blog placeholder

Het is een feit dat de VVD de laatste jaren steeds rechtser is geworden. Tot nu toe deden ze dit nog met de nodige omzichtigheid maar deze week, vlak na de provinciale verkiezingen, liet de VVD, het tot dan toe onbekende, tweede kamerlid Malik Azmani een nota naar buiten brengen waarin de VVD pleit voor het volledig afsluiten van de Europese buitengrenzen voor asielzoekers. Als reden hiervoor geeft de VVD aan dat ze het niet langer op hun geweten willen hebben dat heel veel asielzoekers tijdens hun vlucht over de Middellandse zee verdrinken.

Roemeense asielzoekers in de DDR, kort na de omwenteling van 1989

Asielzoekers:
Voordat ik het idee van de VVD verder ga bespreken moet eerst het begrip “asielzoekers” juist gedefinieerd worden. Volgens Wikipedia is een asielzoeker een persoon die om politieke redenen asiel aanvraagt of een persoon die zijn land ontvlucht vanwege de daar heersende armoede. Asielzoekers die om politieke redenen asiel zoeken zal ik in dit artikel aanduiden met “politieke vluchtelingen” en asielzoekers die asiel aanvragen om hier een beter leven op te bouwen zal ik in dit artikel aanduiden met “economische vluchtelingen”. Dit doe ik omdat er een wezenlijk verschil is tussen deze beide groepen asielzoekers terwijl ze dood de VVD over een kam worden geschoren. Hierbij gaat de VVD voorbij aan het feit dat Nederland, door het in 1951 tijdens de Conventie van Genève ondertekenen van het door de Verenigde Naties opgestelde Vluchtelingenverdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, verplicht is politieke vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen maar niet verplicht is economische vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen.

Wie is Malik Azmani:
Malik Azmani is de zoon van een economische vluchteling uit Marokko en een Friese vrouw. Malik Azmani behaalde in 1994 zijn VWO diploma op de Rijksscholengemeenschap te Heerenveen en studeerde daarna af in het Nederlands Recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht aan de universiteit van Groningen. Als bijvakken studeerde hij daar ook staats- en bestuursrecht. Na diverse vertegenwoordigende functies bij de GCP (Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordigingen) de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) groeit hij door naar  de functie van voorzitter van de werkgroep kwaliteit zonder grenzen. Daarna is hij in de periode 2008-2009 Projectcoördinator kwaliteit habeas corpus*, Directie GCP, IND en in de periode 2009-2010 Directielid Klantdirectie Regulier Sociaal van het Ministerie van Justitie. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 is Malik Azmani woordvoerder arbeidsomstandighedenbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid armoede/schulden en handhaving/fraudebeleid.

*Habeas corpus:
Habeas corpus  is Latijns voor  “u moet het lichaam hebben”. Habeas corpus is een rechtsbeginsel dat stelt dat de verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld, dat deze in levenden lijve aan een rechter moet worden voorgeleid en dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?
Uit bovenstaande blijkt dat we wettelijk verplicht zijn politieke vluchtelingen, als deze bij terugkeer naar hun land van herkomst gevaar lopen door schending van hun rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, asiel te verlenen. Het weren van economische vluchtelingen is praktisch onuitvoerbaar. Een economische vluchteling kan namelijk met een toeristen visum zonder problemen legaal ons land binnen komen. Bij binnenkomst is hierbij niet te controleren of de persoon in kwestie van plan is hier een beter bestaan te proberen opbouwen.