blog placeholder

In 1957 is de AOW geïntroduceerd door minister Drees. Het doel was om iedereen in Nederland te voorzien van een basispensioen. Pensioenregelingen waren toen nog geen gemeengoed. De hoogte van de uitkering werd gekoppeld aan het netto minimumloon. Iedereen heeft dus recht op een uitkering ter hoogte van het bestaansminimum. Twee maal per jaar wordt de AOW geïndexeerd als de economische situatie dit toelaat.

Algemene OuderdomsWet (AOW)

 In 1957 is de AOW geïntroduceerd door minister Drees. Het doel was om iedereen in Nederland te voorzien van een basispensioen. Pensioenregelingen waren toen nog geen gemeengoed. De hoogte van de uitkering werd gekoppeld aan het netto minimumloon. Iedereen heeft dus recht op een uitkering ter hoogte van het bestaansminimum. Twee maal per jaar wordt de AOW geïndexeerd als de economische situatie dit toelaat.

 Wanneer heeft iemand recht op AOW;

 Iedereen die in Nederland woont of in Nederland belastingplichtig is heeft recht op AOW. Tussen het 15e en 65e jaar bouwt iedereen een recht op AOW op. Gedurende 50 jaar betekend dit elk jaar een aanwas van 2%. Op 65 jarige leeftijd heeft iedereen dus maximaal 100% recht op een AOW-uitkering. Allochtone mensen die na hun 15e naar Nederland zijn gekomen missen het aantal jaren wat zij ouder zijn dan 15 jaar maal 2%. (bijv. iemand die op zijn 20ste naar Nederland komt heeft recht op een uitkering van 90%) Nederlanders die zich één of meerdere jaren uit Nederland laten schrijven missen 2% per uitgeschreven jaar. Om toch voor een uitkering van 100% in aanmerking te komen kunnen allochtonen alsnog AOW-rechten inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank. (www.svb.nl) Nederlanders die uitgeschreven zijn kunnen niet bij terugkomst met terugwerkende kracht AOW rechten inkopen. Dit hadden zij voorafgaand aan hun vertrek moeten regelen bij de SVB.

 Hoe wordt de AOW gefinancierd?

 De financiering van de AOW gaat via een omslagsysteem. Dit betekend dat iedereen die werkt en belasting betaald premie afdraagt voor de uitkering van de huidige 65 plussers. Over de eerste twee belastingschijven betalen wij 17,9% AOW premie. Dit betekend dat over de eerste € 32.000 van het inkomen 17,9% wordt ingehouden om de uitkeringen te betalen van 65 plussers. Wettelijk mag dit percentage nog stijgen naar 18,25%.

Partnertoeslag en 2015;

 Oorspronkelijk kreeg de kostwinner (meestal de man) bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd zijn AOW deel en een partnertoeslag voor zijn partner. Gemiddeld genomen was de man drie jaar ouder dan de vrouw. Gedurende de tijd tussen het bereiken van de 65 jaar en het moment dat de partner 65 werd gold de partnertoeslag. Na verloop van tijd werd deze partnertoeslag inkomensafhankelijk. Via een vastgestelde berekening werd gekeken of de partner niet teveel verdiende om in aanmerking te komen voor een gehele of gedeeltelijke partnertoeslag. Inmiddels is de partnertoeslag afgeschaft voor iedereen die op of na 1 januari 1950 is geboren. Andersom is de partnertoeslag dus afgeschaft voor iedereen die op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt. Aangezien pensioenfondsen bij de bepaling van de hoogte van pensioenopbouw altijd rekening gehouden hebben met een situatie waarin elke werknemer als kostwinner werd gerekend, betekend dit voor veel gezinnen dat zij te maken krijgen met een pensioengat.

 AOW en vergrijzing;

 Steeds vaker wordt in de media aandacht geschonken aan de houdbaarheid van het huidige AOW stelsel. Met name onder invloed van de vergrijzing wordt de financiering voor de huidige en toekomstige generatie een probleem. Cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) laten zien dat er op dit moment zo’n 2,5 miljoen 65 plussers zijn. In 2050 zal dit opgelopen zijn naar plm. 4,1 miljoen. Het aantal werknemers zal in verhouding juist afnemen. Op dit moment betalen er ongeveer 4 werknemers voor één 65 plusser. Als er niets veranderd zal dit medio 2050 1 op 1 zijn. De oplossingen die tot nu toe aangedragen zijn in de politiek zijn om de AOW leeftijd gefaseerd te verhogen naar 67 jaar. (langer betalen, korter genieten) Daarnaast is geopperd om vermogende 65 plussers premie te laten betalen na hun 65ste. Als laatste maar tevens minst serieuze is om de uitkering te verlagen. Tot op heden is er één Nederlander in geslaagd om succesvol geen AOW uitkering te ontvangen. Dit was de heer Freddie Heineken. Voor de rest ontvangt zelfs de Koningin AOW, zij schenkt dit aan een goed doel.

Voor actuele cijfers over de hoogte van de AOW uitkering kunt u zich wenden tot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.minszw.nl)