blog placeholder

De Bijbel

De Bijbel bestaat uit 2 grote delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het zijn de geschriften van het joodse geloof, geschreven in de periode van 1200 tot 165 v.Chr. Het Nieuwe Testament werd geschreven door christenen in de eerste eeuw na Christus.

Het Oude Testament

Het Oude Testament heeft 39 boeken en is verdeeld in drie delen:

1. De Wet

De eerste 5 boeken, Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri en Deuteronomium. Hiermee wordt niet de wet bedoeld in de moderne Westerse wereld. Genesis is een boek met verhalen over de schepping van alles, de eerste mensen. de andere 4 boeken bevatten wel veel wetten, maar er staan ook veel verhalen in over het volk Israël en Gods bemoeienis met hen. Het Hebreeuwse woord voor wet of instructie is Thora. De schrijver van deze boeken is Mozes. Ze worden ook wel Pentateuch genoemd.

2. De geschriften

Hiertoe behoren de Psalmen, (liederen en gebeden), Spreuken en Job (een verhaal over lijden), Ruth, Prediker, Esther, Ezra, Nehemia, Kronieken en Daniël.

3.De Profeten

De profeten omvatten het grootste gedeelte van het Oude Testament. Profeten waren mensen, die namens God spraken, ze waarschuwden het volk Israël als ze tegen Gods wil in gingen, ze bemoedigden en ondersteunden het volk. Er zijn 3 grote profeten: Jesaja, Jeremia en Ezechiël. De andere profeten zijn Hosea, Amos, Joël,Obadja,Jona, Micha,Nahum,Habakuk, Zefanja en Maleachi.

Hoewel de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen geschiedenis boeken zijn over het volk Israël, behoren ze toch tot de profetische boeken, want de gebeurtenissen zijn niet alleen opgeschreven, maar ook geïnterpreteerd en vergeleken metr andere gebeurtenissen van het volk en de wereld om hen heen uit dietijd.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe testament bevat 27 boeken, allemaal geschreven tussen 50 en 100 na Christus en bestaat uit 2 hoofddelen: 

1. De Evangeliën

Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle 4 op hun eigen manier een boek geschreven over het leven van Jezus op aarde en het doel van de komst van Jezus. De eerste 3 lijken erg op elkaar, maar bekijken de geschiedenis elk van hun eigen kant. De schrijver Lucas heeft ook het boek de Handelingen der Apostelen geschreven, een boek over de zendingsreizen van Paulus en het leven van de eerste christenen. Het Nieuwe Testament eindigt met het boek Openbaringen met allerlei visionaire voorstellingen over einde der tijden en brieven aan 7 gemeentes in het gebied Klein-Azië.

2. De brieven 

De brieven waren een manier om de christenen te bemoedigen en te onderrichten over de wil van God in hun leven. Behalve de brief aan de Romeinen en Hebreeën zijn ze niet bedoeld als exacte uitleg van het christelijke geloof, maar meer om advies en richting te geven aan mensen, die hun leven wilden toewijden aan Jezus. Aan de manier van schrijven merk je, dat er vragen gesteld waren en dat de schrijver zo goed mogelijk daarop probeert te antwoorden. de meeste brieven zijn geschreven door Paulus, maar ook Johannes,  Jacobus, Petrus, Judas Titus en Timotheüs zijn schrijvers van 1 of meerdere brieven.

De Bijbel is heel divers en veelzijdig. De boodschap is duidelijk en niet alleen toegankelijk voor geleerden. Ook gewone mensen zullen begrijpen wat er staat. De Bijbel is open over de moeiten, problemen, goede en slechte dingen van mensen en hun moeite en strijd in het leven. Wat alle auteurs gemeen hebben is, dat ze hun leven geleid en beschermd weten door God. God is dan ook geen afstandelijk wezen, maar een liefhebbende God, die een persoonlijke relatie met de mens wil.