blog placeholder

Vooral jonge mensen kennen het probleem. Je wilt graag een huis kopen maar de banken verstrekken nauwelijks nog hypotheken aan jonge starters op de woningmarkt. Een betaalbaar alternatief is zelf een huis bouwen op een goedkope bouwkavel. Het nadeel van een goedkope bouwkavel is echter dat deze meestal op een plaats ligt ver weg van de economische centra in ons land. Als deze kavels gratis zouden zijn was het misschien nog interessant voor een starter. Dit doet bij mij de vraag opkomen, hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Hoe kwam men vroeger in Nederland aan gratis bouwgrond?

We kunnen het ons tegenwoordig in Nederland niet meer voorstellen maar ook hier kon je vroeger aan gratis bouwgrond komen. Het is nog maar een paar eeuwen geleden dat je je een stuk grond kon toe-eigenen door de eigenaar gewoonweg aan te vallen en te verslaan. Degenen die dat deden en op die manier grote stukken grond in hun bezit hadden gekregen benoemde zichzelf tot edelen en waren absolute alleenheersers over hun stuk land. De boeren die het land bewerkten hadden geen enkele zeggenschap en moesten bijna alles wat ze produceerden inleveren bij de landheer. Enkel het feit dat je veel grond te bezat zorgde ervoor dat je van adel was. De adel vocht vaak tegen elkaar om meer macht te verkrijgen en zodoende nog belangrijker te worden.

Gratis bouwgrond

Hoe kom je nu in Nederland aan gratis bouwgrond?

In Nederland kun je ook nu nog aan gratis bouwgrond komen. Dit gaat dan in 98% van de gevallen om gemeentegrond die geclaimd wordt door een burger. Dit kan op twee manieren, verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring verkrijgt een burger een stuk grond waarvan hij langer dan 10 jaar te goeder trouw in de veronderstelling is dat het zijn eigendom is. Bij bevrijdende verjaring  verkrijgt de bezitter de eigendom van de onroerende zaak van rechtswege na 20 jaar, ongeacht of hij de gemeentegrond ten goeder of ten kwader trouw heeft verkregen.

Hoe kun je in het buitenland aan gratis bouwgrond komen?

Voor het gratis kunnen claimen van een stuk land in het buitenland moet het beoogde stuk land de status Terra nullius hebben. Terra nullius is hierbij een term uit het Romeinse recht die niemandsland of leeg land betekent. Een stuk land heeft de status Terra nullius als dat stuk land onbewoond is of  wordt bewoond door ‘onbeschaafde mensen’ die geen wettelijk systeem van eigendomsrecht kennen.

Bestaat er nog Terra nullius?

In feite vallen alle landen die vanaf de oprichting worden bestuurd door een dictator onder de noemer Terra nullius. Deze landen worden namelijk geleid door onbeschaafde mensen die familie of vriend zijn van de dictator waardoor er geen  sprake is van een internationaal erkend wettelijk systeem van eigendomsrecht. Een actueel voorbeeld hiervan is de net opgerichte “Islamitische Staat”. Iedereen die in de “Islamitische Staat” zonder te betalen een stuk grond claimt om daar vervolgens een democratische staat te stichten staat internationaal gezien in zijn recht.