blog placeholder

Veel wetenschappelijke studies bevatten practica die de studenten helpen om de leerstof beter te kunnen begrijpen. Denk daarbij aan studies zoals farmacie, scheikunde en biomedische wetenschappen. Na afloop van een practicum dient een verslag te worden gemaakt met daarin de resultaten.

Een verslag dient zo veel mogelijk te voldoen aan de normen die voor een wetenschappelijke publicatie gelden. De stijl dient daarmee in overeenstemming te zijn. Een verslag moet geschreven worden voor een doelgroep die tenminste het niveau heeft dat bij een student in de desbetreffende fase van de opleiding behoord. Vermijd daarom opmerkingen die voor de lezers voor de hand liggend zijn. Verder moet het verslag begrijpelijk zijn voor lezers die niet met het experiment bekend zijn.

Waar je verder nog op moet letten:

 • Gebruik de juiste tijden, voor een beschrijving van de handelingen en waarnemingen is dat de verleden tijd; alles wat nu nog zo is dat de tegenwoordige tijd.
 • Vermijd het gebruik van de eerste persoon. Publicaties worden over het algemeen in de derde persoon geschreven.
 • Beschrijf methoden in de vorm van de uitvoering in grammaticaal volledige zinnen. Het vermelden van een voorschrift in de gebiedende wijs is onjuist.
 • Gebruik de correcte eenheden en afkortingen en geef de numerieke waarden in significante cijfers. Gebruik geen chemische formules in de tekst, maar duid de stoffen aan met de correcte formele chemische naam of met de triviale naam.

Een goed verslag dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • Titel
 • Auteurs
 • Inleiding
 • Methode (eventueel chemicaliën en apparatuur)
 • Resultaten
 • Discussie en conclusie
 • Literatuurlijst

Het kan natuurlijk zo zijn dat niet alle verslagen deze criteria volgen, maar het moet wel in een soort gelijke vorm geschreven worden.

Titel

De titel moet representatief zijn, het moet aangeven waar het experiment over gaat in een aantal woorden.

Auteurs

Hierbij dienen de voorletters, tussenvoegsel en achternamen vermeld te worden.

Inleiding

In de inleiding wordt het doel van het experiment en de fundamentele aspecten van de probleemstelling beknopt beschreven. In dit onderdeel wordt ook verwezen naar relevante literatuur.

Methode, chemicaliën en apparatuur

Bij de methode wordt beschreven op welke wijze de standaarden en de monsters bereid Zijn, dit dient in de vorm van uitvoering geschreven te zijn en niet als voorschrift. Vermeld bij de relevante apparatuur het merk, het type en de naam van de fabrikant. Ook de instellingen van de apparatuur horen hier vermeld te worden. Bij chemicaliën geef je aan welke stoffen je hebt gebruikt in welke concentraties.

Resultaten

Geef de resultaten zoveel mogelijk in tabelvorm en/of grafieken weer. Bij gebruik van grafieken worden grote tabellen in een bijlage opgenomen. Geef een beknopte toelichting bij de waarnemingen. In een wetenschappelijke publicatie worden over het algemeen geen rekenvoorbeelden of tussenresultaten vermeld. Bij een verslag hangt dat ervan af of dat vereist is door je docent zodat de berekening achteraf gecontroleerd kunnen worden door je docent. Let wel op dat je altijd eenheden achter je resultaten moet zetten.

Discussie en conclusie

Herhaal zonodig de belangrijkste resultaten. Verklaar in de discussie de resultaten; in hoeverre komen de resultaten overeen met de verwachtingen en de theorie? Probeer ook onverwachte of negatieve resultaten te verklaren. In de conclusie geef je aan in hoeverre met de gevonden resultaten aan de doelstelling voldaan is. Ook hier kan je terugverwijzen naar de resultaten.

Literatuurlijst

Hier plaats je een lijst met geraadpleegde werken die je hebt gebruikt om dit verslag te schrijven en eventueel ook literatuur die je hebt gebruikt voor het practicum.

 

 

Bron: Fysische en analytische farmacie.