blog placeholder

Het financiële plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Investeringsbegroting
 2. Financieringsbegroting
 3. Openingsbalans
 4. Exploitatiebegroting
 5. BTW-Plan
 6. Liquiditeitsbegroting
 7. Eindbalans.

Bij het financiële plan breng je eerst in kaart wat je moet investeren, dan hoe je dit gaat financieren en vervolgens bereken je de verwachte resultaten.

 

Investeringsbegroting.
Dit is een overzicht van alle investering. Bijvoorbeeld in gebouwen, transportmiddelen, computers, kantoorinventaris, aanloopkosten. Het totaal van deze investeringen is de vermogensbehoefte die uiteindelijk gefinancierd moet worden.
Het resultaat van je investeringsbegroting is in feite de debetzijde van je balans (links). Hier staat je totale investering en het totaalbedrag geeft aan hoeveel geld je op moet brengen om deze te financieren. De hoeveelheid kapitaal die je nodig hebt bepaald dus de vermogensbehoefte. De investeringen die nodig zijn moet je onderverdelen in vaste en vlottende activa.
Vaste (duurzame) Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor langer dan 1 jaar.
Vlottende Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor korter dan 1 jaar. 

De totale vaste activa + De totale vlottende activa = de totale vermogensbehoefte

Financieringsbegroting.
In de financieringsbegroting bepaal je hoeveel geld of kapitaalgoederen je zelf hebt en hiervan in de zaak wil stoppen. Dit is je Eigen Vermogen. Je eigen vermogen investeer je voor een onbepaalde tijd en kan groeien als er winst wordt gemaakt. En je bepaald hoeveel je moet lenen van derden. Dit is je Vreemd Vermogen. Je vreemd vermogen is geleend geld en zul je moeten terug betalen. Het vreemd vermogen kan je onder verdelen in Lang vreemd vermogen en Kort vreemd vermogen. 
Lang vreemd vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen lang. Dit is bijvoorbeeld een hypotheek.
Kort vreemd vermogen kort is vreemd vermogen met een looptijd van minder dan 1 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld crediteuren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan vermogen te komen:

 • De Bank.
 • Lenen bij vrienden, familie of kennissen.
 • Regeling Borgstelling MKB-kredieten: als een starters onvoldoende onderpand heeft voor een lening bij de bank, dan staat De Nederlandse Bank garant voor de helft van de lening.
 • Geld lenen van de Sociale Dienst. Dit is het BBZ: Het besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen.
 • Risicokapitaal participatiemaatschappij.
 • Leasen.
 • Leverancierskrediet.
 • Subsidies en belastingfaciliteiten.

Aan de hand van de financieringsbegroting heb je de mogelijkheid om de solvabiliteit te berekenen. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Dit is belangrijk om te weten bij het aanvragen van financiering bij banken en andere geldverstrekkers. Deze bereken je door middel van:

       Eigen Vermogen           x 100%
Totale Vermogensbehoefte

De gouden balansregels voor de financieringsbegroting luidt: activa die lang in de onderneming zijn, moeten gefinancierd worden met lang vermogen.

Openingsbalans.
De openingsbalans is de investeringsbegroting en de financieringsbegroting naast elkaar of onder elkaar. Hierbij staan dan aan de debetzijde (links) de investeringen, de investeringsbegroting, en aan de creditzijde (rechts) het benodigde vermogen, de financieringsbegroting.
Een balans is en moet altijd in evenwicht zijn wil deze correct zijn.

Exploitatiebegroting.
Aan de hand van de exploitatiebegroting, ook wel resultatenrekening genoemd, zie je wat er gebeurt tussen 2 balansdata.
Het is een begroting van de te verwachten opbrengsten en kosten voor een bepaalde periode, exclusief BTW.
Het laat dus zien wat er het afgelopen periode is gebeurd met de omzet en de kosten en daaruit valt af te leiden of er winst of verlies is gemaakt. De cijfers die in een exploitatiebegroting staan worden ook wel stroomcijfers genoemd. Het zijn bedragen die gedurende een bepaalde periode door het bedrijf zijn gestroomd.

Simpel gezegd ziet een exploitatiebegroting er als volgt uit:

Omzet
Inkoopwaarde                   –
Brutowinst
Exploitatiekosten               – 
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen                    –
Bedrijfsresultaat
Financieringskosten            –
Nettowinst voor belasting
Belasting                          –  
Nettowinst na belasting 

BTW-Plan.
Je moet de BTW die je ontvangt afdragen. En je mag de BTW die je moet betalen daarop in mindering brengen. Het saldo is een bedrag dat je periodiek moet afrekenen met de belastingdienst. Deze bereken je dus als volgt:

Omzet exclusief BTW x BTW-tarief (= de verschuldigde/te betalen/af te dragen BTW)
Voordruk (de betaalde BTW)                                                                                       –
Per saldo af te dragen / te ontvangen BTW

Liquiditeitsbegroting.
Dit is een begroting van de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Het bedrag dat je moet ontvangen of betalen is ALTIJD inclusief BTW.
In de liquiditeitsbegroting laat je zien op welk moment er ontvangsten zijn of betalingen zullen plaatsvinden.
Door de liquiditeitsbegroting kun je van te voren bepalen of je op elk moment in staat bent om aan de betalingsverplichting te voldoen.

Eindbalans.
Als je de verschillende uitkomsten van de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting door rekent per balanspost van de openingbalans dan ontstaat er een nieuwe balans. Dit is de Eindbalans.