blog placeholder

Interacties tussen verzorgers en kinderen suggereren dat biologische factoren niet alle geslachtsverschillen verklaren. Kinderen leren geslachtsgeschikt gedrag niet alleen door het imiteren van gedrag van anderen. Ze maken hun eigen keuzes en demonstreren hun eigen ideeën over wat het betekent om een jongen of meisje te zijn. Spelen is een belangrijk deel voor het leren van geslachten. Ook is het gedrag van verzorgers van invloed. Hoe wordt het gedrag van kinderen precies beïnvloed door spel en gedrag van verzorgers?

Spel

Spelenderwijs ontdekken kinderen geslachtsrollen en leren die begrijpen. Zodra een kind weet of het een jongen of een meisje is gaat het geslachtstyperende activiteiten en objecten prefereren en er verschijnen vriendjes van hetzelfde geslacht. Kinderen zijn gemotiveerd om te leren en te oefenen om geslachtsgeschikt gedrag te bereiken.

Onderzoek

Het onderzoek dat onlangs is gedaan, stelt interacties aan de orde tussen verzorgers en kinderen, kinderen en hun leeftijdsgenoten, en kinderen en hun verzorgingsomgeving. Na het opzetten van het onderzoek kon het observeren in een kinderdagverblijf beginnen. Gedurende een periode van 5 weken werden er in de winter van 2001 observaties gedaan in een privé kinderdagverblijf in het westen van Pennsylvania.

Methodes

Aan het onderzoek in de kinderopvang in Pennsylvania deden 32 kinderen en 6 verzorgers mee, nadat er toestemming werd verkregen van de ouders van de kinderen. De kinderen werden onderverdeeld in 5 groepen: Baby’s, jonge peuters, oudere peuters, jonge kleuters en oudere kleuters. Interacties tussen kinderen en de verzorgers, kinderen en hun leeftijdsgenoten, en kinderen en het materiaal en speelgoed in de omgeving werden beoordeeld. De beoordeling was als volgt: geslachtsneutraal gedrag, stereotiep geslachtsgedrag of barrière- brekend gedrag. Geslachtsneutraal gedrag omvatte interacties die niet gerelateerd waren aan geslachtskwesties. Gedrag werd als stereotiep bestempeld als het geassocieerd kon worden met een bepaald geslacht. Barrière-brekend gedrag hield het verbreken van stereotiep geslachtsgedrag in.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar als eerste naar voren dat jongens meer aandacht ontvingen dan meisjes, zelfs als ze in de minderheid waren. De jongens kregen aandacht door continue overal actief te zijn. Meisjes zijn over het algemeen minder actief aanwezig dan jongens, waardoor ze minder opvallen. Jongens werden vaak niet gewaarschuwd bij actief gedrag, terwijl meisjes verteld werd dat ze voorzichtig moeten zijn. Als tweede kwam naar voren dat jongens meer macht en controle uitoefenden als er evenveel jongens en meisjes aanwezig waren. Hoewel er sprake is van macht in geslacht, is er ook sprake van macht in aantal. Als er meer meisjes dan jongens waren, hadden de meisjes de controle. Als derde kwam naar voren dat meisjes beloond werden voor hun kleding, haarstijl en sociale hulpgedrag, terwijl jongens meer complimenten ontvingen over hun grootte en fysieke vaardigheden. Als vierde bleek er ook een onderscheid te zijn in het taalgebruik van de verzorgers tegen jongens en meisjes. Bij meisjes was meer sprake van koosnaampjes, terwijl jongens meer neutraal benoemd werden. Ook gebruikten de verzorgers geslachtsvertekende termen om naar alle kinderen te verwijzen, zoals ‘jongens’. Deze term werd zelfs gebruikt als de hele groep uit meisjes bestond. De vijfde ontdekking was dat geslachtsscheiding in de selectie van speelgoed, activiteiten en speelmaatjes optreedt bij een leeftijd van drie. Kinderen beginnen rollen van volwassen te ontdekken en imiteren deze in rollenspelen. Spel speelt een belangrijke rol in de sociale aanleg van geslacht. Verder was het beschikbare speelgoed voor kinderen vaak gestereotypeerd. Er werden drie barrière-brekende resultaten gevonden. Verzorgers beloonden meisjes bijvoorbeeld voor atletische interesses en als zij de wens hadden later een mannelijk beroep te beoefenen. Ook moedigden de verzorgers jongens aan die deelnamen aan traditionele vrouwenactiviteiten. Verder versterkten de verzorgers billijke klasbehandelingstrategieën die ontwikkeling van geschikte sociale vaardigheden aanmoedigden en ze vulden deze aan.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat interacties invloed hebben op de ontwikkeling van de geslachtsrol. Dat zie je vooral op kinderdagverblijven. De kinderen die vaak op kinderdagverblijven zitten, leren vaak meer over wat het inhoudt om een jongen of een meisje te zijn. Ze leren vaak meer over geslachtsrollen en de onuitgesproken regels. Het is de taak van de verzorgers om de kinderen een geslachtszuiver gedrag bij te brengen.