blog placeholder

Een zeer gedreven letselschade advocaat heeft aan de Nederlandse minister de volgende vraag gesteld in de 2de kamer: Onder “Ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht” lijkt een passage over de rol van overheidslichamen in deze te ontbreken. Klopt het dat overheidslichamen in toenemende mate worden geconfronteerd met claims? (Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Claim je rijk!’ uit HP/De Tijd van 28 november 1997.) Zijn hierover cijfers bekend? Het lange en onbevredigende antwoord wordt in dit artikel nader toegelicht.

Letselschade advocaat

Een zeer gedreven letselschade advocaat heeft aan de Nederlandse minister de volgende vraag gesteld in de 2de kamer: Onder “Ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht” lijkt een passage over de rol van overheidslichamen in deze te ontbreken. Klopt het dat overheidslichamen in toenemende mate worden geconfronteerd met claims? (Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Claim je rijk!’ uit HP/De Tijd van 28 november 1997.) Zijn hierover cijfers bekend?

 

Letselschade advocaat ontving antwoord van minister

De minister heeft deze vraag als volgt beantwoord: Noch in het kader van de kabinetsbrief noch in het daaraan ten grondslag liggende rapport kon worden ingegaan op de meer specifieke ontwikkeling van de claimcultuur op de verschillende deelgebieden van het aansprakelijkheidsrecht, waaronder de overheidsaansprakelijkheid. In beide stukken ging het er dan ook om het verschijnsel in den brede te bezien. Een en ander neemt niet weg dat – naargelang de uitkomsten van het eerder geschetste onderzoek naar de feitelijke ontwikkelingen met betrekking tot de claimcultuur – voor de toekomst nadere studie naar de verschillende deelgebieden, waaronder mogelijk de overheidsaansprakelijkheid, gewenst kan zijn. Hier zal de letselschade advocaat het mee eens kunnen zijn.

 

Vervolg antwoord van de minister

De in het kader van de onderhavige beantwoording verkregen informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de onderlinge waarborgmaatschappij van gemeenten (AOG, marktaandeel 30%) en de grootste verzekeraar van overheidsaansprakelijkheid, Centraal Beheer (marktaandeel 60%) wijkt niet af van de trend die naar voren komt uit de door het Verbond van Verzekeraars verstrekte cijfers, zoals ook opgenomen in de bijlage bij de brief van het Verbond aan de Kamer.

Evenveel claims maar hogere schadenlast

Er is globaal gezien sprake van een gelijkblijvend claimfrequentie en van een toename van de totale schadelast. Daarbij moet worden aangetekend dat de verkregen cijfers uitsluitend zien op de gemeenten en niet op andere overheden. Ook bestrijken zij niet het gehele terrein van de overheidsaansprakelijkheid, vanwege het feit dat niet voor alle schadeclaims dekking is te verkrijgen. Het gaat vooral om de aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder en om de aansprakelijkheid voor vernietigde overheidstoename van het aantal risico-aansprakelijkheden is beschreven als een van de mogelijke determinanten van claimcultuur. Deze aansprakelijkheden beogen degenen die het slachtoffer worden van bepaalde omschreven activiteiten die een verhoogde kans op schade met zich brengen een betere positie te geven bij het verhaal van de door hen geleden schade. Hier zal de letselschade advocaat het mee eens kunnen zijn.

 Lagere drempel leidt tot meer claims

Het lijkt voor de hand te liggen dat, omdat de drempel om een schadeclaim in te dienen bij de veroorzaker lager wordt, dit tot meer claims zal leiden. Bovendien mag men verwachten dat bij een duidelijke wettelijke regeling deze claims eerder buitengerechtelijk zullen worden afgewikkeld. Cijfers hierover zijn, zoals reeds werd geconstateerd, echter thans niet beschikbaar. Opgemerkt wordt dat, evenals ten aanzien van de andere in de brief beschreven determinanten niet valt te zeggen welk effect de toename van het aantal risico-aansprakelijkheden in kwantitatieve zin heeft op de ontwikkeling van een claimcultuur. Het is de bedoeling om met het op te zetten monitoringsysteem meer helderheid over deze verbanden te verkrijgen.

Conclusie

Kortom, we weten nu eigenlijk nog steeds niet het antwoord van de minister op toch een duidelijke vraag van deze letselschade advocaat. Een gemiste kans aangezien slachtoffers recht hebben op duidelijkheid omtrent de kans van slagen van hun claim.