blog placeholder

Burnout is het resultaat van langdurige blootstelling aan stressfactoren op het werk, waardoor men het gevoel heeft opgebrand en uitgeput te zijn, met als gevolg dat het werk niet meer voortgezet kan worden op een adequaat manier.

In dit artikel worden verder vragen beantwoord zoals:

Wat is burnout?Wat zijn de belangrijkste stressfactoren die een burnout kunnen veroorzaken?Wat gebeurt er in het lichaam bij burnout?Welke mensen hebben een groter kans op burnout?Wat voor behandelings technieken zijn er bij burnout?

Wat is Burnout? 

Burnout is een werkgerelateerd syndroom, bestaande uit twee dimensies; uitputtig en cynisme. De eerste dimensie, uitputting, is het resultaat van langdurige blootstelling aan stress factoren in de werkomgeving. De tweede dimensie, cynisme, is een negatieve attitude ten aanzien van het werk en mensen met wie er gewerkt wordt. Bij burnout hebben werknemers een afstandelijke houding aangenomen t.a.v. werkobjecten, werkinhoud of werkrol.

Oorzaken van Burnout

Wanneer op het werkveld een imbalans is tussen de taakeisen en beschikbare hulpbronnen kan dit leiden tot stress en in het uiterste geval burnout. Er bestaan verschillende modellen die hiervoor verklaringen trachten te geven.

Stress & motivatiemodellen: stress/burnout wordt veroorzaakt door hoge taakeisen en een gebrek aan regelmogelijkheden of autonomie. Volgens dit model zou meer autonomie bij hoge taakeisen leiden tot meer motivatie en daarmee minder stress/burnout. Stress kan ook worden veroorzaakt door een imbalans tussen inspanning en beloning. Men heeft het gevoel ongewaardeerd werk te leveren. Hier zou bijvoorbeeld salarisverhoging een oplossing bieden.

WEB- Model (werkstressoren- energiebronnen- burnout)  is een integratie van stress- en motivatiemodellen in één model -> Burnout is het resultaat van twee verschillende processen.

  1. de veeleisende aspecten van het werk leiden tot constante overbelasting en op lange termijn tot chronische vermoeidheid of uitputting.
  2. het ontbreken van energiebronnen staat het behalen van doelen in de weg. Dit leidt tot frustratie en heeft op lange termijn als gevolg cynisme en demotivatie.

Psychofysiologie van Burnout

Burnout leidt tot emotionele en cognitieve verstoringen. Psychofysiologisch gezien ontstaan de symptomen door disregulatie van regelsystemen in het centrale zenuwstelsel (CZS), die voor aanpassing zorgen van het organisme aan stressvolle omstandigheden.

Stressregelsysteem speelt een centrale rol bij lange termijn aanpassing van een organisme aan stress door de productie van cortisol. Cortisol is een stresshormoon dat door de bijnierschors geproduceerd wordt bij stressvolle situaties.

Eerst wordt een situatie geinterpreteerd als stressvol of veilig. Dit start in specifieke hersengebiden, de hippocampus en amygdala. De hippocampus bevat geheugeninhoud die feitelijke informatie bevatten over eerder meegemaakte situaties. Het amygdala geeft emotionele kleuring aan huidige beelden en bestuurt zo onze acties. Het amygdala projecteerd ook naar centrale regelcentrum van stressrespons, de hypothalamus. De hypothalamus bevat neuronen die Corticotropin Releasing Hormoon, CRH afscheiden. Deze CRH bereikt vervolgens de hypofyse en stimuleert afscheiding van Acetylcholine (ACtH). Nadat ACtH in de bloedbaan terecht komt wordt de bijnierschors gestimuleerd tot het afscheiden van cortisol. Een bepaalde feedbacksysteem zorgt d.m.v. neuroreceptoren ervoor dat cortisol binnen normale grenzen blijft.

Risicogroepen

Idealistisch ingestelde werknemers hebben een groter risico op burnout, aangezien de confrontatie met de werkelijkheid juist voor deze mensen vaak nogal tegenvalt. Zij hebben meestal hogere verwachtingen met als gevolg meer teleurstellingen, omdat de realiteit niet aan hun verwachtingen voldoet.

Hiernaast zijn persoonlijkheidstrekken,zoals overdreven plichtsgetrouwheid, perfectionisme en werkverslaving, belangrijke risicofactoren voor burnout. Deze eigenschappen zijn immers vaak weer oorzakelijke factoren voor hard werken waardoor met op den duur uitgeput kan raken.

Mensen die werken in de gezondheidszorg en onderwijs hebben tevens een grotere kans op een burnout. Deze werknemers krijgen vaak te maken met ontevreden mensen, waardoor het gevoel onstaat van ondankbaarheid/ niet gewaardeerd te worden. Met name huisartsen blijken zeer vatbaar te zijn voor burnout, 41% vertoont ernstige burnout verschijnselen.

Ouderen lijken vaker een burnout te krijgen dan jongeren. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze statistieken. Ten eerste kon men vroeger in Nederland op grond van burnout een WAO-uitkering krijgen. Werkgevers konden oude en vermoeide werknemers op kosten van de staat de periode tot de vervroegde uittreding (VUT) laten overbruggen. Momenteel geeft burnout geen recht op een WAO-uitkering).

Vrouwen blijken meer kans op een burnout te hebben dan mannen. Dit zou mogelijk voortkomen uit het feit dat deze groep vaker in de gezondheidszorg en onderwijs werkzaam is.

 

Behandeling van Burnout

Psychotherapie: een psychotherapeut helpt de patient met gesprekken en oefeningen om weer grip op het leven te krijgen. Hij lost problemen niet op. Hij leert de patient om beslissingen te nemen of om vervelende dingen anders te zien. Door middel van deze therapie leert de patient stressvolle en moeilijke situaties (of mensen) anders aan te pakken. U kunt hiervoor onder meer terecht bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of een eerstelijnspsycholoog.

Een huisarts kan een patient doorverwijzen (bijvoorbeeld naar een psycholoog). Sommige artsen schrijven antidepressiva of een slaapmiddel voor. Of antidepressiva helpen om uit een burn-out te komen, daarover verschillen de meningen van deskundigen.

De werkgever is verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat hij een omscholingscursus voor zijn werknemer betaalt. Ook kan het helpen om met een bedrijfsarts na te gaan hoe de werksituatie het best aangepast kan worden. Men moet leren grenzen te stellen.

Tevens zijn er ademhalings- en ontspanningsoefeningen die effectief blijken te zijn tegen stress.