blog placeholder

Was de Franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw? De antwoord vind je in het essay.

 

De Franse Revolutie was een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw

In juni 1789 werden in Frankrijk de Staten-Generaal na meer dan 175 jaar, bijeen geroepen en op 14 juli werd het munitiedepot van de Bastille bestormd. Dit was het beginpunt van de Franse Revolutie. De Franse Revolutie had grote gevolgen, zowel in Frankrijk als in Europa. Een van die gevolgen was dat de Franse Monarchie werd vervangen door een republiek. De Franse Revolutie is in Frankrijk nog steeds een gebeurtenis waar niks negatiefs over gezegd mag worden. Het grootmoedige volk zette rechtmatig de rijke koning en zijn hofkliek af. Daarna verlichtte en bevrijdde Frankrijk de rest van Europa. Door de adel werden de idealen van de Revolutie lang niet altijd met vreugde ontvangen. De standenmaatschappij waarin de geestelijkheid de eerste stand, de adel de tweede stand en de burgerij de derde stand was, heeft tot aan de Franse Revolutie bestaan, maar pogingen om deze standenindeling daarna te herstellen mislukten.

De Franse Revolutie wordt over het algemeen gezien als een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw. Zeker in Frankrijk. De Franse Revolutie maakte een eind aan het Ancien Régime en aan de absolute monarchie die ontstond door toedoen van Lodewijk de Veertiende. Door de Franse Revolutie kwam er een moderne democratische natiestaat. Maar is de Franse Revolutie daadwerkelijk een unieke omwenteling aan eind van de 18de eeuw?

In 1775 brak de Amerikaanse Revolutie uit. Dit was de oorlog tussen Groot-Brittannië en de koloniën die later de Verenigde Staten zouden worden.

De oorzaak van deze Revolutie was dat de Amerikaanse burgers geen belasting meer wilden betalen aan Groot-Brittannië. De directe aanleiding was de onafhankelijkheidsverklaring die grotendeels werd opgesteld door Thomas Jefferson en die door vertegenwoordigers van de 13 Amerikaanse kolonies werd aangenomen op 4 juli 1776.

In 1783 erkende Engeland de onafhankelijkheid van de Amerikaanse kolonies. Het gevolg van de Amerikaanse Revolutie was; de Amerikaanse grondwet, met toevoeging van de Bill of Rights die werd aangenomen in 1787 de en twee jaar later werd George Washington de eerste president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

 Wat waren de oorzaken nou eigenlijk van de Franse Revolutie en heeft men hun doel bereikt?

In de 18de eeuw was er in Frankrijk veel ongelijkheid die verergerd werd door dure oorlogen en hongersnood. Alle mensen in Frankrijk werden verdeeld in drie standen. Je had de eerste stand. Dat was de geestelijkheid. De tweede stand, de adel. En de derde stand, de boeren en burgerij. Vanaf je geboorte werd al bepaald in welke stand je hoorde. De geestelijkheid zorgde voor de godsdienst. De adel zorgde voor verdediging van het land en de boeren zorgde voor eten. Er was een groot en duidelijk verschil tussen de drie standen.
In de 17de en 18de eeuw gebeurde het in Frankrijk vaak, dat een koopman een adellijke titel kocht voor zichzelf. Op die zelfde manier kon men ook een rang in het leger kopen. Bijvoorbeeld als luitenant. Niet omdat men zo goed was, maar omdat men rijk was. Dus alles werd bepaald door het geld.

Ook in de rest van de standen was er ongelijkheid ontstaan. In de steden kwamen de bisschoppen uit adellijke families en waren ze zeer rijk. De pastoors in de dorpen, daarentegen kwamen uit de derde stand en waren meestal arm. Bij de adel kon men duidelijk verschil zien tussen de hoge adel en de landadel. Wat ook duidelijk was, was dat de derde stand met 89 procent de meerderheid vormden. Zij moesten ook belasting betalen. De adel en de geestelijkheid hoefden dit niet. Dit veranderde na de Franse Revolutie. De standenmaatschappij verdween en er kwam gelijkheid. Iedereen moest belasting betalen en iedereen had kiesrecht.

In 1788 mislukte de oogst. Het gevolg hiervan was dat de graanprijzen stegen. Men moest dus veel betalen om aan eten te komen. Daarbij kwam ook dat men pacht moest betalen aan de landeigenaar. Grondbelasting en andere belastingen moesten ook betaald worden. De prijzen stegen, en het inkomen bleef laag. Het gevolg hiervan was dat men armer werd, en er kwam hongersnood. Ook dit veranderde na de Franse Revolutie. Het inkomen werd hoger en de hongernood verdween.

In de steden was er ook ontevredenheid. De fabrikanten wilden van de strenge voorschriften af. Ook wilden ze geen regels voor werktijden, en geen verbod om bepaalde machines te gebruiken.De ontwikkelde mensen wilden meer zeggenschap en een democratie. Met de invloed van de ideeën van de verlichting wilde men vrijheid van godsdienstuiting en gelijkheid. Men wilde dat er dezelfde wetten en regels voor iedereen moesten komen. En dat iedereen mee kon beslissen in staatszaken. Natuurlijk ook dit veranderde na de Revolutie. De strenge voorschriften verdwenen, er kwam vrijheid van godsdienstuiting en er kwamen dezelfde wetten en regels voor iedereen.

Met andere woorden; de ongelijkheid, de standenmaatschappij, geen vrijheid van godsdienstuiting, geen kiesrecht, hongersnood, absolutisme en natuurlijk een monarchie waren allemaal de oorzaken van de Franse Revolutie. Na de Franse Revolutie kwam hier een eind aan. De standenmaatschappij verdween, iedereen had kiesrecht, er was vrijheid van godsdienstuiting, er was gelijkheid, en de monarchie werd vervangen door een Republiek. De Franse Revolutie was een unieke omwenteling aan het aan eind van de 18de eeuw, want de Franse Revolutie had veel en zeer grote gevolgen zowel in Frankrijk als in Europa, die nog steeds een grote rol spelen in onze leven. Stel je maar eens voor hoe onze leven er nu uit zou zien, zonder dat de Franse Revolutie had plaatsgevonden.