blog placeholder

Er wordt vaak beweerd dat mensen die aantrekkelijk zijn, ook positieve interpersoonlijke kwaliteiten hebben. Extraversie wordt wel gezien als een positief interpersoonlijke kwaliteit. Deze stereotype wordt echter bestreden met zinnen als schoonheid zit alleen van binnen of schoonheid zit hem in het oog van de toeschouwer en zo blijkt dat de stereotype die gevormd is eigenlijk fout is. Toch lijkt er een kern van waarheid in deze stereotype te zitten. Uit verschillende studies (Meier, Robinson, Carter & Hinsz, 2010) is gebleken dat aantrekkelijkheid correleert met extraversie en goede sociale vaardigheden. Kan hieruit geconcludeerd worden dat mensen die extravert zijn, ook fysiek aantrekkelijk zijn?

Mensen die extravert zijn, zijn spraakzaam en uitgaand, ontmoeten graag nieuwe mensen en gaan naar nieuwe plekken, zijn actief en soms impulsief en avontuurlijk, raken snel verveeld en hebben een hekel aan routine en monotonie. Aan het andere uiteinde van extraversie zit introversie. Deze persoonlijkheidskenmerk omvat het tegenovergestelde van bovenstaande (Larsen & Buss, 2010).

Volgens de theorie van Eysenck (1967) en volgens de theorie van een optimale niveau van opwinding is er een verklaring waarom mensen zich extravert of introvert gedragen. De theorie van een optimale niveau van opwinding (Hebb, 1955) stelt dat mensen gemotiveerd zijn om een optimale niveau van opwinding te bereiken. Wanneer zij onder dit niveau zitten, is een stijging in niveau een beloning. Omgekeerd geld dat wanneer zij boven het niveau zitten, een daling in niveau geld als een beloning. Denk maar aan een presentatie geven. Wanneer je slaperig en niet goed uitgerust bent, onder het optimale niveau, komt dit niet ten goede van de presentatie. Onder het optimale niveau is net zo erg als boven het optimale niveau, wanneer je bijvoorbeeld extreem nerveus bent. Er is dus een optimale niveau van opwinding nodig om de presentatie goed te doen laten verlopen.

De theorie van een optimale niveau van opwinding komt voort uit de ideeën van Eysenck (1967) over extraversie. Hij stelt namelijk dat mensen die introvert zijn gekarakteriseerd worden door een hoge niveau van activiteit in het brein, waardoor zij teveel stimuli naar binnen krijgen. Introverts houden zich bezig met introvert gedrag omdat zij hun al hoge niveau van opwinding op peil moeten houden. Zij zitten dus vaak al boven hun optimale niveau, waardoor zij zich meer ingetogen en geremd gedragen. In tegenstelling tot introverts houden extroverts zich bezig met extrovert gedrag omdat zij hun lage niveau van opwinding omhoog moeten krijgen. Zij zoeken daardoor meer stimulerende activiteiten.

Mensen gedragen zich dus op een manier die in overeenstemming is met hun niveau van opwinding. Een algemene aanname is dat iedereen voortdurend streeft naar het maximaliseren van hun niveau van geluk. Uit onderzoek (Tamir, 2009) is echter gebleken dat de motivatie om geluk te voelen, verschilt per individu en per situatie. Zo blijkt dat mensen hoog in extraversie, ook hoog scoren op geluk. Mensen die echter laag scoren op extraversie, laten een zwakke voorkeur  zien voor geluk, ondanks het plezier dat zo’n emotie brengt. In dezelfde studie kwam ook naar voren dat mensen die extravert zijn, sterkere motieven laten zien voor een stijging in geluk, dan mensen die introvert zijn. Deze verschillen kwamen echter alleen naar voren wanneer er sprake was van een taak waarbij inspanning verwacht werd. Bij een taak waar geen inspanning werd verwacht, was er geen verschil tussen extraverts en introverts. Mensen die extravert zijn moeten meer activiteiten doen om hun geluk te bereiken, terwijl mensen die introvert  zijn, hun niveau van geluk al hebben bereikt, of er zelfs boven zitten (Eysenck, 1967). Daardoor worden mensen die extravert zijn sneller gezien als aantrekkelijk, omdat zij meer aantrekkelijker activiteiten doen. Introverts kunnen al blij zijn met een puzzel (Larsen & Buss, 2010).

De bekende zin ‘schoonheid zit van binnen’ hoeft dus niet op te gaan. Schoonheid kan van binnen én van buiten zitten. Extraversie wordt gezien als aantrekkelijker dan introversie, maar daar houdt het niet bij op. Mensen die extravert zijn worden vaak ook als fysiek aantrekkelijker gezien dan mensen die introvert zijn.