blog placeholder

Er gaat geen week voorbij of er worden weer allerlei maatregelen aangekondigd die de burger geld gaan kosten. Voor 2012 staan de volgende bezuinigingen gepland. Een hogere bijdrage in de zorgkosten, het verlagen van de zorgtoeslag, het makkelijker maken van het ontslaan van mensen, het verkorten van de periode dat je WW krijgt, een begin maken met de afschaffing van de hypotheek aftrek, het eerder invoeren van de verhoging van de AOW leeftijd, het bezuinigen op de defensie uitgaven, het bezuinigen op de ontwikkelingshulp.

Ziektekosten en Zorgkosten

In dit artikel wil ik eens bekijken wat dit betekend voor de zorgkosten van de gewone man, als gewone man definieer ik in dit artikel iedereen met een inkomen van het minimumloon tot tweemaal het minimumloon. Dus van € 17352,- tot 34704,- per jaar.

Verhoging zorgkosten:

Als je meer verdient dan € 37.000 euro per jaar ga je in 2012 meer zorgpremie betalen.
Effect op inkomen gewone man: Deze maatregel heeft geen effect op het inkomen van de gewone man
Mensen met een uitkering via de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten die meer verdienen dan €31.2000 ontvangen in 2021 geen uitkering meer.
Effect op inkomen gewone man: de chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen tot €31.2000 hebben geen last van deze maatregel. de chronisch zieken en gehandicapten die meer als €31.2000 verdienen raken deze uitkering kwijt. Gelukkig blijven er voor chronisch zieken en gehandicapten, nog wel aantal voorzieningen in stand. Dit zijn: de AWBZ*, De WMO**, Bijzondere bijstand***,  de VALYS**** , de WAJONG*****, de jonggehandicaptenkorting****** en belastingaftrek*******. Hiervan zijn de AWBZ, de WAJONG, de jonggehandicaptenkorting en de belastingaftrek er ook voor mensen die meer verdienen dan €31.2000.

*AWBZ:

Iedereen in Nederland is automatisch verzekerd voor de AWBZ want dit zit bij je zorgverzekering in. De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Onder de AWBZ vallen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Als je zorg uit de AWBZ wil aanvragen, heb je wel een indicatie nodig.

**WMO :

De WMO, iedereen in Nederland met een beperking, door ouderdom of door een handicap of een chronisch psychisch probleem, kan een aanvraag doen voor een uitkering op basis van Wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO zorgt ervoor dat je kan blijven meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kun je de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Ook aanpassingen aan uw eigen vervoermiddel of reizen binnen uw eigen regio vallen onder de  WMO.

***Bijzondere bijstand:

Als je een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen hebt kun je in sommige gevallen een beroep doen op de bijzondere bijstand. Je kunt deze aanvragen bij je gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens per geval of je in aanmerking komt voor een bijdrage in je ziektekosten.

**** Valys:

Als je door je beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer kun je in aanmerking komen voor een zogenaamde Valyspas. Met de Valyspas kun je gebruik maken van de Valys voorziening. Valys is taxivervoer voor voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of handicap. De Valys voorziening is bedoelt voor ritten die verder weg zijn dan 5 openbaar vervoer zones vanaf je woonadres. Ook bestaat er de mogelijkheid om met een Valyscamper op vakantie te gaan.

*****Wajong:

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Als je jong gehandicapt bent geraakt kun je onder bepaalde voorwaarden een Wajong uitkering krijgen.

******Jonggehadicaptenkorting

Als je een Wajong uitkering hebt kom je ook in aanmerking voor een heffingskorting, ook wel  de jonggehandicaptenkorting genoemd.

*******Belastingaftrek:

Als laatste kun je als je specifieke zorgkosten niet door een van deze regelingen worden vergoed soms deze gemaakte kosten aftrekken van de belasting. Of en hoeveel je kunt aftrekken van de belasting is afhankelijk van het soort kosten en de hoogte van je inkomen.

Conclusie:

Bijna iedereen gaat een groter deel van zijn ziektekosten en zorgkosten zelf betalen. Gelukkig blijven  in 2012 voor de mensen die het zelf niet kunnen betalen de belangrijkste basisvoorzieningen bestaan.