blog placeholder

Vluchtelingen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest in de wereld. Waren er in 2010 wereldwijd nog naar schatting 10 miljoen mensen op de vlucht, op dit moment zijn er wereldwijd naar schatting 60 miljoen mensen op de vlucht. Van deze 60 miljoen vluchtelingen moesten zo’n 19,5 miljoen vluchtelingen gedwongen hun land verlaten. Van deze 19,5 miljoen vluchtelingen hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen asiel aangevraagd in een ander land.

Wie vangen de meeste vluchtelingen op:
Ik heb, als West Europeaan, door de continue berichtgeving over de massale toestroom van vluchtelingen naar West Europa, het idee gekregen dat de meeste vluchtelingen door West Europa worden opgenomen. Dit blijkt bij nader onderzoek echter niet het geval. De meeste vluchtelingen zijn echter opgenomen door Turkije en Pakistan. Deze twee landen hebben respectievelijk 1,59 miljoen en 1,51 miljoen vluchtelingen opgenomen.

Hoe participeren vluchtelingen in onze maatschappij?
Uit een analyse van CBS-gegevens blijkt dat de vluchtelingen als groep te kampen hebben met een hardnekkige sociaaleconomische achterstand. In de praktijk blijkt de sociaaleconomische positie van vluchtelingen nog altijd ongunstig te zijn ten opzichte van de autochtone bevolking. Bij de in Nederland opgenomen vluchtelingen is sprake van een relatief laag aandeel werkenden, een hoge uitkeringsafhankelijkheid en dus een slechte inkomenspositie. Op 1 januari 2013 had 46 procent van  de in Nederland opgenomen vluchtelingen een betaalde baan en heeft 39 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen een bijstandsuitkering. 78 procent van de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen dat (ruim) beneden modaal ligt en 26 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen beneden de armoedegrens (volgens het basisbehoeftecriterium). Als in Nederland opgenomen vluchtelingen wel betaald werk hebben, dan is dat vaak in deeltijd en met een onzeker arbeidscontract.

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?
Het antwoord op de vraag “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?” is natuurlijk ja. Als de vraag is: “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij zonder er zelf slechter van te worden?” is het antwoord op de vraag, tegen de verwachting van velen in, ook ja. De algemene opvatting onder gerenommeerde economen is namelijk dat, zodra de arbeidsmarkt aantrekt, we goed opgeleide vluchtelingen hard nodig hebben. Daarnaast werd In het rapport “De demografische situatie in de Europese Unie 1995” dat indertijd door de Europese Commissie is gepubliceerd, al gesteld dat om de gestage vergrijzing van de Europese bevolking getalsmatig te neutraliseren er over vijfentwintig jaar, dat is dus in 2020, acht tot veertien maal meer migranten zouden moeten worden binnengelaten dan in 1995. Volgens de Europese Unie zouden er dus geen half miljoen, maar jaarlijks vijf tot zeven miljoen nieuwe Europeanen bij moeten komen.