blog placeholder

De wetenschap wil graag weten hoe leven is ontstaan, waar het leven vandaan komt hier op onze Aarde? Is het leven spontaan ontstaan of is er een andere oorzaak?  Allerlei theorieën zijn er, maar één gedachte springt eruit. 

Ontstaan van Leven.

Volgens de filosofie is leven een systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving in staat is om te groeien, zich aan te passen, zich voort te planten en zich in stand te houden. 

In de biologie worden kenmerken genoemd, waarbij iets als levend wordt beschouwd, wanneer bepaalde levensfuncties aanwezig zijn.

Alhoewel het moeilijk vast te stellen is hoe oud het leven op Aarde is, kunnen we de vraag stellen, waar al dat leven vandaan komt? Theorieën over het ontstaan van leven zijn talrijk.

Een van die theorieën is een theorie die “abiogenese” wordt genoemd. Hierbij gaat men van de hypothese uit dat het leven is ontstaan uit niet-levende materie. Deze abiogenese zou miljoenen jaren hebben geduurd. Moleculen als DNA zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Verder gaat men ervan uit dat het leven niet op Aarde is ontstaan, maar dat door meteorieten of kometen uit de ruimte stoffen zijn meegebracht, die het leven hebben doen ontstaan.   

Dan is er de Evolutie Theorie van Charles Darwin (1809-1882) en volgens hem zijn Planten en Dieren  ontstaan, waarbij levende organismen tot ontwikkeling zijn gekomen door middel van natuurlijke selectie, aangepast aan de eigen omgeving. De mens is echter ontstaan zoals scheppingsverhalen die aangeven. Want het kan niet zo zijn, dat de mens spontaan is voortgekomen uit niet-levende materie.

Nu blijkt, dat een combinatie van religieuze opvattingen, zoals het Scheppingsverhaal, en wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan en ontwikkeling van leven, steeds meer aannemelijk wordt. Deze combinatie wordt “Theïstisch Evolutionisme of Evolutionaire Creationisme” genoemd.

De gedachte daarbij is dat alle klassieke religieuze leringen over God en de Schepping verenigbaar zijn met de wetenschappelijke theorie van de evolutie. Men is ervan overtuigd, dat de Natuur en alles wat ermee samenhangt niet kan bestaan zonder een Hogere macht, die we God noemen. Men wil dus de betrokkenheid van een Hogere Macht niet uitsluiten bij het ontstaan van leven en dat is een goede zaak!