een opvangcentrum  met alleen maar basisvoorzieningen. Het recht op deze vorm van opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, totdat hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling krijgt hij een verblijfsvergunning. Iedere vergunninghouder krijgt vervolgens woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente en krijgt een uitkering op basis van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) dit is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA. Wanneer een vluchteling recht heeft op een uitkering kun je lezen op coa.nl/nl/over-coa/rvb . De hoogte van de  uitkering is gelijk een die van een Nederlandse bijstandsuitkering.  (zie hoe-kun-je-normaal-leven-van-een-bijstand-uitkering). Een erkende alleenstaande vluchteling ouder dan 23 jaar krijgt inclusief toeslagen ongeveer € 1666,27. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen . Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten. Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?
Zolang de € 1666,27 die een vluchteling krijgt in zijn geheel in Nederland besteed wordt kost hij ons niets. De verklaring hiervoor is dat over iedere euro die hij uitgeeft gemiddeld 15% BTW wordt geheven en er van die uitgegeven euro direct 15 cent naar de staat teruggaat. De ondernemer waar hij die euro aan betaald levert hem vervolgens ter waarde van 85 cent goederen en verdient daar bruto zo’n 45 cent aan. Van die 45 cent vloeit ongeveer 20 cent terug naar de staat. Dit geldt ook voor iedere euro die de ondernemer heeft geïnvesteerd en die hij uitgeeft van zijn winst. Uiteindelijk vloeit dus vrijwel alles in korte tijd  weer terug naar de staat. Iedere door een vluchteling uitgegeven euro zorgt bovendien voor zoveel economische activiteit dat dit onze economie ten goede komt.