blog placeholder

Polders zijn een van de belangrijkste technieken die wij ons eigen hebben gemaakt. Nergens op de wereld worden polder gemaakt of ontworpen. Een nieuw stuk land? Dan gooi je net zoveel zand in zee tot dat het boven de zeespiegel uitstijgt, en voila: nieuw land om op te bouwen. Hieronder zal een vragenoverzicht inzicht geven hoe het water vanuit de polder op de Schie wordt geloosd welke op haar beurt het water afvoert naar de Noordzee via de Rotterdamse haven. Ondanks dat weinigen van ons het beseffen, is dit één van de mooiste technieken die wij, als Nederlanders, het beste beheersen!

De Schie ligt duidelijk hoger dan de polder waar het gebouw van WL|Delft Hydraulics in staat.

Een schatting van het hoogteverschil tussen het waterpeil van de Schie en het open water peil rond WL|Delft Hydraulics.

Peilmeting van Zuidpolder in Delfgauw: SP = 0 = NAP -3,00 m

Peilmeting van de Schie: DP = -1,0m = NAP – 1,00m

Kortom uit de peilmetingen wordt een hoogteverschil van 2,0m geschat.

Het grondwaterpeil staar hoger dan het water in de sloten. Dit komt door het opbollingseffect van het water tussen twee open wateren.

Het chloridengehalte van het water ligt in de polder hoger dan het chloridengehalte in de Schie. Delft ligt dichtbij zee. Hierdoor kan er brak of zout water in de grond voorkomen. In gebieden verder landinwaarts ligt dit water op grote diepte. Vlakbij zee kan het brakke of zoute water ondiep in de ondergrond zitten. Door middel van kwel kan dit brakke water in de poldersloten terechtkomen waardoor het chloridengehalte in de polder hoger kan zijn dan het chloridengehalte in de Schie.

Daarnaast kan het chloridengehalte ook nog toenemen door regenwater. Regenwater bestaat uit gassen en zouten. Onder deze zouten valt ook Cl- wat een verhoging van het chloridengehalte beschrijft. Dit komt omdat de polder een veel groter oppervlakte bestrijkt dan de Schie en dus (in absolute zin) meer chloriden bevat.

In bepaalde kunstmest en bestrijdingsmiddelen komen chloridenhoudende stoffen voor. Het gebruik van deze stoffen kan leiden tot een verhoging van het chloridengehalte in de polder.

In dierlijke mest komen ook chloriden voor. Het overmatig uitrijden van gier kan leiden tot een verhogen van het chloridengehalte. Ook de opslag van dierlijke mest kan leiden tot indringen van chloriden in de ondergrond en daarmee het grondwater en oppervlaktewater.

De functie van de Schie in het Delflandse watersysteem is afwatering naar de Schie (boezem) dat via de Noordzee (via Rotterdam) het overtollig polderwater loost.

Het water stroomt van Delft naar Rotterdam. Nederlandse polder hebben een afwateringssysteem, dat houdt in dat het water vanuit de polders naar zee wordt gebracht. Het water uit de Delftse polders wordt afgewaterd op de Schie en via die Schie (als boezempolder) naar de Noordzee overgebracht. Kortom het stroomt vanuit de polders (kunstmatig) naar de Schie en via de Schie naar zee. Dus via Delft naar Rotterdam en dan naar zee.