blog placeholder

De belasting in Nederland is een verplichte betaling van een persoon of rechtspersoon aan de overheid aan de overheid waar geen individuele prestatie van de overheid aan de persoon of rechtspersoon tegenoverstaat. Als er aan de heffing wel een individuele prestatie van de overheid aan de persoon of rechtspersoon tegenoverstaat heet het geen belasting maar een retributie. De belasting die de overheid heft is onder te verdelen in de directe belasting, dit zijn Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Erfbelasting en Kansspelbelasting en indirecte belasting zoals bijvoorbeeld Omzetbelasting, Accijnzen, Milieubelastingen, Motorrijtuigenbelasting, Belastingen van rechtsverkeer, BPM en Bankbelasting.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Belastingheffing:
Er zijn 3 manieren waarop belasting geheven wordt namelijk in geld, in natura en in arbeidskracht. De meest gangbare manier is de belastingheffing in geld die met een onveranderlijk percentage van de grondslag (constant), met een onveranderlijk percentage van de grondslag (proportioneel), met een stijgend percentage van de grondslag (progressief) of met een dalend percentage van de grondslag (degressief) geheven wordt. Belastingheffing in natura komt een enkele keer voor bijvoorbeeld als de erfgenamen de successierechten betalen met de overdracht van aandelen of obligaties. De heffing in natura is, sinds het opheffen van de militaire dienstplicht, feitelijk verdwenen in Nederland.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Belasting ontduiken:
Belasting kan op verschillende manieren ontdoken worden namelijk illegaal en legaal. Als de belasting op illegale wijze ontdoken wordt spreken we van frauderen bij legale belastingontduiking spreken we van belasting ontwijken. Illegaal belasting ontduiken berokkend de maatschappij heel veel schade en wordt daarom door de overheid beschouwd als een misdrijf en daarom zwaar bestraft. Legaal belasting ontduiken of liever gezegd ontwijken berokkend de maatschappij net zoveel schade maar omdat het door door de overheid zelf in het leven geroepen regels mogelijk wordt gemaakt is het niet strafbaar.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Legaal belasting ontduiken:
Er zijn een paar manieren om legaal belasting te ontduiken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het schenkingsrecht of een gebruik te manken van een LETS-kring.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Schenkingsrecht:
Volgens het schenkingsrecht mogen kinderen tot 35 jaar eenmalig 22.760,- EURO belastingvrij ontvangen en daarnaast nog eens 4.446,- EURO per jaar. Aan anderen mag jaarlijks 2.734,- belastingvrij worden geschonken. Het schenken aan de kinderen is voordelig omdat je je eigen vermogen omlaag kan brengen waardoor je minder vermogensbelasting hoeft te betalen. Van de tweede mogelijkheid kun je handig gebruik maken door iemand die een dienst voor je heeft verricht in plaats van het te factureren bedrag een schenking te doen. Dit scheelt jou 21% BTW en de ontvanger hoeft er geen inkomstenbelasting over te betalen. Zolang er niets van de verleende dienst op papier gezet wordt is de schenking, fiscaal juridisch gezien, volledig legaal.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

LETS -kring:
Een tweede manier om legaal belasting te ontduiken is door middel van een zogenaamde LETS-kring (LETS = local exchange trading system). Bij een LETS-kring is er sprake van een lokale ruileconomie die gebaseerd is op ruilhandel. In een moderne LETS-kring worden de goederen en diensten niet direct geruild maar wordt gebruik gemaakt van een complementaire munteenheid in de vorm van een interne munt. Hierdoor hoeven goederen en diensten niet één op één geruild te worden maar kunnen ze ook indirect met anderen geruild worden. Omdat de fiscus alleen belasting heft over transacties betaald in officiële valuta zijn alle directe en indirecte ruiltransacties in een LETS-kring volgens het fiscaal geldende recht legaal onbelast.