blog placeholder

Nadat het door mij aan u voorgestelde echtpaar uit het faillissement is gekomen, blijken ze alsnog een schuld te moeten voldoen van meer dan honderdduizend euro. Tachtig procent daarvan is de alsnog opeisbare resterende hypotheekschuld. De overige twintig procent betreft een belastingschuld over de faillissementsjaren en een opgelopen schuld bij de zorgverzekering vanwege onvoldoende betaalde premies en eigen risico-bedragen. De echtgenote is nog steeds volledig van de kaart en niet aanspreekbaar waar het de schuldenlast betreft. De man tracht kalm te blijven en een oplossing te zoeken. Hulp krijgt hij daar niet bij.

Laten we de zaak kort bekijken. Veel mensen zoals dit oudere echtpaar verkeren in soortgelijke omstandigheden. Dat blijkt uit CBS-onderzoek, gegevens van Radar en informatie van bijvoorbeeld de redactie van de Financiële Telegraaf. Slechts weinigen kunnen zelf voor een oplossing zorgen. Voor juridische bijstand hebben ze geen geld en slechts weinig juristen hebben trek in zo’n zaak. 

Ruwweg gesteld bestaan hun problemen uit vier elementen: woningschuld (hypotheek of huur of beide), energielastenschuld, belastingschuld en zorgverzekeringschuld. Daarnaast kunnen nog kleinere schuldbedragen voorkomen zoals voor TV, internet, telefoon, verzekeringen. Belastingschulden blijken vaak oplosbaar te zijn door de incasserende overheden voor te stellen een maandelijks bedrag te laten inhouden op het pensioen of de SVB-uitkering (AOW).

Zorgverzekeraars hebben een andere tactiek, die vaak niet prettig is voor de armlastige ouderen. Zij incasseren bij onvermogen om zelf normaal de maandpremie te betalen, de individuele premie voor de kostwinner via de overkoepelende organisatie Zorgverzekeraars Nederland. Daartoe meldt de verzekeraar de kostwinner als “wanbetaler” aan bij die organisatie en die legt dan beslag op het premiebedrag voor één persoon plus een (forse) boete bij de SVB. De tweede verzekerde (bijvoorbeeld de gehuwde partner) wordt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) schriftelijk benaderd. Ook als wanbetaler en voor dezelfde hoge premie plus boete. Samen betaalt men dan ruim 2,5 keer het premiebedrag dat een niet-“wanbetaler” kwijt is aan maandelijkse premie. Daarnaast schakelt de verzekeraar een incasso-organisatie in (bijvoorbeeld Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland) die via agressieve brieven en emails alsmede niet zelden beslagleggingen op eigendommen van de ‘schuldenaren’ probeert bedragen zoals voor eigen risico’s te innen. Waarbij uiteraard die bedragen nog hoger worden door de incassokosten.

De consequentie van dit beleid is dat mensen die toch al bijna geen besteedbaar inkomen hebben, nu nog minder te besteden hebben en dus ergens anders nieuwe schulden gaan maken. Het zou veel beter zijn wanneer de overheid zou bepalen dat uitkeringsgerechtigden een normale maandpremie moeten betalen maar dan via verplichte inhouding op hun uitkering (in dit geval de AOW). Dat zou zowel het besteedbaar inkomen ten goede komen als de stress verminderen rond de agressieve incassomethoden van de deurwaarders en het CJIB.  

Huurschulden en energieschulden zijn vaak een moeilijk op te lossen probleem voor met name senioren. Hun budget is vaak niet toereikend en wanneer er geen extra inkomsten kunnen worden gerealiseerd, ontstaat er een echte “onder water” situatie. Men verzuipt letterlijk en soms leidt dat tot extreme “oplossingen” zoals levensbeëindiging via brandstichting of een moedwillig gezocht ongeval. Dat men daarbij anderen een hoge psychische en/of maatschappelijke (financiële) last bezorgt, neemt de letterlijk diep gezonken persoon op de koop toe.

Steunfonds

Toch is er een oplossing denkbaar. Niet alleen door een budgetcoach in te schakelen en/of (al dan niet vrijwillig) mensen laten meewerken aan inhoudingen op de uitkering, zodat uiteindelijk een realistisch besteedbaar bedrag overblijft en de schulden langzaam maar zeker verdwijnen. Nog beter zou het zijn om een steunfonds op te richten voor mensen met grote financiële nood, die er zelf niet meer kunnen uitkomen. Met name doordat ze vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn om geld (bij) te verdienen. Zo’n steunfonds kan dan de schuldenlast ineens wegwerken – eventueel via afkoopregelingen – waardoor de senioren weer zelfstandig verder kunnen. Zo’n steunfonds zal echter niet van de overheid komen, want die is waarschijnlijk niet geïnteresseerd in langzaam kreperende senioren en andere uitkeringstrekkers. Dus moet het van particulier initiatief komen.

Ikzelf wil daar aan bijdragen. Niet alleen door deze gedachte te ontvouwen en het initiatief te nemen maar door bijvoorbeeld de royalties van mijn boekje “De Spiegel” aan het fonds af te staan. Misschien zijn er meer mensen die op een of andere manier willen bijdragen. Het kan door het al genoemde boekje te kopen (uitgeverij U2pi BV, ISBN 978-90-8759-104-5, prijs incl verzendkosten € 15,95 – ook te bestellen bij mij via email janvandenes@kpnmail.nl) of door op een andere manier bij te dragen. Suggesties zijn welkom!