blog placeholder

Wat is een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent is iemand die helpt bij het ondersteunen van de leraar.
Ook begeleid de ondewijsassistent de leerlingen.
daarnaast buiten de lessen om heeft een onderwijsassistent een praktische bijdrage

Ondersteunen van de leraar

*Begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen die van de leraar instructie ontvangen hebben
*Helpt leerlingen bij expressie-activiteiten
*Observeert leerlingen tijdens les, pauzes en spel, signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar
*Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken
*Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen
*Helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum
*Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en registreert het ontwikkelings- en leerproces
*Begeleidt individuele leerlingen bij niveaulezen
*Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen

 

Begeleiden van leerlingen

*Ziet toe op handen wassen, tanden poetsen e.d.
*Helpt bij gym met aan- en uitkleden
*Houdt toezicht op en corrigeert gedrag tijdens pauzes, vervoer e.d.
*inspireert leerlingen te luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen e.d.

Praktische bijdrage klassemanagement
 
*Richt het leslokaal in en ruimt op
*Vervaardigt illustraties e.d. voor projecten
*Maakt lesmateriaal gereed
*Zet materialen klaar
*Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt deze met de leraar
*Vult voorraden aan

Overige werkzaamheden

*Woont besprekingen bij indien dit wenselijk wordt geacht
*Verzorgt mede de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens die van belang zijn voor het leerproces
*Ondersteunt bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten
*Helpt mee bij het ontvangen van ouders

Geschreven: Martijn Braad