blog placeholder

Maria, een bekende naam, een gebruikelijke naam. In de westerse wereld is ze vooral gelinked aan het katholieke geloof. Iets wat sterk aan haar verbonden is, is het bidden van het Weesgegroet. Maar waar komt die eigenlijk vandaan en wat is het gebruik in de praktijk?

Maria, een bekende naam, een gebruikelijke naam. In de westerse wereld is ze vooral gelinked aan het katholieke geloof. Iets wat sterk aan haar verbonden is, is het bidden van het Weesgegroet. Maar waar komt die eigenlijk vandaan en wat is het gebruik in de praktijk?

Geschiedenis en herkomst
Het gebed is eigenlijk al vrij oud: al in de zevende eeuw werd er melding gemaakt van dit gebed, al dan niet in losse vorm. In tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, is een groot gedeelte afkomstig uit de Bijbel:

Deel 1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Afkomstig uit Lucas 1,28. Daarin lezen we de begroeting van de engel Gabriël aan Maria, waarin hij haar Gods wens meedeelt dat zij de moeder van Zijn Zoon wordt. Hierop antwoord zij: mij geschiede naar Uw woord, wat ook weer terug te vinden is in het Angelus gebed.

Deel 2: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Lucas 1,42 – hierin lezen we hoe Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth, die op dat moment in verwachting is van Johannes de Doper. Het kind in haar schoot springt op van vreugde wanneer Maria daar aankomt, en ze zegent Maria met bovenstaande woorden.

Deel drie is minder direct uit de Bijbel afkomstig. Het zijn namelijk de woorden: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars ,nu en in het uur van onze dood. Amen. Dit gaat terug op het bidden voor elkaar, het kunnen bidden van de overledenen voor ons (oa bekend van een van de parabelen van Jezus Christus zelf, of bijvoorbeeld uit het boek Makabeeën). Het stukje Moeder van God is korte tijd omstreden geweest, maar werd in het concilie van Efeze goedgekeurd. Maria is immers de moeder van Jezus, en aangezien Jezus God is als zijnde de Zoon uit de Heilige Drie-eenheid, is Maria dus als moeder van God te beschouwen. Het was een gebruik onder de vroege christenen om al met deze woorden te bidden, en Gods Kerk gaat hier mee verder.

Gebruik in de praktijk
Maar goed, nu heb je een gebed, wat doe je daar dan mee? Ten eerste is het een gebed tot Maria om voor ons te bidden, bijvoorbeeld in het uur van onze nood, of bij moeilijkheden. Daarnaast is het ook onderdeel van de mogelijk bekende rozenkrans, een gebedssnoer in de Katholieke Kerk. Maar ook in andere gebeden als litanieën of het eerder genoemde Angelusgebed heeft het een plaats.