blog placeholder

Is het voldoende om correct Nederlands te gebruiken, of moet je vooral mensen kunnen boeien en overtuigen? Is goed communiceren uitsluitend een kwestie van je doel bereiken of komt er meer bij kijken? Naar mijn overtuiging moet de kwaliteit van communicatie aan drie criteria voldoen:

  1. De effectiviteit (doeltreffendheid): de mate waarin iemand erin slaagt zijn doelen te bereiken;
  2. De efficientie (doelmatigheid): het gemak waarmee de communicatie verloopt ( hoe minder tijd en moeite, des te geslaagder de communicatie vanuit dit oogpunt);
  3. De aanvaardbaarheid: de vraag of men zich bij communicatie houdt aan ethische en sociale normen, variërend van niet liegen tot het tonen van respect en waardering tegenover de overige deelnemers.

Niet altijd zullen deze criteria alle drie tegelijk evenveel aandacht opeisen. In een technische handleiding staan bijvoorbeeld effectiviteit en efficiëntie voorop: als de lezer doeltreffend en snel zijn videorecorder aan de praat kan krijgen, is de handleiding geslaagd. In een discussienota zijn die criteria ook belangrijk, maar speelt daarbij de aanvaardbaardheid een grote rol: de gegevens moeten op een correcte en controleerbare manier gepresenteerd worden en de conclusies moeten goed onderbouwd zijn.

Communicatie is zo goed als het ontvangen bericht

Vaardigheden en omgeving

Communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om tot goede communicatie te komen, maar ze zijn niet voldoende. Er zijn organisaties die hiërarchisch zo zijn opgebouwd, dat er praktisch gezien geen informatie communicatie mogelijk is. Er zijn ook organisaties waar de sfeer zo informeel is, dat er van een systematisch werkoverleg niets terecht komt. Er zijn zelfs organisaties waar de onderlinge verhoudingen zo verslecht zijn dat problemen niet meer op een zakelijke manier besproken kunnen worden. In zulke organisaties leggen communicatieproblemen vooral achterliggende organisatieproblemen bloodt. Het spreekt voor zich dat men onder zulke omstandigheden niet echt geholpen is met een cursus vergaderen of nota’s schrijven.

Persoonlijke communicatieve vaardigheden zijn niet altijd voldoende om communicatieproblemen op te lossen. De beste tekstschrijver kan geen goede brochure schrijven als hij daar niet voldoende tijd voor krijgt. De beste voorzitter staat machteloos als de deelnemers in een vergadering niet willen meewerken aan een ordelijke besluitvorming. De beste brief verdwijnt in de prullenbak als de manager het niet eens is met de inhoud of de toon. Kortom: de omgeving waarin u werkt stelt grenzen aan uw vrijheid van communiceren.

In de praktijk ontstaan soms problemen doordat mensen taken opgelegd krijgen waarvan betwijfeld moet worden of ze wel uitvoerbaar zijn. Wie van een beleidsambtenaar eist dat hij helder en duidelijk opschrijft welke effecten van een bepaald beleid te verwachten zijn en tegelijk eist dat hij in zijn tekst rekening houdt met allerlei politieke gevoeligheden vraagt bijna het onmogelijke. In dat soort gevallen is het niet de persoonlijke communicatieve vaardheid die tekort schiet maar is de taak gewoon niet uitvoerbaar. Ik neem over het algemeen de omgeving waarin u moet communiceren als een gegeven. U moet dus geen adviezen verwachten voor een manier om het communicatieklimaat in een organisatie te verbeteren, om met uw werkgever te onderhandelen over de taken die u toebedeeld krijgt, of om u te verzekeren van voldoende tijd en middelen. Het is veel meer ons doel u te leren om het er, gegeven die omgevingsfactoren, zo goed mogelijk vanaf te brengen.