blog placeholder

verplichte commune

Wij zijn er in Nederland vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw aan gewend geraakt dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere familieleden bij de overheid is komen te liggen. Deze situatie is momenteel hard aan het veranderen omdat het onbetaalbaar wordt. Zal een wet die het wonen in door de overheid ingedeelde communes verplicht de toekomst worden?

Commune:
Een echte commune is een leef- en woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan, waar iedereen voor iedereen zorgt  en waar alle materiële en immateriële bezittingen van de gehele gemeenschap zijn. In een echte commune wordt door de individuele leden van de gemeenschap alleen dat gebruikt wat nodig is.

Couvertoirade, Orde van de Tempeliers

De Orde van de Tempeliers:
Vooral rijke, gezonde Nederlanders gruwen van het idee te moeten leven in een commune. Ze zijn bang dat ze er materieel  behoorlijk op achteruit zullen gaan. Dat dit niet het geval hoeft te zijn zal ik proberen aan te tonen aan de hand van een voorbeeld uit het verleden namelijk de Tempeliers. Iedereen die toetrad tot de Orde van de Tempeliers legde een persoonlijke gelofte van armoede af en schonk al zijn bezittingen aan de orde. Omdat de Orde van de Tempeliers als Christelijke organisatie vrijgesteld was van belastingen en de leden van de orde alleen dat gebruikten wat ze nodig hadden om normaal te leven werd de Orde van de Tempeliers al snel een zeer rijke orde die heel veel onroerend goed en kapitaalgoederen bezat. De orde werd uiteindelijk zo rijk en machtig dat de Koning tot de arrestatie van alle Tempeliers beval en al hun bezittingen in beslag nam.

Marinaleda

Succesvolle hedendaagse commune:
Een actueel voorbeeld van een succesvolle commune is het Spaanse dorp Marinaleda. (zie wikipedia/Marinaleda). In Marinaleda worden alle verdiensten in de gemeentekas gestort waaruit vervolgens iedereen eenzelfde bedrag per maand ontvangt. Alle bewoners hebben een eigen huis dat door hen zelf gebouwd is met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen. De bewoners betalen de materiaalkosten in 120 jaar terug. De huizen mogen niet worden verkocht maar mogen alleen worden doorgegeven aan een familielid of mededorpsbewoner.

Marinaleda huizen

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?
De Nederlandse regering heeft zich ten doel  gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere Nederlanders weer naar de mensen in de directe omgeving van deze mensen gaat. Daarom worden zoveel mogelijk zorgtaken overgeheveld naar de gemeentes. In feite komt dit neer op het creëren van verplichte communes. Iedereen die in een gemeente woont wordt geacht mee te betalen en mee te werken aan de zorg en welzijn van de  lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere gemeente leden. Volgens de Nederlandse regering is  de verplichte commune dus de oplossing voor de toekomst?