blog placeholder

Begin volgend jaar valt de WOZ-beschikking van uw huis weer in uw bus . Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak.

Die waarde zal door verschillende instanties worden gebruikt om heffingen aan u op te leggen. GIJ moet hierbij denken aan de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. 

 
Tevens wordt de WOZ-waarde per 1 januari 2010 gebruikt voor de waarde van woningen die u via erfrecht verkrijgt (erfbelasting) en voor de waarde van andere woningen in box 3. 
 
Hoe hoger de vastgestelde WOZ-waarde, hoe meer u aldus zal dienen afdragen aan heffingen en heffingen . Plus een te hoge WOZ-waarde zorgt niet slechts dit jaar voor een hoge belastingbijdrage, maar ook de volgende jaren. Een te hoge waardeschatting zal immers nog vele jaren doorwerken. 

Wat levert het u op zult u zeggen , bezwaar maken. 

Dat kan immers niet veel zijn. Indien het de onroerendezaakbelasting (OZB) betreft levert dit werkelijk niet veel op. Een waardeverlaging van enkele tienduizenden euro’s levert slechts tientjes mindere heffing op. Niettemin ligt daar niet het werkelijke gewin . Dat ligt immers bij het eigen woningforfait. Hier levert een waardeverlaging van enkele tienduizenden euro’s al spoedig honderden euro’s minder heffing afdragen op. En dit scheelt!

Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus uitgestrekte financiële resultaten hebben en bezwaar maken heeft dan ook dikwijls zin. Iedere huisbezitter kan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gemotiveerd bezwaar maken bij zijn gemeente tegen de hoogte van de getaxeerde woningwaarde. GIJ kunt het bezwaar maken ook opdragen aan bedreven specialisten op dit terrein .

De kredietcrisis is begonnen in het najaar van 2008. De verwachting is dat u de resultaten van de kredietcrisis nu reëel goed gaat terugzien in de WOZ-waarde. Blijkens de Waarderingskamer zijn de WOZ-waarden met 2 % gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Let wel: dat is een nationaal gemiddelde.

De WOZ-waarde wordt maatschappelijk continue breder gebruikt ; banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijsstuk dat de waarde van de woonruimte behoorlijk waarborg is voor een (tweede) krediet ofwel als bewijsstuk dat het zogenaamde toptarief (hoger rentetarief als de geldlening meer bedraagt dan de executiewaarde ) niet meer betaald hoeft te worden. Per 1 januari 2010 kunnen notarissen, hypotheekverstrekkers en banken onder bepaalde voorwaarden de WOZ-waardes aanvragen bij de gemeente. Die maatregel is getroffen in verband met de bestrijding van de vastgoedcriminaliteit.

WOZ-waarde en Erfbelasting 

Vanaf 1 januari 2010 is de WOZ-waarde van woningen ook de basis geworden van het te betalen bedrag aan erfbelasting. Als de notaris de verklaring van erfrecht heeft opgemaakt kunnen de erfgenamen een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen , tegen deze beschikking kan bezwaar woz gemaakt worden. Indien de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld lopen de erfgenamen het risico behoorlijk meer erfbelasting te betalen dan vereist . Deze financiële nadeel loopt, gelet op het tarief van de erfbelasting, als vlug in de (tien) duizenden euro’s.