blog placeholder

Van plan om een goed doel te steunen? Of gewoon informatie nodig over allerlei goede doelen?  Een keuze maken in de wirwar van stichtingen is niet gemakkelijk. Er zijn hele kleine projecten of organisaties, en de grotere bekende. En er zijn grote verschillen in thema: cultuur, natuur, dier, gezondheid, mensenrechten, armoede, etc. Dit lijstje geeft een overzicht van een groot aantal goede doelen gezeteld in Nederland, met een beschrijving. Als een gids voor het doolhof der goede doelen. De lijst is op alfabetische volgorde.

Goede doelen

Actie Zwerfhonden (dieren) – Zet zich in voor zwerf- en asielhonden in Turkije. Honden in Turkije hebben vaak een lastig bestaan wanneer ze gedumpt zijn. Stichting Actie Zwerfhonden probeert het hondenleed te verminderen door middel van (1) de financiering van sterilisatie- en educatiecampagnes, (2) het leggen van contacten tussen overheid en bevolking om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen ten opzichte van honden (en dieren in het algemeen), (3) de ondersteuning van een specifiek asiel in Istanbul met geld en middelen en (4) het geven van noodhulp aan honden in Turkije in schrijnende situaties. Ze halen geen honden naar Nederland toe, maar helpen ze ter plekke.

Aids Fonds (gezondheid) – Zet zich in voor de bestrijding van hiv en aids wereldwijd. Dit goede doel wilt aids de wereld uit helpen. Ze hanteren hierbij grofweg vier methodes: (1) financiering van wetenschappelijk onderzoek dat zich bezig houdt met aidsbestrijding; (2) verzorging van preventie en behandeling in ontwikkelingslanden (maar ook in Europa, waaronder Nederland); (3) opkomen voor en ondersteunen van mensen met hiv; (4) publieke voorlichting en bewustmaking. Aids is een ziekte die wordt veroorzaakt door het hiv-virus, en wereldwijd aan velen het leven kost. Vooral Derde Wereld gebieden kampen met grote aids epidemieën, en hier is het fonds vooral actief. 

Animal Life Foundation (dieren) – Zet zich in algemene zin in voor dier en natuur in Nederland. Ze hebben zeer verscheidene projecten. Belangrijk doel van de organisatie is de relatie tussen mens en dier te verbeteren. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid staat bij de Animal Life Foundation centraal. Voorbeeld van projecten: ouderen in verpleeghuizen dieren laten aaien via internet; resocialisatie van asielhonden die geen baas kunnen vinden (project ‘prison dog’); oplossen van problemen met hondenpoep door het vestigen van hondenpoepzakjes dispensers in uitlaatgebieden; een duurzame oplossing creeëren voor overlastgevende dieren in Rotterdam, etc.

Amnestie International (mensenrechten) – Strijdt voor het naleven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in alle landen ter wereld. Wereldwijd vinden vele mensenrechtenschendingen plaats, in de vorm van martelingen, gevangenneming op basis van iemands geweten (politieke voorkeur bijvoorbeeld), folteringen, doodstraffen, moordpartijen, enz. Ze houden scherp toezicht op allerlei plekken in de wereld of de Rechten van de Mens niet worden geschonden. De organisatie heeft veel prestige en trekt aan de bel daar waar het mis gaat. Sinds kort letten ze ook op schendingen in de privé-sfeer (huiselijk geweld), en controleren ze ook de naleving van economische en sociale rechten.

Artsen zonder Grenzen (gezondheid) – Levert concrete medische hulp aan slachoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Ze helpen mensen ongeacht afkomst, religie of ideologie. De organisatie heeft zijn eigen teams van artsen, verpleegkundigen en andere medische specialisten. Ze werken vaak samen met medewerkers uit de landen zelf. Artsen Zonder Grenzen vormt een onderdeel van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières. Het is een zeer groot netwerk van organisaties in onder meer Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Engeland, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Hun werkterrein ligt in de Derde Wereld; gebieden vol armoede die geteisterd worden door oorlogen en ander rampspoed.

Cliniclowns (gezondheid, kinderen) – Zet zich in voor ernstig zieke kinderen. De stichting werkt zowel bij kinderen in ziekenhuizen als in bijvoorbeeld verpleeginstellingen, bij kinderen thuis of in revalidatieinstellingen. De doelstelling van Cliniclowns is om kinderen op een plezierige manier af te leiden van hun ziekte of handicap. Voornaamste methode is het bezoek van een clown bij een ziek kind. Verder zijn ze bezig met heel veel projecten omtrent zieke kinderen, zoals het geven van concerten, shows, het verzinnen van spelletjes, etc.

Dokters van de Wereld (gezondheid) – Zet zich over de hele wereld in voor het verlenen van medische hulp aan kwetsbare groepen. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Naast medische doelstellingen, willen ze ook getuigen van schendingen van mensenrechten waar de medewerkers van Dokters van de Wereld die tegen komen. Dit goede doel voert vooral langetermijnprojecten uit, en een deel noodhulpprojecten. Dokters van de Wereld is een onderdeel van de internationale organisatie Médecins du Monde. De organisatie heeft veel overeenkomsten met Artsen zonder Grenzen, en werkt er soms ook mee samen. 

Edukans (onderwijs) – Zet zich in voor meer toegang tot onderwijs voor kinderen in arme landen. In de eerste plaats proberen ze de scholen zelf te verbeteren, door bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal lokalen, het aanstellen van docenten, het leveren van schoolbanken, etc. Veel kinderen wereldwijd gaan nooit naar school, als gevolg van armoede, oorlog, handicaps of andere omstandigheden. Edukans biedt financiële ondersteuning voor lokaal opgezette projecten. Dit goede doel probeert twee milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren: 1) In 2015 moeten alle kinderen in alle landen, zowel jongens als meisjes, de mogelijkheid hebben volledig basisonderwijs te doorlopen. 2) Wegwerken van ongelijkheid tussen jongens en meisjes in het basis en voortgezet onderwijs, bij voorkeur al te realiseren in 2005, en uiterlijk in 2015 op alle onderwijsniveaus. 

Greenpeace (natuur) – Internationale organisatie die zich inzet voor de natuur en het dierenwelzijn over de hele wereld. De belangrijkste vijf kerndoelen van Greenpeace zijn: schonere energie, sterkere bossen, het in stand houden van het leven in oceanen, minder gifstoffen in ecosystemen en duurzamere landbouw. Ze steunen wetenschappelijk onderzoek, lobbyen bij de politiek en het bedrijfsleven, voeren acties tegen vernietiging van natuur en dier en ze beschikken over een vloot om bijvoorbeeld piratenvisserij op te sporen.

Humanitas (sociale zorg) – Steunt mensen die het alleen niet kunnen redden in Nederland. Sommige mensen zijn erg eenzaam of kunnen niet uit hun problemen komen en hebben hulp nodig. Zo heeft Humanitas projecten waarbij allochtonen maatjes kunnen leren kennen tijdens hun inburgering, waarbij mensen worden gesteund bij rouwverwerking, waarbij mensen hun eenzaamheid leren te doorbreken en er zijn projecten van opvoedingsondersteuning bij probleemkinderen. Dit goede doel onderscheidt vijf hoofdthema’s: (1) ouders en kinderen, (2) meedoen in de maatschappij, (3) eenzaamheid en isolement, (4) ouder worden en (5) rouw en verlies. Bij alle projecten probeert Humanitas mensen persoonlijk te ondersteunen.

IFAW (dieren) – Probeert kwetsbare dieren in bescherming te nemen wereldwijd. Het IFAW staat voor International Fund for Animal Welfare. Deze organisatie staat vooral bekend om haar strijd tegen de jacht op zeehondenbaby’s. In algemene zin heeft het IFAW als doelstelling het welzijn van dieren over de hele wereld te verbeteren, zowel huisdieren als in het wild levende dieren. Ze strijden voornamelijk tegen de commerciële jacht op zeehonden en andere dieren, maar ook tegen elke andere vorm van dierenmishandeling. Het IFAW is een van oorsprong Canadese organisatie met een tegenwoordig wereldwijd bereik.

Kinderen Kankervrij / KiKa (gezondheid, kinderen) – Stichting KiKa steunt de strijd tegen kanker bij kinderen. Ze werven fondsen voor wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding, leedvermindering en genezing van kinderkanker. Dit goede doel wilt dat de behandeling kwalitatief beter wordt met minder bijwerkingen, en tevens dat de genezingskans verhoogt wordt. Nu nog overlijdt 25% van de kinderen met kanker, en overvelenden kampen met de gevolgen van hun ziekte. Omdat het grootste aandeel van onderzoek naar kanker volwassenen betrof, zet dit goede doel zich specifiek in voor kinderen. Het is een Nederlandse stichting die samenwerkt met veel ziekenhuizen. 

KWF Kankerbestrijding (gezondheid) – Steunt de strijd tegen kanker. Het is de ziekte die in Nederland de meeste slachtoffers eist. Dit goede doel wilt kanker bij mensen terugdringen en onder controle brengen. De kans op genezing moet volgens het KWF omhoog. Belangrijk vindt het KWF dat patiënten zelf de regie hebben over de eigen behandeling. Om de kans op kanker te verminderen strijdt dit goede doel ook voor meer rookvrije gebieden. Om hun doelstellingen te realiseren hanteren ze voornamelijk drie methodes: het subsidiëren van wetenschappelijk kankeronderzoek, het geven van voorlichting over het verminderen van de kans op kanker en het ondersteunen van patiënten. 

Natuurmonumenten Nederland (natuur) – Zorgt voor natuurbehoud in Nederland. Deze organisatie beheert op dit moment zo’n 100.000 hectare aan land. Het doel van Natuurmonumenten is om ervoor te zorgen dat het groen niet verdwijnt en dat Nederland een open landschap blijft kennen. Hiermee willen ze ook bevorderen dat mensen kunnen blijven genieten van de natuur om hun heen. Naast het beheren van bestaande natuurgebieden, zet Natuurmomumenten zich ook in voor het herstellen van aangetastte landschappen en voor cultuurherstel. Met cultuurherstel wordt het behoud en renovatie van cultuurhistorische elementen in het Nederlandse landschap bedoeld, zoals forten, houtsingels, houtwallen, remises en kogelvangers. 

Oxfam Novib (armoedebestrijding) – Zet zich in voor de bestrijding van armoede wereldwijd. Oxfam Novib ondersteunt armen op een wijze dat ze zelf hun bestaan kunnen opbouwen, een ‘zelf aanpak’ methode. De organisatie steunt lokale ontwikkelingsprojecten. Ze zetten zich in voor eerlijke lonen en fair trade handel, en ze lobbyen bij de politiek en het bedrijfsleven om de armoedekwestie onder de aandacht te brengen. Oxfam Novib is vooral werkzaam in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Pink Ribbon (gezondheid) – Steunt de strijd tegen borstkanker bij vrouwen. Hierbij is het voor Pink Ribbon belangrijk dat vrouwen een goede vroege diagnose kunnen krijgen en dat de kans op een tumor zo klein mogelijk gehouden wordt. De behandeling en de zorg van borstkanker patiënten probeert dit goede doel te verbeteren. Praktisch levert het Pink Ribbon financiering van wetenschappelijke projecten met betrekking tot borstkanker. Ook proberen ze met behulp van voorlichting vrouwen bewuster te maken van het gevaar om zo de risico’s te op borstkanker te verkleinen. Tenslotte steunen ze ook maatschappelijke projecten, zodat de zorg voor de patiënten verbetert. 

Prins Bernhard Cultuurfonds (cultuur, natuur) – Zet zich in voor de bevordering van culturele activiteiten en natuurbehoud in Nederland. Ze moedigen talent aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Voorheen was Prins Bernhard zelf de ‘regent’ van deze organisatie tot zijn dood in 2004. Bekend van dit fonds is het jaarlijks uitreiken van de zilveren anjer aan mensen die zich onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor natuurbehoud of voor de cultuur in Nederland. Er kunnen vijf thema’s worden onderscheiden bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren en natuurbehoud. 

Reumafonds (gezondheid) – Steunt projecten ter bestrijding van Reuma en zet zich in voor het verminderen van leed bij Reuma patiënten. Reuma kan alleen genezen worden na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, wat dit fonds financiert en stimuleert. Er wordt gewerkt aan betere medicijnen en behandelmethodes. Uiteindelijk hoopt de stichting dat de sleutel wordt gevonden voor het geheel verhelpen van Reuma. Het is een Nederlandse organisatie. 

Revalidatiefonds (gezondheid) – Probeert het leven van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren. Revalidatie zorgt ervoor dat deze mensen hun leven opnieuw kunnen inrichten en weer zelfstandig kunnen worden. Ook wilt dit fonds dat de samenleving meer voorziening treft voor mensen met handicaps. Het Revalidatiefonds wilt dus dat ze mee kunnen doen net als andere mensen in het onderwijs, dat ze kunnen werken, kunnen reizen met het openbaar vervoer, enz. Preventie, revalidatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid zijn de kerndoelen van het fonds. Dit Nederlandse goede doel doet aan veel verschillende projecten, voor bijvoorbeeld blinde mensen, motorisch gehandicapten, autisten, en andere fysiek of geestelijk beperkten. 

SOS Kinderdorpen (kinderen) – Zet zich in voor wees- en verlaten kinderen wereldwijd. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is het bieden van een liefdevol gezin voor een kind. In een SOS gezinssituatie groeien de kinderen op samen met lotgenoten bij hun SOS moeder. Ook steunt SOS Kinderdorpen scholen, medische instellingen en sociale centra ter bevordering van de leefkwaliteit van kinderen in lokale gemeenschappen. Het is een grote internationale organisatie.

Stichting Aap (dieren) – Zet zich in voor de opvang van apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen en prairiehondjes. De stichting is een Europees opvangcentrum voor deze dieren. Vaak gaat het om ernstig mishandelde of verwaarloosde dieren. Stichting AAP zorgt voor professionele verzorging om de dieren geestelijk en lichamelijk weer beter te maken en ze vervolgens te herintroduceren in hun natuurlijke omgeving (in de vorm van een reservaat of een gerenommeerde dierentuin).  

Stop Aids Now! (gezondheid) – Strijdt tegen aids in ontwikkelingslanden. Dit goede doel focust zich vooral op vrouwen, jongeren en kinderen in arme landen die te maken krijgen met het hiv virus. Het is een onafhankelijke organisatie, waarbinnen het Aids fonds, Hivos, ICCO, Cordaidmemisa en Oxfam Novib samenwerken. Stop Aids Now! helpt bij de opvang en behandeling van aids patiënten. Ook zorgen ze ervoor dat deze mensen nog steeds een inkomen kunnen hebben, en proberen ze via voorlichting de verspreiding van hiv en aids te verminderen. 

UNICEF (kinderen) – Zet zich in voor de rechten van het kind wereldwijd. Doelstelling van de organisatie is ervoor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. UNICEF probeert kinderen te steunen in geval van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Zo zorgt de organisatie er bijvoorbeeld voor dat kinderen naar school kunnen, ingeënt worden tegen ziektes en goed gevoed worden. UNICEF is onderdeel van de Verenigde Naties, en heeft een internationale basis. De organisatie is ook ter plaatse bij rampen en oorlogen om kinderen direct te steunen.

Vrienden van de Olifant (dieren) – Zet zich in voor de bescherming van Afrikaanse en Aziatische olifanten. Dit doet de stichting met financiële steun aan projecten en door middel van voorlichting. Olifanten hebben ernstig last van ivoorstropers, kapingen (baby-olifantjes), agressieve boeren en verwoesting van natuurgebieden. Vrienden van de Olifant ondersteunt projecten in Thailand, Sri Lanka en Kenia, en straks ook in India, Maleisië en Sumatra.

Warchild (kinderen) – Zet zich in voor het helpen van oorlogskinderen. Vele kinderen zijn slachtoffer van de gruwelijkheden van oorlogen. Warchild wilt ervoor zorgen dat zulke kinderen toch in een veilige omgeving kunnen opgroeien en van gewapende conflicten worden weggehouden. Het gaat hierbij dus met name om concrete bescherming tegen geweld. Ook wilt dit goede doel de psychologische en sociale ontwikkeling van dergelijke kinderen ondersteunen. Ander belangrijk punt voor Warchild is het opzetten van onderwijs in arme regio’s waar kinderen nog nauwelijks naar school kunnen. Het is een stichting die internationaal opereert, met name in de Derde Wereld.

Wereldnatuurfonds (WNF) (dieren/natuur) – Zet zich in voor de bescherming van de biodiversiteit op aarde. Het is een grote internationale organisatie die opereert over de hele wereld. Ze proberen belangrijke leefgebieden te beschermen en te herstellen. Met name tropische bossen, wetlands, zeeën en oceanen vormen het werkterrein van de WNF. Er zijn vele bedreigingen voor organismen op aarde: ontbossing, droogte, overbevissing, klimaatverandering, illegale handel, verwoesting van landschap en ecosysteem, etc. Deze bedreigingen probeert de WNF tegen te gaan. Een belangrijke methode van het WNF is ook het stimuleren van bewustzijn onder de bevolking over de situatie van de biodiversiteit in de wereld.

World Food Programme (armoede) – Streeft ernaar ondervoede mensen te helpen in arme landen. Het WFP is een project van de Verenigde Naties. Aan de basis van dit project ligt het doel om mensen letterlijk te redden van sterfte door voedselgebrek. Veel mensen in de Derde Wereld lijdden dagelijks honger en kampen met grote gezondheidsrisico’s. Dit goede doel wilt in noodgevallen voedselhulp verlenen en gebieden voorbereiden voor het geval er hongersnood heerst. Naast noodhulp bij voedseltekorten, probeert het WFP ook het chronische voedeltekort tegen te gaan. Alleen voedsel sturen is hiervoor niet genoeg, de economie moet gesterkt worden zodat armeren ook hun eigen voedsel kunnen opkomen. Deze zeer lastige opgave is ook onderdeel van dit project van de VN. De organisatie doet aan voedselhulp in 73 landen