blog placeholder

Het voortgezet onderwijs in Friesland heeft te maken met grote verschillen tussen kinderen wat betreft kennis van het vak Engels. Waar komen die verschillen vandaan? Hier de verklaringen!

Onderzoek

Er hebben 10 basischolen verspreid over heel Friesland meegedaan aan dit onderzoek. In dit onderzoek werden de volgende vragen gesteld:

 • In welke klassen wordt er het vak Engels gegeven?
 • Hoeveel uur wordt er wekelijks besteed aan Engelse taal?
 • Bent u tevreden over de hoeveelheid tijd die in het vak Engels gestoken wordt?
 • Wordt er van een methode gebruik gemaakt? Zo ja, van welke methode?

Naast deze vragen werd er waar mogelijk ook nog een les Engels bijgewoond. Tijdens deze les werd de leraar geobserveerd en werden hier conclusies uit getrokken.

Resultaten

Hier zijn de resultaten van het onderzoek per vraag.

Vraag 1: In welke klassen wordt het vak Engels gegeven?

 • 2/10 scholen zei helemaal geen Engels te geven aan de leerlingen.

 • 4/10 scholen zei alleen Engels te geven aan groep 8.

 • De overige 4 scholen gaven les aan groep 7 en 8.

De 2 scholen die aangaven geen Engels te geven hebben alleen vraag 3 nog ingevuld.

Vraag 2: Hoeveel uur wordt er wekelijks besteed aan Engelse taal?

 • 2/8 scholen zei een half uur per week (eens in de twee weken een uur) een Engelse les te geven.
 • 4/8 scholen zei elke week een uurt Engels te geven.
 • 2/8 scholen zei elke week anderhalf uur Engels te geven.

Vraag 3: Bent u tevreden over de hoeveelheid tijd die in het vak Engels gestoken wordt?

 • 4/10 scholen zei wel meer tijd te willen besteden aan het vak, maar hier simpelweg geen tijd voor is. Ze moeten prioriteiten stellen en dat pakt nadelig uit voor het vak Engels. Dit betreft de scholen die het minste tijd aan het vak Engels besteden.
 • 6/10 scholen zei tevreden te zijn met hun hoeveelheid tijd die zij besteden aan het vak Engels.

Vraag 4: Wordt er van een methode gebruik gemaakt? Zo ja, van welke methode?

 • 2/8 scholen zei geen gebruik te maken van een methode. Reden hiervoor is het feit dat ze in verband met weinig lestijd veel resultaat willen boeken en daarom de lessen volledig zelf indelen zonder hulp van een methode.
 • 4/8 scholen zei het boek ‘The team on the move’ gebruiken voor de Engelse lessen. De leerlingen hebben ieder een werkboek en elke week wordt er een les behandeld.
 • De overige 2 scholen zeiden de stepping stones methode uit klas 1 te gebruiken bij de lessen Engels. Ze werken hier niet uit met de kinderen, maar de docenten halen hier ideeën voor hun les uit.

Observaties

Op 4 scholen is een les Engels bijgewoond. Tijdens deze lessen zijn de leraren geobserveerd en hierbij is antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Heeft hij/zij kennis van de Engelse taal?
 • Wordt er enkel vakinhoudelijk gewerkt of is er ook aandacht voor Groot-Britannie zelf?
 • Motiveert hij/zij de leerlingen tijdens de les?
 • Hoe is de uitspraak van de docent?
 • Hoe zijn de lessen voorbereid?

Resultaten observatie docenten

Aan het gedrag van de docenten valt het volgende te concluderen.

 • De docenten hebben voldoende kennis van de Engelse taal. Ze kunnen op het niveau van de basisschool op het vakgebied Engels zich uitstekend redden.
 • Er wordt vooral vakinhoudelijk gewerkt en er is vrijwel geen aandacht voor Groot-Britannie zelf.
 • Het motiveren van de leerlingen laat te wensen over. Er wordt veel vanuit boekjes en opdrachten gewerkt. Op de observanten komt het over alsof het doel van de les is de opdrachten af te krijgen en niet dat de leerlingen iets leren.
 • Opvallend aan de uitspraak is dat geen van de docenten correct was. In 3 van de 4 gevallen werd er aan dit gegeven toegevoegd dat de uitspraak van de docent de ontwikkeling van de uitspraak van de leerlingen niet ten goede komt.
 • De lesvoorbereiding van de docenten was in alle gevallen uitstekend. Alle docenten hadden een lesplanning gemaakt en hebben deze ook nageleeft.

Conclusie onderzoek

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het basisonderwijs een grote rol speelt in het ontstaan van grote verschillen tussen kinderen op het voortgezet onderwijs was betreft het vakgebied Engels. Dit verschil komt tot stand door de verschillen in opvatting over het vak in de basisscholen. De ene school geeft wel Engels, de ander niet. Daarbij zijn de lessen lang niet in elk geval goed voor de ontwikkeling van de leerling. De leerling krijgt geen kennis mee van het land en samenleving en leert pure kennis over de taal. De uitspraak van de kinderen wordt in 75% van de gevallen negatief beïnvloedt door de matige uitspraak van de docent.

Ter afsluiting

Dit onderzoek was bedoelt om in kaart te brengen hoe groot de invloed van de basisschool is op de ontwikkeling van de leerling op het vakgebied Engels. Dit onderzoek kan geïnterpreteerd worden als aanleiding tot verandering op het vakgebied Engels in het basisonderwijs, dit is echter niet de doelstelling van dit onderzoek. Ten slotte is het onmogelijk dit onderzoek te vertalen naar andere delen van Nederland en/of andere delen van de wereld, omdat er enkel Friese basisscholen mee hebben gedaan aan dit onderzoek.