blog placeholder

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld, wat wordt er bedoeld met eerstelijnszorg? Wat is extramurale zorg? Hier de antwoorden!

Gezondheidszorg in Nederland

Dit artikel gaat over gezondheidszorg in Nederland, zoek je informatie over ziektebeelden, zoek dan verder op deze website.

Wat valt er allemaal onder de gezondheidszorg?

De gezondheidszorg bevat in principe alle zorg die als doel heeft het beter maken van mensen of het voorkomen dat deze mensen ziek worden, dan wel het verzorgen van mensen die zorg nodig hebben. In Nederland wordt er jaarlijks veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 was dat meer dan 57 miljard euro, 12% van het bruto binnenlands product, dit is meer dan 3500 euro per inwoner van Nederland. Dit geldt wordt deels betaald door de patiënten zelf via de ziektenkostenverzekering, de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten).

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld?

In Nederland is de gezondheidszorg in 3 delen verdeeld:

Eerste lijns gezondheidszorg:

Dit is alle hulp die voor iedere Nederlander rechtstreeks toegankelijk is. Dit betekent dat er dus geen verwijsbrief nodig is om contact te kunnen opnemen met een hulpverlener. Onder de eerstelijnsgezondheidszorg vallen: de huisarts, de tandarts, de thuiszorg, de eerstelijnspsycholoog, consultatiebureaus en de fysiotherapeut. In Nederland is er een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. Omdat iedereen altijd terecht kan bij de huisarts verkeert de huisarts in een uitstekende positie als poortwachter voor de tweede lijn.

Tweede lijns gezondheidszorg:

Hieronder valt alle zorg die alleen toegankelijk is met een verwijsbrief vanuit de eerste lijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld een tandarts naar een kaakchirurg kan verwijzen, een consultatiebureau kan verwijzen naar een kinderarts, of een huisarts die verwijst naar een willekeurige andere specialist

Derde lijns gezondheidszorg:

Hieronder vallen voornamelijk de academische ziekenhuizen. Hier bevinden zich specialisten die heel veel weten van een bepaald onderwerp en er zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde laboratoria. Naar de derde lijn kan direct vanuit de eerste lijn worden verwezen, maar er kan ook vanuit de tweede lijn worden verwezen.

Zijn er nog andere indeling?

Ja, de gezondheidszorg wordt in Nederland ook wel ingedeeld in de categoriën intramuraal en extramuraal.

Intramurale zorg:

Het woord intra betekent binnen of tussen (Latijn), mura = muur. Met intra-murale zorg wordt alle zorg bedoeld die in ziekenhuizen of verpleeg/verzorgingshuizen wordt gegeven ongeacht of deze zorg eerste-, tweede- of derdelijns is.

Extramurale zorg:

Extramuraal betekent letterlijk buiten de muren (Latijn). Dit omvat dus alle zorg dit niet plaatsvindt in een zorginstelling waar mensen kunnen overnachten. Zo verleent een huisarts bijvoorbeeld extramurale zorg.

Bronvermelding

kosten van de gezondheidszorg 2003 – kosten van ziekten