blog placeholder

De georganiseerde misdaad is een categorie an de Transnationale, Natiionale of Lokale Groeperingen van sterk gecentraliseerde bedrijven gerund door criminelen, die van plan zijn deel te nemen aan Illegale Activiteiten. Einddoel is hierbij Geld en Winst. Sommigie Criminele Organisaties, zoals Terroristische Organisaties zijn Politiek gemotiveerd.

Georganiseerde Misdaad is de beste business in de wereld

 

Georganiseerde Criminele Groepen

Deze bieden een gerichte service van Illegale Diensten en Goederen

De Georganiseerde Misdaad Slachtoffer, dit zijn vaak bedrijven die doormiddel van Afpersing of Diefstal en Fraude Activiteiten, zoals Kaping van de ladingen van vrachtwagens, het Beroven van Goederen, het plegen van Faillissements Fraude – Bust out, Verzekerings Fraude of Voorraad Fraude – Inside Trading. Georganiseerde Criminele Groepen, zijn ook personen die met Auto Diefstal het slachtoffer zijn, hetzij voor de ontmanteling van de zogeheten Chop Winkels of voor de Export, Kunstroof, Bankoverval, Inbraak, Diefstal van Sieraden, Computer Hacking, CreditCard Fraude, Economische Spionage, Verduistering, Diefstal van Identiteit en Fraude Mét Effecten als de beroemde ‘Pomp en Dump Scam. Sommige Georganiseerde Criminele Groepen Frauderen Nationale, Provinciale of Lokale Overheden door Offerte Vervalsing van Openbare Projecten, Namaken van Geld, Smokkel of de Productie van de Belastingvrije Alcohol – de Drooglegging of Sigaretten – Buttlegging en het verstrekken van Gast Arbeiders ter voorkoming van belastingen.

Georganiseerde Criminele Groepen zoeken naar Corrupte Ambtenaren in Executive, Rechtshandhaving en Gerechtelijke Rollen, zodat ze hun activiteiten kunnen voorkomen of op zijn minst te kunnen ontvangen in vroegtijdige waarschuwingen over opsporingen en vervolging. Activiteiten van de Georganiseerde Misdaad onder LoanSharkng Geld Lenen bij zéér Hoge Rente, Moord, Chantage, Bom Aanslagen, Bookmaker en Illegaal Gokken, Vertrouwen Trucs, Schending van het Auteursrecht, Vervalsing van Intellectuele Eigendommen, Schermen, Ontvoering, Prostitutie, Smokkel, Drugshandel, Wapenhandel, Olie Smokkel, Antquiteiten Smokkel, Orgaan Handel, Contract Doden, Identiteitsbewijs Valsheid, Valsheid in Geschrifte, Wit Wassen van Geld, Punt Scheren, Prijs Afsraken, Illegaal Dumpen van Giftig Afval, Illegale Hanel van Nucleair Materiaal, Militaire Uitrusting Smokkel, Nucleair Wapen Smokkel, Paspoort Fraude, het verstrekken van Illegale Immigratie en Goedkoop Arbeid. Mensen Smokkel, Handel in Bedreigde Diersoorten, Mensen Handel. Georganiseerde Criminele Groepen doen ook een scala aan Zakelijke en Arbeid Afpersings Activiteiten, zoals Skimming Casino, Handel met Voorkennis, het Opzetten van Monopolies in sectoren zoals vuilnis verzamelen, Bouw en Cement gieten, Bid Rigging, het krijgen ven de No-Show mentaliteit en No-Werken banen, Politieke Corruptie en Pesten.

 

Politieke Motivatie

Dit kan zijn om mensen te dwingen zaken te moeten doen met hun, zoals wanneer een Bende – Gang geld afdwingt van winkeliers voor de zogenaamde bescherming. Gangs kan gedisciplineerd genoeg getraind worden, om als georganiseerd beschouwd te worden. Een Criminele Organisatie of Bende – Gang kan ook worden aangeduid als een menigte, een Misdaad, Syndicaat of De Onderwereld.

 

 Organisaties

Andere Organisaties zijn, Staten, Militairen, Politie en Corporaties.

Deze gebruiken soms Misdaad om hun Zaken te doen voor ze, maar hun bevoegdheden ontlenen hun status als Formele Maatschappelijke Instelligen. Er is een tendens om de Georganiseerde Misdaad te ondersheiden van andere vormen van criminaliteit, zoals Witte-Boorden-Criminaliteit, Financiële Criminaliteit, Politieke Misdaden, Oorlogs Misdaden, Staats Misdaden en Verraad. Dit onderscheid is niet altijd duidelijk en het Academische Misdaad Debat is in voortgang. Bijvoorbeeld in Mislukte Staten die kunnen niet meer in de Basis Functioneren, zoals Basis Onderwijs, Veiligheid of Bestuur, meestal is dit te wijten aan Fractious Geweld of Extreme Armoede. Om Georganiseerde Misdaad uit te voeren, zijn Governance en Oorlog vaak complementair aan elkaar.

De term Parlementaire Mafiacracy is gebruikt om Democratische Landen waar de Politieke Sociale en Economische Instellingen onder controle zijn van maar enkele families en zakelijke oligarchs.

 

Bureaucratische Corporate Operations

Bureaucratische Corporate Groepen is de Georganiseerde Criminaliteit, deze kan worden gedefineerd door de algemene starheid van hun Interne Structuren. Focussen meer over hoe de Operaties dan Werkt, Slaagt en Onderhoudt, Zelf of Vermijd Vergeldings Acties. Ze zijn over het algemeen gekenmerkt door:

< Een Complex Gezag Structuur

< Een Uitgebreide Taak Verdeling tussen de verschillende Klassen binnen de Organistatie

< Meritocratish – dit in tegenstelling tot de Culturele of Sociale Attributen

< Verantwoordelijkheden die in een On-Persoonlijke Wijze wordt uitgevoerd

< Uitgebreide geschreven Regels en Voorschriften – dit in tegenstelling tot de Culturele Praxis Dicteren Actie

< Top-Down Communicatie en Regeren in de Handhavings Mechanismen

 

Met Corruptie betaald iedereenC

 

Politieke Corruptie

Politieke Corruptie is het gebruik van Regelgevend Bevoegdheden door Overheids Ambtenaren voor Onwettig Privé Gewin. Misbruik van Overheids Macht die voor andere doeleinden gebruikt wordt; zoals de Onderdrukking van Politieke Tegenstanders en Algemeen Politie Geweld wordt niet beschouwd als Politieke Corruptie. Evenmin zijn illegale handelingen door particulieren of bedrijven die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de overheid veroordeeld als Politieke Corruptie. Een onrechtmatige daad door een Office Holder vormt Politieke Corruptie, dit alleen als de handeling direct gerelateerd is aan hun officiële taken. Vormen van Corruptie varieert, me onder meer Omkoping, Afpersing, Vriendjes Politiek, Nepotisme, Patronage, Graft en Verduistering, terwijl Corrupte Criminele Ondernemingen dit kan vergemakkelijken, zoals Drugs Handel, Wit wassen van Geld en Mensen Handel, is het niet beperkt tot deze actiiteiten. Activiteiten die Illegale Corruptie vormen verschillen afhankelijk van het Land of Rechts Gebied.

 European Parliament Embleem

Civil Law Convention on Corruption

Opening for signature : Entry into force

Place : Strasbourg

Date : 4-11-2014

 

1. De Raad van Europa werd sterk geïntresseerd in de Internationale Strijd Tegen Corruptie, vanwege de voor de hand liggende Corruptie beddreiging, dit vormt de uitgangs punt waar de organisatie voor staat: De Rechts Staat, de Stabiliteit van de Democratische Instelllingen, Mensen Rechten en Sociale en Economische voorruitgang. Ook omdat de Corruptie een onderwerp is die zeer geschikt is voor Internationale Samenwerking; het is een probleem die gedeeld wordt door de meeste Landen, zo niet zeker alle Member Staten en het bevat vaak Transnationale Elementen. Echter de specificiteit OFM de Raad van Europa ligt binnen de Multi Disciplinaire aanpak, welk betekend dat het zich bezig houd met Corruptie van een Straf Rechtelijke Civiel Rechtelijke en Bestuurs Rechtelijke oogpunt. 

 

Open voor signature door de Member Staten van de Council of Europe

de Niet Member Staten in welk deelgenomen hebben in de ontwikkeling als ook mede als de European Union in Strasbourg op 4-11-1999

Entry into force : 1 Noember 2003

Overziht van de Treaty

Het is de eerste poging om Gemeenschappelijke Internationale Regels op het gebied van het Burgerlijk Recht en Corruptie te definiëren. Het vereist verdragsluitende partijen om in hun Nationale Recht voor een effectiee oplossing voor personen die schade hebben geleden als gevolg van de Handelingen van Corruptie om hun in staat te stellen hun Rechten en Belangen met inbegrip an de mogelijkheid om vergoeding van schade te verdedigen. 

Het verdrag is opgedeeld in drie hoofdstukken, die zij dekken: Maatregelen moeten worden genomen op Nationaal Niveau, Internationale Samenwerking en het Toezicht op de Uitvoering en Slotbepalingen. In de ratificatie an ht Verdrag, de Lidstaten verbinden zich ertoe de beginselen en regels op te nemen in hun Nationale Wetgeving, rekening houdend met hun eigen specifieke omstandigheden.

Het verdrag heeft betrekking op :

< Vergoeding van schade

< Aansprakelijkheid – met inbegrip van aansprakelijkheid van de Staat voor de daden van Corruptie gepleegd door Ambtenaren

< Medeschuld: vermindering of weigering van de vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden

< Geldigheid van contracten

< Bescherming van de werknemers die Corruptie melden

< Duidelijkheid en Nauwkeurigheid van de rekeningen en audits

< Overname van het bewijs

< Gerechtelijke bevelen om de Activa die nodig zijn voor de Uitvoering van het Laatste Oordeel en voor het behoud van de Status Quo in afwachting van de Resolutie an de punten aan de orde te bewaren.

< Internationale Samenwerking

 

De Groep

De Groep van Staten Tegen Corruptie de GRECO zal onder het verdrag door de Staten die partij zijn aangegaan controleren. Het verddrag staat open voor de Raad van Europa de Lid Staten en de Niet Lid Staten – dit zijn: Wit Rusland, Canada, de Heilige Stoel, Japan, Mexico en de Verenigde Staten van Amerika –  die in de opstelling ervan, alsmede voor de European Union deel namen.