blog placeholder

Buiten dat de jeugdzorg ongetwijfeld heel veel goede dingen zal doen, bereiken er toch ook schrikbarend veel slechte verhalen de media. Daarnaast zijn er echter nog veel meer verhalen die niet naar buiten worden gebracht uit vrees voor het kwijtraken van het pleegkind of van een eigen kind

Rechten van pleegouders

Als je dit intypt bij google is het net of je als pleegouder een enorme hoeveelheid rechten hebt, echter niets is minder waar. Als pleegouder heb je een aantal rechten waar bijvoorbeeld gewone ouders ook recht op hebben, zoals zorgverlof, en je hebt recht op een financiele vergoeding.

Echter als het om het kind zelf gaat die bijvoorbeeld naar een nieuwe school moet, of een ingrijpende operatie moet ondergaan dan ben je opeens afhankelijk van de gezaghebbende persoon en dat kan een voogd zijn aangesteld door de jeugdzorg maar dat kan ook een ouder zijn die het gezag nog heeft.

Als je een kindje langer dan een jaar in huis hebt wordt je aangemerkt als belanghebbende en mag je zogenaamd meebeslissen over je pleegkindje, dit is echter ook maar in beperkte mate en zolang je meegaat in het verhaal van de jeugdzorg, op het moment dat je een andere mening hebt als de jeugdzorg ben je uiteraard nog wel belanghebbende maar kan de jeugdzorg je het erg moeilijk maken.

Blokkaderecht

Er wordt aangegeven dat je blokkaderecht hebt, echter dat blokkaderecht is wel verbonden aan heel veel voorwaarden, bijvoorbeeld dat het kind minstens een jaar bij je moet zijn, en dat het een vrijwillige plaatsing moet zijn, dus geen onder toezichtstelling pas dan kun je je blokkaderecht laten gelden.

Het blokkaderecht houdt in dat als de jeugdzorg heeft besloten dat het kind elders op moet groeien je dat tegen kan houden als het kind dus vrijwillig bij jou geplaatst is en als het kind al langer dan een jaar in jouw gezin verblijft. Je kan dan het blokkaderecht inzetten om te zorgen dat je pleegkindje verplaatst wordt.

Belanghebbende

De wet geeft de volgende definitie: een belanghebbende is degene op wiens rechten en verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft (art. 798 Rv). Uit die definitie valt op te maken dat niet iedereen die denkt een belang te hebben ook daadwerkelijk een belanghebbende is in de zin van de wet. Slechts op grond van de omstandigheden kan beoordeeld worden of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Artikel 8 van de EVRM is in dit geval van het allergrootste belang voor pleegouders, in artikel 8 is het recht op familylife vastgelegd, binnen dit artikel is het mogelijk om als belanghebbende te worden aangemerkt.

Wat zijn de meeste problemen waar pleegouders tegenaan lopen

uithuisplaatsing

Je bent pas belanghebbende als je een jaar voor het kind hebt gezorgd, je kunt ook pas blokkaderecht gebruiken als je langer dan een jaar voor een kind hebt gezorgd maar dan nog moet het kind vrijwillig bij je geplaatst zijn. In de praktijk komt het dus regelmatig voor dat kinderen met 11 maanden verplaatst worden omdat er dan niemand iets over het kind kan zeggen als de eigen ouders dat niet doen, en bureau jeugdzorg houdt zo de grip op het kind zonder “vervelende” inmenging van pleegouders.

Het kind wordt dus door niets en niemand beschermt en is overgeleverd aan de “grillen” van bureau jeugdzorg.

Hulpverleningsplan

Als pleegouder heb je niets te zeggen in het hulpverleningsplan, dit moet uitsluitend besproken worden met de pleegouders zodat deze op de hoogte zijn van wat er MOET gebeuren, als je echter als pleegouder het idee hebt dat dit hulpverleningsplan niet aansluit bij de problematiek van je pleegkind is het een geluk als je een gezinsvoogd hebt die naar je luistert maar helaas denken de meeste gezinsvoogden dat ze ervoor geleerd hebben en het dus beter weten dan iemand die het kind 24 uur per dag verzorgt. Biologische ouders moeten wel instemmen met het hulpverleningsplan dat is uiteraard een goede zaak echter er zijn meer dan genoeg biologische ouders die hun kind soms maanden of een jaar niet hebben gezien en die moeten dan beslissen wat goed is voor hun kind, terwijl degene die 24 uur voor het kind zorgt en het kind op dat moment het beste kent niets heeft te vertellen.

Proceskosten

Als pleegouders het niet eens zijn met een besluit over uithuisplaatsing van bureau jeugdzorg moeten ze dat via de kinderrechter aangeven, echter hiervoor heb je wel een advocaat nodig wat aardig wat geld kan gaan kosten. Niet iedereen heeft dat geld en dus is het kind op dat moment weer overgeleverd aan de grillen van bureau jeugdzorg, voorts is het zo dat bureau jeugdzorg vaak dergelijke processen wint omdat de rechterlijke macht er vanuit gaat dat bureau jeugdzorg handelt in het belang van het kind terwijl dit toch heel vaak voor discussie vatbaar is.

Monopoliepositie bureau jeugdzorg

Als bureau jeugdzorg beslist over een overplaatsing of een terugplaatsing naar huis van het pleegkind neemt de raad van kinderbescherming vaak dit advies over zonder zelf een gegrond onderzoek te doen, dit zorgt er dus voor dat bureau jeugdzorg een monopoliepositie krijgt en dus kan doen en laten wat ze willen.

Geen mogelijkheid tot bezwaar

Pleegouders hebben geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen over de “uitgestippelde” route van bureau jeugdzorg, bureau jeugdzorg krijgt ongeacht wat ze doen bij voorbaat al toestemming van de kinderrechter om beslissingen te nemen en pleegouders worden in dit traject gezien als uitvoerders van de route en hebben geen mogelijkheid om de route bij te sturen. Ze kunnen uitsluitend bezwaar indienen bij de zorgaanbieder welke ook geen invloed kan uitoefenen op het beleid.

Tot slot

Als pleegouder heb je over het algemeen het beste voor met je pleegkind, echter op het moment dat je probeert je pleegkind te beschermen of dat je denkt dat behandeling van je pleegkind nodig is en de gezinsvoogd denkt daar anders over heb je een groot probleem. De gezinsvoogd bepaalt het beleid en zelf heb je het nakijken. Als je dan ook nog het lef hebt tegen de gezinsvoogd in te gaan beland je in een strijd met bureau jeugdzorg waarbij geen middel geschuwd wordt om jou en je gezin onderuit te halen en als het moet de vernieling in te helpen.

Dat dit alles ten koste gaat van de kinderen mag duidelijk zijn en het is in en intriest dat dit in een land als Nederland nog steeds kan.