blog placeholder

De hoofdoorzaak voor het afnemen van het aantal bijen in West Europa is het tekort aan jaar-rond foerageergebieden voor bijen en het gebruik van systemische insecticides. Greenpeace is daarom een campagne begonnen om de bijenpopulatie weer op peil te krijgen. Vreemd genoeg kiest zij hiervoor de bloembollenteelt als speerpunt terwijl deze een verwaarloosbare invloed heeft op de bijenstand.

Hoofdoorzaak bijensterfte:

De hoofdoorzaak van de afnemende bijenpopulatie in West Europa is het tekort aan jaar-rond foerageergebieden voor bijen en het gebruik van neonicotinoïden. De oppervlakte gewassen waar bijen op foerageren kunnen neemt, door Europese stimuleringssubsidies, de laatste jaren namelijk wel enorm toe maar dit betreft de teelt van oliehoudende gewassen zoals koolzaad  en zonnebloemen voor de productie van biodiesel. Deze gewassen bloeien echter maar een korte periode en worden door middel van systemisch werkende insecticides beschermt tegen schade door insecten. Vooral de teelt van koolzaad is de grote boosdoener en wel om twee redenen. Ten eerste: Koolzaad moet bestoven worden door insecten en daarom worden er massaal bijenkasten bij de koolzaadvelden geplaatst. Koolzaad is echter niet rendabel te telen zonder het gebruik van een zaadcoating die neonicotinoïden bevat die de koolzaadplant blijvend beschermt tegen insecten. Bijen zijn echter zeer gevoelig voor neonicotinoïden dus veroorzaakt de massale inzet van bijen in met neonicotinoïden behandelde koolzaadvelden een zeer hoge bijensterfte. Ten tweede: Door de korte bloeiperiode van de enorme oppervlaktes koolzaad is er de rest van het jaar tekort voedsel voor de bijen waardoor ze vaker en verder moeten uitvliegen om toch genoeg voedsel te verzamelen. Hierdoor raken de bijen verzwakt en worden ze extra gevoelig voor parasieten als de varroamijt en insecticiden.

Waarom bloembollen een verwaarloosbare invloed hebben op de bijenstand:

Het totale areaal bloembollen in Nederland is ongeveer 30.000 hectare op een totale oppervlakte van 2.300.000 landbouwgrond oftewel de bloembollenteelt beslaat maar 1,3% van het totale beteelde oppervlak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld koolzaad worden er bovendien helemaal geen bijen ingezet  in de bloembollenvelden dus hebben eventueel in de bloembollenteelt gebruikte systemische insecticides geen noemenswaardige invloed op de bijensterfte.

Conclusie:

Greenpeace gebruikt de bloembol als zondebok voor een probleem wat veroorzaakt wordt door een tekort aan jaar-rond foerageergebieden door mono-cultures van windbestuivers en  kortbloeiende met neonicotinoïden behandelde insectenbestuivers in de landbouw. Dit doen zij omdat bloembollen tastbaar zijn en de residuen van de gebruikte middelen makkelijk zijn aan te tonen op de bol. Ze vertellen er echter niet bij dat de op de bol aanwezige residuen van met name neonicotinoïden geen noemenswaardige invloed hebben op de Nederlandse bijensterfte. Een in dit opzicht hele grote boosdoener als biodiesel laten ze bewust buiten schot omdat dat niet in hun milieubewuste propaganda past en de residuen van met name neonicotinoïden hierin moeilijk zijn aan te tonen.