blog placeholder

Als we spreken over de term ‘dierenwelzijn’ kan daar flink over gediscussieerd worden. Het is immers geen begrip dat je kunt uitleggen aan de hand van één zin. Er zijn verschillende invalshoeken die dierenwelzijn omschrijven en allemaal zijn ze juist. In dit artikel leg ik uit wat dierenwelzijn is, wat de verschillende standpunten er over zijn en wat de factoren zijn die het dierenwelzijn beinvloeden.

Dierenwelzijn geeft aan in hoe verre de diergezondheid en de gevoelswaarde van het dier positief zijn. Niet iedereen ziet de definitie van dierenwelzijn het zelfde. Er zijn verschillende invalshoeken die ieder een eigen betekenis geven aan dierenwelzijn. De wetenschappelijke invalshoek ziet dierenwelzijn als het voldoen van de behoeftes van dieren en de zorg voor hun fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaan sommigen uit van het biologische functioneren. Dat wil zeggen dat het welzijn van dieren gelijk is aan de mogelijkheid van het dier zijn functie uit te oefenen. Daarnaast kan welzijn beschreven worden als het in harmonie leven met de omgeving. Een goed welzijn betekent een goede samenleving binnen de levensgemeenschap. Een goed welzijn kan ook betekenen dat het dier zich goed kan aanpassen aan de omgeving en ook kan welzijn gezien worden als de samenhang tussen de mentale en emotionele status van het dier. Buiten de wetenschappelijke invalshoeken is er nog de ethische invalshoek, die er van uit gaat dat dierenwelzijn een subjectief begrip is. Per individu, groep of religie wordt bepaald wat het beste is voor het dier. Daarbij wordt vaak rekening gehouden met het doel van het dier voor de mens. Aan een huisdier worden andere eisen gesteld dan aan een proefdier.

 

 

Er zijn verschillende factoren die het welzijn van dieren kunnen beinvloeden: Emoties, gezondheid, voeding en huisvesting. Gewervelde dieren hebben de zelfde hersenstructuur als mensen en hebben dus ook emoties. Als de dieren zich om wat voor reden dan ook niet prettig voelen zal dat hun welzijn verslechteren. De aanwezigheid van verwondingen, ziekten en ongemakken door toedoen van de mens stellen de gezondheid van het dier samen. Hoe gezonder het dier, dus hoe vrijer van pijn, verwondingen en ziekten, hoe beter het welzijn is. Wat voeding betreft, dieren moeten niet lijden aan langdurige honger en dorst, ze moeten goed samengesteld voedsel hebben en ze hebben de gewoonte voedselzoekgedrag te vertonen. Als mensen dieren voeren, hoeven ze niet te zoeken naar voedsel en gaan ze onnatuurlijk gedrag vertonen. Stereotiep gedrag (herhalende nutteloze uitvoeringen) en beschadigend gedrag (beschadigen van eigen lichaam of het lichaam van een soortgenoot. Ook de huisvesting waarin het dier leeft speelt een rol in de beinvloeding van het dierenwelzijn. Een goede huisvesting betekent dat het dier voorzien is van alles wat het dier in de natuur ook te bieden krijgt. Het klimaat, de bewegingsvrijheid en de aanwezigheid van rustplekken en hokverrijking zijn onderdelen van de huisvesting.