blog placeholder

Mannen kunnen hun emoties niet tonen, willen altijd gelijk hebben en kunnen maar één ding tegelijk. Vrouwen kunnen niet autorijden, stoppen nooit met zeuren en verdwalen altijd en overal. Dit soort uitspraken hoor je nog steeds regelmatig voorbij komen. Ook al zijn deze eigenschappen alom bekend, een wetenschappelijke benadering ontbreekt vaak. In dit artikel wordt daarom een aantal biologische verschillen tussen man en vrouw besproken.

De evolutietheorie van Darwin stelt dat organismen zich aanpassen aan hun omstandigheden door natuurlijke selectie. Dit proces neemt veel tijd in beslag en gebeurt dan ook gedurende vele generaties. 2,5 miljoen jaar geleden leefde de mens al in gemeenschappen om zo beter te kunnen overleven. Hierbij is de rolverdeling tussen man en vrouw ontstaan. De mannen waren jagers en leerden zich langdurig op één probleem te concentreren en bijzaken te negeren. Ze werden doelgerichter en ook hun ruimtelijke oriëntatie verbeterde om goed te kunnen jagen. Vrouwen daarentegen verzamelden fruit, voerden huishoudelijke klusjes uit en moesten daarbij ook nog op de kinderen letten. Hierdoor leerden zij meerdere taken tegelijk uit te voeren en te organiseren. Belangrijk hierbij was ook de communicatie met de andere vrouwen en kinderen. Deze specialisatie in eigenschappen van man en vrouw was erg voordelig en is in de evolutie dus niet verloren gegaan. Deze theorie, onder andere aangehangen door D.C Geary, professor psychologie verbonden aan de universiteit van Missouri, gaat er daarnaast vanuit dat deze specialisaties, of restanten daarvan, terug te vinden zijn in ons lichaam.

In ons brein

Een aantal hersengebieden, waaronder het corpus callosum en het limbisch systeem, laat duidelijk verschillen zien tussen man en vrouw. Het corpus callosum is bij de vrouw groter dan bij de man. Dit is een verzameling zenuwvezels die de beide hersenhelften verbindt. Hierdoor kan informatie efficiënt overgedragen worden. Neuroloog R. Gorski en hersenchirurg L. Schlain, respectievelijk van de universiteit California, Los Angeles (UCLA) en San Francisco (UCSF), constateerden beiden dat vrouwen 30% meer verbindingen tussen de linker- en rechterhemisfeer bezitten. Met deze extra verbindingen kan informatie beter naar verschillende delen van het brein worden gestuurd, zodoende kan de vrouw beter multitasken. Ook kan ze makkelijker verbanden leggen tussen gesproken woord en visuele informatie. Hierdoor kunnen vrouwen beter non-verbale signalen oppikken en leugens detecteren.

Dat het corpus callosum erg belangrijk is voor de verklaring van sekseverschillen kunnen we ook opmaken uit onderzoek van Y. Yokota, verbonden aan de Fukui universiteit in Japan, uit 2005. Hierbij werden MRI scans van normale mannen en vrouwen vergeleken met die van personen met GID, gender identity disorder. Hieruit blijkt dat de vorm van het corpus callosum het mentale geslacht mede bepaalt. Een vrouw met een ‘mannelijk’ corpus callosum voelt zich dus ook man, en vice versa.

Mannen mogen dan minder verbindingen tussen de linker- en rechterhersenhelft hebben, zij kunnen wel goed complexe problemen oplossen. Mannen hebben namelijk binnen afzonderlijke gebieden meer verbindingen. Op deze manier verloopt de informatieoverdracht sneller en wordt er makkelijker een oplossing gevonden. Dus, de vrouw heeft meer connecties tussen verschillende hersenonderdelen waardoor ze goed verbanden kan leggen, terwijl de man meer verbindingen heeft binnen de afzonderlijke gebieden waardoor een complex probleem goed opgelost kan worden.

Het tweede hersengebied dat duidelijk verschilt tussen man en vrouw, is het limbisch systeem. Dit is betrokken bij emoties en motivatie en is een zeer uitgebreid netwerk. Gebieden die behoren tot het limbisch systeem, zijn onder andere de amygdala, de cingulate gyrus en de nucleus accumbens. Dit zijn hersengebieden die respectievelijk negatieve emoties, de evaluatie van beloning en straf, en positieve emoties reguleren. Het verschil ligt hierbij weer in de neurale connecties. Bij vrouwen zijn deze gebieden onderling beter verbonden, maar is ook het gehele circuit beter verbonden met gebieden buiten het limbisch systeem. Zo is het bijvoorbeeld goed verbonden met het taalgebied, waardoor vrouwen hun emoties beter kunnen uitdrukken.

In zicht

Door het belang van de jacht vele eeuwen geleden, heeft de man een nauw gezichtsveld geërfd. Dit schrijft onderzoeker en auteur A. Pease ook in zijn boek uit 2001, waarin zeven jaar onderzoek naar sekseverschillen behandeld wordt. Mannen kijken gericht naar een prooi en hebben geleerd te focussen op afstand, ze kunnen verder zien. Vrouwen hadden echter baat bij een breder blikveld. Het is voor hen moeilijker om gericht te kunnen kijken, maar ze zien wel meer details. Dit is nuttig bij het overzien van de gemeenschap en het tijdig bespeuren van mogelijk gevaar. Nog steeds pikken vrouwen veel meer signalen van de directe omgeving op. Hierdoor kunnen mannen dus ook niet ongemerkt naar andere vrouwen kijken, terwijl mannen hun vrouwen zelden betrappen op een dwalende blik.

Een vaardigheid die mannen wel beter beheersen, is het ruimtelijk inzicht. Hiermee bedoelen we het vermogen om hoeken, afstanden en snelheden in te schatten. Ook deze eigenschap was nuttig voor de jacht, want de man moest de afstand tussen hem en de prooi goed in kunnen schatten. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met de snelheid van het dier, de snelheid van de jager en de snelheid van de speer die gebruikt werd als wapen. Bij mannen is deze vaardigheid tegenwoordig dus deels aangeboren. Hierom hebben zij minder moeite met inparkeren, waarbij het inschatten van afstanden en snelheid natuurlijk essentieel is. Vrouwen hebben meer oefening nodig om hun ruimtelijk inzicht aan te scherpen, maar er blijft een sterke correlatie tussen geslacht en de tijd die het kost om in te parkeren.

Ruimtelijk inzicht heeft ook invloed op de manier waarop een kaart gelezen wordt. Vrouwen vinden hun weg vaak aan de hand van een aantal opvallende herkenningspunten. Bij gebrek hieraan op een kaart, zien we vaak dat vrouwen een kaart letterlijk lezen aan de hand van straatnamen, terwijl mannen bij het bestuderen van de kaart de hoeken en afstanden beter inschatten en de route kunnen visualiseren. Ook willen vrouwen de kaart nog wel eens draaien om beter te kunnen inschatten welke richting zij moeten gaan. Tot nu toe gaan wij mensen echter nog steeds de richting op die de evolutie ons 2,5 miljoen jaar geleden heeft opgelegd.