blog placeholder

Toscane is één van de meest bezochte vakantiebestemmingen in Italië. Een gebied dat bestaat uit een schitterende natuur en een rijke geschiedenis en cultuur. Lees hier meer over hoe de oude beschavingen werd verdreven door de tijd van de Etrusken, en welke invloeden het Romeinse rijk en de Eerste en Tweede Wereldoorlog op dit bijzondere gebied hadden en waardeer de schatten, die de geschiedenis voor ons heeft achtergelaten.

De eerste beschavingen

Rond 1500 voor Christus werd Toscane voor het eerst op grote schaal bewoond en ontstonden de eerste permanente nederzetting van de Villanova-beschaving (genoemd naar de vindplaats Villanova bij Bologna). De bevolking leeft van akkerbouw en veeteelt en gebruikt bronzen werktuigen en wapens. De Etrusken, een volk dat waarschijnlijk bestond uit inheemse stammen en kolonisten uit Griekenland en Klein-Azië, kwamen rond het jaar 1000 voor Christus vanuit het oosten het gebied binnen vallen. Zij verdreven geleidelijk de Villanova-beschaving. De Etrusken stichten politiek autonome steden en veel van hun nederzettingen, bestaan vandaag de dag nog steeds. Met name Fiesole, Arezzo, Cortona en Volterra zijn plaatsen, waarbij oude graven en beelden ons blijven herinneren aan dit tijdperk.

Het Romeinse Rijk

In de 4e eeuw voor Christus worden de Etrusken op hun beurt verdreven door de Romeinen. Het goed georganiseerde Romeinse leger is te sterk voor de Etruskische steden, waartussen de politieke samenhang ontbrak. De steden en dorpen werden één voor één veroverd. De oude steden, Pisa en Lucca, werden door de Romeinen versterkt en nieuwe steden, zoals Florence werden in de streek gevestigd. Met de val van het West-Romeinse Rijk in het jaar 476, breekt er voor Toscane een periode aan van vreemde overheersing, die in 774 uitmondt in de komst van Karel de Grote, de leider van de Franken. Onder zijn leiding bloeit de handel op en ontstaat er een nieuwe welvaart in de steden.

Rijkdom en machtstrijd

De 13e eeuw was het begin van de welvarende tijd van Toscane. Dit had vooral te maken met het begin van de handel- en nijverheid. Er ontstonden gilden per vakgebied en de leiders van die gilden kregen bestuurlijke macht. Daarnaast ontstonden er stadsbesturen en was er een rijke burgerij in opkomst, die geld besteedde bij vooruitstrevende kunstenaars. De rijkdom en macht zorgden ook voor conflicten tussen de Paus en de keizer. Het leven was roerig, zeker aan het eind van de 14e eeuw, waarbij pestepidemieën (1348-1374) en een hongersnood (1365-1374) zich aandienden. De onderste lagen van de bevolking verzette zich in de 15e eeuw tegen de rijke adellijke klasse en zo komen uiteindelijk de Mercidi’s aan de macht. Tegelijkertijd deed ook de Renaissance haar intrede en kwamen artistieke en culturele veranderingen in een stroomversnelling.

Aan het eind van de 15e eeuw komt Toscane terecht in een machtstrijd tussen Frankrijk en het Habsburgse Rijk met Karel de 5e. Vanaf dat moment verliezen Florence en Toscane hun autonomie en worden ze grotendeels geregeerd door buitenlandse machten, waarbij ook Napoleon in 1799 aan de macht kwam. Napoleon bleef echter maar kort aan de macht, rond 1815 werden zijn legers verslagen. In de jaren daarna regeerden de Habsburgers over het gebied, wat zo bleef tot aan de Risorgimento, een reeks kleine revoluties rond 1850. Deze opstanden leidden in 1860 tot de Italiaanse eenwording, waarbij Florence een korte periode de hoofdstad van het nieuwe land is.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt schaart Toscane zich aan de kant van de geallieerden. In veel Toscaanse steden en dorpen zijn nog steeds gedenktekens te vinden, die aan deze periode herinneren. In 1922 begint de periode van het fascistische bewind onder Mussolini, die in 1940 een pact sluit met het Hitler-regime in Duitsland en zich mengt in de Tweede Wereldoorlog. In 1943 wordt Mussolini ten val gebracht en komt Italië grotendeels onder Duitse bezetting. Wanneer de Duitsers zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog moeten terugtrekken, wordt veel van het Toscaanse landschap verwoest en beschadigd.

Na de oorlog stort ook Toscane zich op de wederopbouw en ontstaat er opnieuw een welvarende economische positie, met een bloeiende handel en industrie. In de jaren daarna neemt het toerisme sterk toe, wat zorgt voor een nieuwe bron van inkomsten voor deze bijzondere streek.