blog placeholder

Dollar zegel

Ik heb in 2013 al een artikel geschreven over het illunisme (zie kun-je-eenvoudig-rijk-en-machtig-worden-door-het-illuminismeij). Nu twee jaar later hoor ik mijn kinderen regelmatig praten over de Illuminati. Ze spreken het woord Illuminati hierbij uit als “Illuminatsie” wat meteen al aangeeft dat ze niet weten waar ze het over hebben. Volgens hen is de “Illuminatsie” een groep machtige rijke mensen die alles wat er gebeurt op de wereld regelen.

Wat is Illuminatie? (officiële schrijfwijze van “Illuminatsie”)
Het woord Illuminatie is een zgn. epistemologisch begrip. Of te wel een aanduiding van een bepaald type kennistheorie (epistèmè is Grieks voor kennis en logos is Grieks voor leer). Met Illuminatie duidt men de Christelijke kennistheorie aan die uitgaat van het eeuwige en het onveranderlijke. Volgens de Illuminatie kan vaste, zekere kennis niet uit waarnemingen van deze wereld worden gedestilleerd maar kan ware kennis alleen tot ons komen via goddelijk licht of te wel illuminatie (lumen is Latijn voor licht) dat ons beschijnt, en dat men door toedoen van de interne leraar, Jezus Christus, als zodanig kan herkennen.

Wat is Illuminati?
Illuminati is een andere schrijfwijze voor Illuminaten of Illuministen. Met de Illuminati wordt dus niet één geheime organisatie bedoeld maar verschillende geheime genootschappen zoals de Alumbrados, de Tempeliers, de Katharen en das Gesellschaft der Perfectibilisten (vertaling: de Orde der Volmaakbaren) en volgens sommige tegenwoordig ook de Bilderderggroep.

De Alumbrados:
Volgens de Alumbrados kan de menselijke ziel een zodanige staat van perfectie bereiken dat zij al in dit leven de essentie van God kan waarnemen en het mysterie van de heilige drie-eenheid kan begrijpen. In deze staat van volledige eenheid met God is iedere externe aanbidding en het ontvangen van heilige sacramenten overbodig en zonde onmogelijk. Personen die in deze staat van onfeilbaarheid zijn kunnen hun seksuele verlangens uitleven en vrijelijk andere zondige daden plegen zonder hun ziel te “bevuilen”.

De Tempeliers:
De naam De Tempeliers is de algemene benaming van “De Orde van de Tempeliers’ of “De Tempelorde” (afkorting van: Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo). De orde van de Tempeliers is rond 1118  is ontstaan uit een broederschap van, vooral Franse, kruisvaarders. De broederschap legde in dat jaar de klassieke monastieke beloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af ten overstaan van de Latijns patriarchaat van Jeruzalem. De eerste 10 jaar van het bestaan van de orde opereerde ze in de anonimiteit maar vanaf het tiende jaar van het bestaan van de orde groeide de orde van de Tempeliers in een paar jaar tijd uit tot een van de rijkste en machtigste organisaties van Europa en bezat zij een enorme hoeveelheid landerijen, kloosters, kerke, kastelen, opleidingsinstituten enzovoorts. Ook werd de orde in 1129  officieel erkend door de Katholieke Kerk. Buiten de orde van de Tempeliers wist niemand hoe de orde van de Tempeliers aan deze enorme rijkdommen kwam. Men vermoed dat de orde in “het beloofde land” een geheim hadden ontdekt dat het voortbestaan van de Katholieke kerk bedreigde en dat ze daar de oppermachtige onaantastbare Katholieke kerk mee chanteerden. Dit vermoeden was gebaseerd op het feit dat de leden van de orde van de Tempeliers binnen de Katholieke kerk een aparte status hadden gekregen waardoor ze geen belastingen hoefden te betalen en ze, in tegenstelling tot andere Katholieke ordes, wel het feitelijke eigendom kregen over hun kerkelijke bezittingen en ze geen verantwoording hoefden af te leggen aan koningen. De orde van de Tempeliers heeft uiteindelijk  bijna 200 jaar bestaan. De orde van de Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk, dat de Franse koning Filips de Schone er alles aan deed om van hen af te komen. Hij duldde op het Franse grondgebied geen paramilitaire organisatie die aan zijn gezag ontsnapte en wilde zijn lege schatkist vullen met de bezittingen van de Tempeliers. Op 13 oktober 1307 werden daarom ongeveer tweeduizend tempeliers gearresteerd in Frankrijk en na een proces van vijf jaar deelde paus Clemens V op 9 april 1312 mee dat hij besloten had de Tempelorde op te heffen.

De katharen :
De katharen (komtvan het Griekse woord katharoi wat “de zuiveren” betekend) ook wel Albigenzen genoemd was een religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de westelijke Languedoc. De leer van de katharen was geïnspireerd op het leven van Jezus Christus. Ze hadden echter een mystieke en dualistische interpretatie van de bijbelverhalen die ver afweek van die van de Rooms-katholieke Kerk. Ze geloofden dat Satan almachtig was op aarde en dat alleen de spirituele bezieling van de Heilige Geest kon leiden tot verlossing. Volgens de toendertijd almachtige Rooms-katholieke Kerk kerk was dit een ketterij die hard bestreden moest worden. Door middel van de zogenaamde Albigenzische Kruistochten maakte de Rooms-katholieke Kerk een einde aan de politieke bescherming van het Katharisme. De Rooms-katholieke Inquisitie ging vervolgens door met de vervolgingen tot er geen katharen meer waren.

De Orde der Volmaakbaren (das Gesellschaft der Perfectibilisten)
De Orde der Volmaakbaren werd in 1776 opgericht aan de universiteit van Ingolstadt door Adam Waishaupt met als doel ‘de perfecte samenleving’ te bewerkstelligen. De Orde der Volmaakbaren  moest in 1777 echter, omdat de Beierse hertog Karel Theodoor in dat jaar het verlichte absolutisme invoerde, ondergronds. Verschillende grote Verlichtingsdichters, zoals Goethe, sympathiseerden met de beweging, maar in 1785 verbood Karel Theodoor De Orde der Volmaakbaren omdat ze antireligieus zou zijn en te weinig vaderlandslievend en kwam op het werven van nieuwe leden de doodstraf te staan. Er werden daarna nog wel pogingen gedaan om de beweging voort te zetten onder namen als de Minervalkerk en de Orde van de Onzichtbare Vrienden, maar zonder succes. In populaire complottheorieën leefdt de beweging echter voort als Illuminati, maar in wezen is er nooit een beweging geweest met die naam.

De Bilderberggroep:
De Bilderberggroep is de enige van de zogenaamde veronderstelde Illuminati waarvan momenteel  vaststaat dat zijn nog actief is. De Bilderberggroep is genoemd naar de Bilderbergconferenties. (zie wikipedia.org/Bilderbergconferentie ). De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld (Amerika, Canada en West-Europa uit Nederland nemen deel Prinses Beatrix, premier Mark Rutte, Jeroen van Dijsselbloem, Minister van Financïen , Louise O. Fresco, President and Chairman Executive Board, Wageningen University and Research Centre, Victor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University, Klaas Knot, H.W. President, De Nederlandsche Bank en Ben van Beurden, CEO Royal Dutch Shell ), voornamelijk adellijken en topmensen uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, de media en de financiële wereld. De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die word gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA.

Door het strikte geheime karakter is bij complotdenkers het beeld ontstaan dat de Bilderberggroep een geheim genootschap is met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen. Met andere woorden: een terugkeer naar het lijfeigenschap en de slavernij. Hier is tot nu toe echter nooit enig bewijs voor gevonden.

Ik denk zelf dat het gezien de  lijst van Nederlandse en Belgische deelnemers aan de Bilderbergconferenties (zie: wikipedia/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties) wel wat mee zal vallen met die veronderstelde kwaadaardige bedoelingen van de Bilderberggroep. Ik schat mensen als Diederik Samsom, Robbert Dijkgraaf, Alexander Pechtold, Jaap de Hoop Scheffer, Jan Peter Balkenende, Frans Timmermans persoonlijk namelijk niet in als medewerkers aan een wereldwijde dictatuur.